VEC­TA­RY — jed­no­du­ché a rých­le 3D mode­lo­va­nie pre začia­toč­ní­kov aj skú­se­ných dizaj­né­rov

Ľudovít Nastišin / 18. januára 2016 / Zo Slovenska

Pre nie­ko­ho, kto ešte nikdy neskú­šal 3D tlač je toho veľa mätú­ce­ho. Ak nepoz­ná­te tech­no­ló­giu, jej uče­nie sa môže zdať ako uče­nie sa nové­ho jazy­ka — naj­mä ak ide o mode­lo­va­cí soft­vér. Aj tí, čo už majú skú­se­nos­ti s 3D mode­lo­va­ním a CAD soft­vér­mi môžu nara­ziť na neja­kú výzvu.

Jed­na vec je namo­de­lo­vať základ­né tva­ry, no ak chce­te vytvo­riť model s istou kom­plex­nos­ťou, môže to byť cel­kom mätú­ce. 3D tla­čiar­ne sú schop­né vytla­čiť neuve­ri­teľ­né veci, tak­že byť limi­to­va­ný zna­los­ťou soft­vé­ru je sku­toč­ne mrha­nie poten­ciá­lom.

12375984_1557467934475674_3554425970590348197_n

A tu pri­chá­dza na scé­nu VEC­TA­RY — nový onli­ne 3D mode­lo­va­cí nástroj, kto­rý bol navr­hnu­tý aby urých­lil mode­lo­va­nie pre všet­kých. Plat­for­ma je rov­na­ko dob­rá ako samot­ný nástroj, VEC­TA­RY umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť aj tie kom­plex­nej­šie dizaj­ny a to rov­no v pre­hlia­da­či. Model je potom auto­ma­tic­ky ulo­že­ný do clou­du, ľah­ko sa zdie­ľa a je prí­stup­ný. Žiad­na inšta­lá­cia, kon­fi­gu­rá­cia či exter­né zaria­de­nia nie sú potreb­né.

VECTARY-ToyGun-ViewSwitching1

VEC­TA­RY ofi­ciál­ne nebu­de uve­de­né na trh do jari, no ak nav­ští­vi­te strán­ku teraz, môže­te sa pri­hlá­siť k ear­ly access. Je to len pre obme­dze­né množ­stvo ľudí, kto­rí budú mať mož­nosť si to vyskú­šať ešte pred tým, ako k tomu bude mať prí­stup verej­nosť. Tak­že ako to fun­gu­je? Vlast­ne veľ­mi jed­no­du­cho. Pou­ží­va­te­lia môžu rých­lo gene­ro­vať model pomo­cou série sli­de­rov a potom ho jem­ne dola­diť pomo­cou štan­dard­ných mode­lo­va­cích nástro­jov, nič nemu­sí­te vytvá­rať z nuly, čo šet­rí enorm­né množ­stvo času.

Je to slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý má na sve­do­mí Michal Koor, prie­my­sel­ný dizaj­nér s pokro­či­lou zna­los­ťou 3D tla­če a Pavol Sovis, prog­ra­má­tor a deve­lo­per, kto­rý vystu­pu­je ako CTO. Mode­lo­va­nie s VEC­TA­RY je free a postup­ne bude stá­le viac inte­rak­tív­ne a zame­ra­né na pou­ží­va­te­ľa. Pod­ľa Pav­la Sovi­sa, spo­loč­nosť v budúc­nos­ti otvo­rí svo­je API, čím umož­ní pou­ží­va­te­ľom vytvá­rať svo­je vlast­né plu­gi­ny aby moh­li gene­ro­vať vlast­né cus­tom mode­ly. Viac o nich sa dozvie­te z ich FB strán­ky.

Pridať komentár (0)