Ved­ci tvr­dia, že so súčas­nou tech­no­ló­gi­ou by sme moh­li mani­pu­lo­vať s gra­vi­tá­ci­ou

Mária Hvillová / 16. januára 2016 / Tech a inovácie

Exis­tu­je len hrśt­ka sci-fi fil­mov, v kto­rých je zobra­ze­né, aké by bolo hýbať sa vo vnút­ri ves­mír­nej lode vďa­ka ume­lej gra­vi­tá­cii, kto­rá však nebo­la nikdy úpl­ne vysvet­le­ná. Vo Phy­si­cal Review D bola na pub­li­ká­ciu schvá­le­ná nová štú­dia, kto­rá mož­no pre­me­ní túto sci-fi myš­lien­ku na rea­li­tu.

Pro­fe­sor André Füz­fa z Uni­ver­si­te de Namur v Bel­gic­ku si mys­lí, že máme tech­no­ló­giu schop­nú vytvo­re­nia a mani­pu­lo­va­nia sla­bých polí ume­lej gra­vi­tá­cie. Füz­fa vypo­čí­tal, že pou­ži­tím veľ­mi sil­ných mag­ne­tov je mož­né vytvo­riť drob­né naru­še­nie časop­ries­to­ru.

spaceship

Efekt by mal byť malý, no napriek tomu dosta­toč­ne sil­ný na to, aby sa dal spo­zo­ro­vať pou­ži­tím súčas­ných tech­no­lo­gic­kých zaria­de­ní. Sen vytvo­riť ume­lú gra­vi­tá­ciu vo ves­mír­nej lodi na nás čaká v ďale­kej budúc­nos­ti, ale so schop­nos­ťou pro­duk­cie gra­vi­tač­né­ho poľa by sa mohol výskum gra­vi­tá­cie pre­me­niť z pasív­nej vedy na aktív­nu.

Schop­nosť mani­pu­lo­vať základ­ný­mi sila­mi, pre­dov­šet­kým tými elek­tro­mag­ne­tic­ký­mi, mala veľ­ký dopad na náš spô­sob živo­ta. Naučiť sa vytvo­riť malé gra­vi­tač­né pole môže mať dlho­do­bé dôsled­ky na náš tech­no­lo­gic­ký roz­voj.

Teore­tic­kým výcho­dis­ko­vým bodom výsku­mu je prin­cíp ekvi­va­len­cie. Prin­cíp uvá­dza, že sila spô­so­be­ná pozo­ro­va­te­ľom v gra­vi­tač­nom poli (ako my na Zemi) je ekvi­va­lent­ná sile spô­so­be­nej iným pozo­ro­va­te­ľom v nezo­tr­vač­nom poli (astro­naut v zrých­le­nej ves­mír­nej lodi). Jed­no­du­cho pove­da­né, keby bol člo­vek v miest­nos­ti bez okien, nebol by schop­ný pove­dať, či sa nachá­dza v gra­vi­tač­nom poli ale­bo či na miest­nosť pôso­bí zrých­le­nie.

Zero G Flight 269, October 16, 2010 out of Las Vegas, NV. © Al Powers, PowersImagery.com

Prin­cíp ekvi­va­len­cie hovo­rí, že kaž­dá hmo­ta a kaž­dý typ ener­gie sú ovplyv­ne­né gra­vi­tá­ci­ou, tak­že by malo byť mož­né vytvo­riť gra­vi­tač­né pole pou­ži­tím inten­zív­ne­ho mag­ne­tic­ké­ho poľa. Füz­fa vyko­nal detail­né výpoč­ty, pri­čom rie­šil obec­nú teóriu rela­ti­vi­ty Eins­te­i­no­vý­mi rov­ni­ca­mi gra­vi­tač­né­ho poľa oko­lo cyk­lic­ké­ho elek­tro­mag­ne­tu. Rie­še­nie uká­za­lo, že efekt je malý, ale pod­stat­ný. Ešte dôle­ži­tej­šie je, že Füz­fa naz­na­ču­je usku­toč­ni­teľ­nosť expe­ri­men­tu súčas­ný­mi tech­no­ló­gia­mi.

Hoci by sa expe­ri­ment dal usku­toč­niť, vyža­do­va­lo by si to znač­né inves­tí­cie. Mag­ne­tic­ké pole je nut­né vytvá­rať nie­koľ­ko dní pou­ži­tím vrs­tiev sup­ra­vo­di­vých mag­ne­tov a tak­tiež je potreb­né pou­žiť sofis­ti­ko­va­ný a cit­li­vý lase­ro­vý sys­tém, kto­rý by zazna­me­nal malé roz­die­ly v gra­vi­tá­cii.

Táto štú­dia bude pre ved­cov urči­te výzvou, aby sa zno­vu pozre­li na vzťah medzi elek­tro­mag­ne­tiz­mom a gra­vi­tá­ci­ou. A aj keď sa mož­no nedos­ta­ne­me bliž­šie k vytvo­re­niu zaria­de­nia na výro­bu ume­lej gra­vi­tá­cie, mož­no aspoň lep­šie pocho­pí­me gra­vi­tá­ciu ako takú.

GRAVITYpripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)