Veda na Slo­ven­sku má budúc­nosť! V Bra­ti­slave sa uká­zali nové talenty

Michal Sorkovský / 7. júna 2016 / Zo Slovenska

Ako využiť éte­rické oleje z lie­či­vých rast­lín? Ako sa pri­pra­viť na zdra­votné prob­lémy počas dovo­lenky? Alebo – ako usku­toč­niť rýchly pre­nos malých dát pomo­cou zvuku? Na tieto a mnohé ďal­šie otázky hľa­dali odpo­vede štu­denti a záro­veň pre­zen­to­vali svoje vlastné vedecké návrhy na škol­skej kon­fe­ren­cii, ktorá sa usku­toč­nila 3. júna 2016 v pries­to­roch Slo­ven­skej aka­dé­mie vied. Kon­fe­ren­cia bola záro­veň ukon­če­ním 4. roč­níka prog­ramu „Veda má budúc­nosť“.

Celo­ročný prog­ram pre školy bol zavŕ­šený záve­reč­nou škol­skou kon­fe­ren­ciou a pre­zen­tá­ciou štu­dent­ských pro­jek­tov pred odbor­nou poro­tou. Navrho­vané pro­jekty sú pred­sta­vené aj verej­nosti na por­táli www.sutaz.vedamabuducnost.sk, kde štu­denti zís­ka­vali hod­no­te­nie a odpo­rú­ča­nia verej­nosti, ako aj iných škôl a par­tne­rov pro­jektu.

Štu­denti stred­ných odbor­ných škôl aj vše­obecno-vzde­lá­va­cích škôl pre­zen­to­vali svoje vlastné návrhy na zlep­še­nie pre­stíže vedy na Slo­ven­sku. Do pro­jektu Veda má budúc­nosť je v Čes­kej repub­like aktívne zapo­je­ných viac ako 1 500 žia­kov a tak­mer 150 uči­te­ľov. Na Slo­ven­sku je to 340 žia­kov a 15 uči­te­ľov. Porota bola zlo­žená zo zástupcu firmy Bayer Vla­di­míra Fúzika, Slo­ven­skú aka­dé­miu vied zastu­po­vala členka Pred­sed­níc­tva SAV pre vzde­lá­va­nie a dokto­rand­ské štú­dium Daniela Ježová a za občian­ske zdru­že­nie AISIS bola prí­tomná koor­di­ná­torka pro­jektu Mar­tina Volá­ková.

13139357_882180565225513_8203419250249377140_n (1)

Pre­zen­tá­cie pro­jek­tov si pri­pra­vili žiaci z bra­ti­slav­ských stred­ných škôl, ktorí prišli v spo­loč­nosti peda­gó­gov. Na odpre­zen­to­va­nie pro­jektu dostali čas 10 minút a hod­no­tila sa kva­lita pre­javu, ale hlavne ino­va­tív­nosť, prí­nos a rea­li­zo­va­teľ­nosť pro­jektu.

Bayer sa v celo­sve­to­vom pro­jekte Making Science Make Sense aktívne venuje vzde­lá­va­niu mlá­deže v prí­ro­do­ved­ných odbo­roch priamo v praxi. Vyplýva to z našej filo­zo­fie — Veda pre lepší život a preto pova­žu­jeme za pri­ro­dzené, byť súčas­ťou prog­ramu Veda má budúc­nosť na Slo­ven­sku, aj v Česku. Práve moti­vá­cia z praxe môže byť významná pre roz­ho­do­va­nie štu­den­tov, aby sa ďalej veno­vali prí­ro­do­ved­ným odbo­rom, pre­tože v nich vidia nie­len uplat­ne­nie, ale aj dôle­žitý spo­lo­čen­ský prí­nos,“ uvá­dza Mar­kéta Sou­ku­pová, Head of Com­mu­ni­ca­tion, Bayer CZ/SK.

13177453_882180741892162_3419686802151741814_n

Micha­ela Špan­ková, PR mana­žérka SAV:
Pra­cu­jem na pro­jekte Veda má budúc­nosť už tretí rok. Chceme moti­vo­vať žia­kov stred­ných škôl, aby išli štu­do­vať aj prí­rodné vedy. Podľa výsku­mov chcú tak­mer všetci štu­do­vať splo­čen­ské vedy, právo, žur­na­lis­tiku, soci­oló­giu. Je to prav­de­po­dobne jed­no­duch­šia cesta. My im však chceme uká­zať čaro, ako sú prí­rodné vedy fas­ci­nu­júce a vôbec nie zlo­žité a práca je aj zau­jí­mavá. Dúfam, že sa nám to podarí.

Radim Zaba­dal, pro­jek­tový mana­žér občian­skeho zdru­že­nia AISIS
Tento rok sa do súťaže pri­hlá­silo päť stred­ných škôl a tri z nich sme pri­ví­tali v pries­to­roch SAV na pred­náš­kach. Každá škola má mož­nosť do súťaže podať aj viac pro­jek­tov s tým, že tento rok túto mož­nosť využilo iba Gym­ná­zium Alberta Eins­te­ina v Bra­ti­slave.
Spo­lu­pra­cu­jeme so ško­lami od jesene, vtedy žiaci dostanú zada­nia a počas škol­ského roka majú mož­nosť cho­diť na exkur­zie do firiem, skú­šajú si prie­beh pra­cov­ných poho­vo­rov a podobne. Je to jedna z kľú­čo­vých zlo­žiek pro­jektu, ktoá má štu­den­tov zozná­miť s tým, ako sa uplat­niť v prí­ro­do­ve­dec­kých odbo­roch. Berieme ich do firiem, chceme aby mali kon­takt s pra­xou, aby sa roz­prá­vali so zamest­nan­cami, ktorí môžu hod­no­tiť ich pro­jekty. Zozna­mujú sa s atmo­sfé­rou vo firme, výrob­kami a výrob­ným pro­ce­som. Orga­ni­zu­jeme pred­nášky aj priamo na ich ško­lách.
Prí­nos pro­jektu vidím najmä v búraní mýtov o tom, ako pra­cuje vedec. Keď som si pred­sta­vil vedca, videl som sta­rého pána v bie­lom plášti ako celý deň pozerá do mik­ro­skopu v zavre­tej miest­nosti. Dnes je však vedecká práca úzko spo­jená s prá­cou v tíme, dôle­žité je vedieť pre­zen­to­vať a pub­li­ko­vať svoje poznatky, vedieť vyhľa­dá­vať infor­má­cie a dávať si ich do súvis­lostí. Je to pes­trá čin­nosť, vedec nie je opus­tený báda­teľ v labo­ra­tó­riu.

13178970_882183625225207_5004518616787410839_n
Štu­denti v rámci kon­fe­ren­cie pred­sta­vili dovedna štyri pro­jekty na pod­poru vedy:

Prvé miesto a finančnú odmenu vo výške 400,- EUR zís­kala Stredná odborná škola che­mická za pro­jekt: Apli­ká­cia éte­ric­kých ole­jov na pato­génne bak­té­rie. Pro­jekt bol zame­raný na izo­lá­ciu éte­ric­kých ole­jov z lie­či­vých rast­lín.

VMB-1

Druhé miesto a finančnú odmenu vo výške 300,- EUR zís­kalo Gym­ná­zium Ladi­slava Sáru s pro­jek­tom: Popu­la­ri­zá­cia prob­le­ma­tiky odpadu. Cie­ľom tohto pro­jektu bolo prejsť od popu­la­ri­zá­cie k rie­še­niu prob­le­ma­tiky zne­čis­ťo­va­nia rieky Moravy a jej oko­lia.

VMB-2
Tre­tie miesto a finančnú odmenu 200,- EUR zís­kalo Gym­ná­zium Alberta Eins­te­ina za pro­jekt: Pre­nos meta­dát zvu­kom. Tento pro­jek rieši rýchly pre­nos malých dát pomo­cou zvuku.

VMB-3
Štvrté miesto a finančnú odmenu 100,- EUR zís­kala Stredná zdra­vot­nícka škola za pro­jekt : Ces­to­va­teľ­ský balí­ček.

Pro­jekty boli hod­no­tené podľa nasle­du­jú­cich kri­té­rií:

Ori­gi­na­lita – malo by ísť o pro­jekt žia­kov, teda nie pre­vzatý zo školy, webu a pod.
Ino­va­tív­nosť – pro­jekt by mal nejako zme­niť exis­tu­júcu situ­áciu vo vašom okolí.
Prí­nos pro­jektu a vše­obecná rea­li­zo­va­teľ­nosť – nezna­mená len v rámci školy, ale prí­nos pre spo­loč­nosť a pod­poru vedy a tech­niky ako taký
Tímo­vosť – taký pro­jekt, na kto­rom sa zhodne a spo­lu­pra­cuje väčší počet žia­kov z triedy
Hod­no­te­nie verej­nosti – pre jed­not­livé pro­jekty je možné zís­kať pod­poru šir­šej verej­nosti pro­stred­níc­tvom media­li­zá­cie pro­jektu v rámci mediál­nych kaná­lov pro­jektu Veda má budúc­nosť

13139340_882180615225508_1505746291337132652_n

K pro­jektu sa vyjad­rili aj triedne uči­teľky stred­ných škôl:

Triedna uči­teľka — Stredná zdra­vot­nícka škola, Bra­ti­slava:
Zúčast­ňu­jeme sa na pro­jekte už od začiatku – štvrtý rok. Nie­ktoré roky sme pred­sta­vo­vali viac pro­jek­tov, ten­to­raz iba jeden. Máme mimo­riadne šikov­ných žia­kov.

Triedna uči­teľka — Gym­ná­zium Alberta Eins­te­ina, Bra­ti­slava:
Na pro­jekte sa zúčast­ňu­jeme tiež už štvrtý rok. Prácu na pro­jekte som nechala cel­kom na žia­koch, sama neviem, čo vlastne pri­pra­vujú. Keďže sme gym­ná­zium, je pravda, že na kon­fe­ren­ciách zís­ka­vame niž­šie miesta. Nemáme výskum na úrovni odbor­nej školy, u nás je štú­dium oveľa vše­obec­nej­šie. Pred dvoma rokmi sa nám poda­rilo vyhrať druhé miesto. Vidím, že moti­vá­cia sme­rom k prí­rod­ným vedám pri­chá­dza sama od štu­den­tov, netreba ich nijako usmer­ňo­vať. Sami vedia, že sociál­nych pra­cov­ní­kov je veľa. Idú si za tým, čo ich baví a určite nemá význam ich do nie­čoho tla­čiť, ani pre­svied­čať. My ich budeme dôkladne pri­pra­vo­vať na matu­rity z odbor­ných pred­me­tov, aby uspeli na pri­jí­ma­cích skúš­kach na vysoké školy. Len v mojej triede budem mať veľa matu­ran­tov z ché­mie, bio­ló­gie, či fyziky.

Triedna uči­teľka – Stedná odborná škola che­mická, Bra­ti­slava:
Už štvrtý rok žiaci pri­pra­vujú veľa pro­jek­tov, ale vždy vybe­rieme len jeden, ktorý budeme pre­zen­to­vať. Moji žiaci sa vo vede vidia už teraz. Pove­dala by som, že sú veľmi moti­vo­vaní. Počas troch rokov boli naše pro­jekty tie víťazné. Odkaz pro­jektu – „pri­blí­žiť vedu mla­dým ľuďom“ sa u nás veľmi ujal, nakoľko sme naše víťazné pro­jekty, v tom čase len v štá­diu idey, poda­rilo pre­me­niť na úspešnú prácu. Jeden z našich pro­jek­tov sa dostal až na medzi­ná­rodnú vedeckú súťaž v ame­ric­kom Hous­tone, kde sme obsa­dili piate miesto z vyše 1500 pro­jek­tov. Toto štu­den­tov posúva každý rok ďalej a zís­kanú finančnú odmenu pou­žijú práve na prácu na ďal­ších pro­jek­toch. A nás to veľmi teší a moti­vuje k ďal­šej práci.

13124700_882180628558840_3686090408484090170_n

zdroj: ts, zdroj foto­gra­fií: vedamabuducnost.sk, FB/Veda má budúc­nosť

Pridať komentár (0)