VEC­TARY — jed­no­du­ché a rýchle 3D mode­lo­va­nie pre začia­toč­ní­kov aj skú­se­ných dizaj­né­rov

Ľudovít Nastišin / 18. januára 2016 / Zo Slovenska

Pre nie­koho, kto ešte nikdy neskú­šal 3D tlač je toho veľa mätú­ceho. Ak nepoz­náte tech­no­ló­giu, jej uče­nie sa môže zdať ako uče­nie sa nového jazyka — najmä ak ide o mode­lo­vací soft­vér. Aj tí, čo už majú skú­se­nosti s 3D mode­lo­va­ním a CAD soft­vérmi môžu nara­ziť na nejakú výzvu.

Jedna vec je namo­de­lo­vať základné tvary, no ak chcete vytvo­riť model s istou kom­plex­nos­ťou, môže to byť cel­kom mätúce. 3D tla­čiarne sú schopné vytla­čiť neuve­ri­teľné veci, takže byť limi­to­vaný zna­los­ťou soft­véru je sku­točne mrha­nie poten­ciá­lom.

12375984_1557467934475674_3554425970590348197_n

A tu pri­chá­dza na scénu VEC­TARY — nový online 3D mode­lo­vací nástroj, ktorý bol navr­hnutý aby urých­lil mode­lo­va­nie pre všet­kých. Plat­forma je rov­nako dobrá ako samotný nástroj, VEC­TARY umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť aj tie kom­plex­nej­šie dizajny a to rovno v pre­hlia­dači. Model je potom auto­ma­ticky ulo­žený do cloudu, ľahko sa zdieľa a je prí­stupný. Žiadna inšta­lá­cia, kon­fi­gu­rá­cia či externé zaria­de­nia nie sú potrebné.

VECTARY-ToyGun-ViewSwitching1

VEC­TARY ofi­ciálne nebude uve­dené na trh do jari, no ak nav­ští­vite stránku teraz, môžete sa pri­hlá­siť k early access. Je to len pre obme­dzené množ­stvo ľudí, ktorí budú mať mož­nosť si to vyskú­šať ešte pred tým, ako k tomu bude mať prí­stup verej­nosť. Takže ako to fun­guje? Vlastne veľmi jed­no­du­cho. Pou­ží­va­te­lia môžu rýchlo gene­ro­vať model pomo­cou série sli­de­rov a potom ho jemne dola­diť pomo­cou štan­dard­ných mode­lo­va­cích nástro­jov, nič nemu­síte vytvá­rať z nuly, čo šetrí enormné množ­stvo času.

Je to slo­ven­ský pro­jekt, ktorý má na sve­domí Michal Koor, prie­my­selný dizaj­nér s pokro­či­lou zna­los­ťou 3D tlače a Pavol Sovis, prog­ra­má­tor a deve­lo­per, ktorý vystu­puje ako CTO. Mode­lo­va­nie s VEC­TARY je free a postupne bude stále viac inte­rak­tívne a zame­rané na pou­ží­va­teľa. Podľa Pavla Sovisa, spo­loč­nosť v budúc­nosti otvorí svoje API, čím umožní pou­ží­va­te­ľom vytvá­rať svoje vlastné plu­giny aby mohli gene­ro­vať vlastné cus­tom modely. Viac o nich sa dozviete z ich FB stránky.

Pridať komentár (0)