Vedci tvr­dia, že so súčas­nou tech­no­ló­giou by sme mohli mani­pu­lo­vať s gra­vi­tá­ciou

Mária Hvillová / 16. januára 2016 / Tech a inovácie

Exis­tuje len hrśtka sci-fi fil­mov, v kto­rých je zobra­zené, aké by bolo hýbať sa vo vnútri ves­mír­nej lode vďaka ume­lej gra­vi­tá­cii, ktorá však nebola nikdy úplne vysvet­lená. Vo Phy­si­cal Review D bola na pub­li­ká­ciu schvá­lená nová štú­dia, ktorá možno pre­mení túto sci-fi myš­lienku na rea­litu.

Pro­fe­sor André Füzfa z Uni­ver­site de Namur v Bel­gicku si myslí, že máme tech­no­ló­giu schopnú vytvo­re­nia a mani­pu­lo­va­nia sla­bých polí ume­lej gra­vi­tá­cie. Füzfa vypo­čí­tal, že pou­ži­tím veľmi sil­ných mag­ne­tov je možné vytvo­riť drobné naru­še­nie časop­ries­toru.

spaceship

Efekt by mal byť malý, no napriek tomu dosta­točne silný na to, aby sa dal spo­zo­ro­vať pou­ži­tím súčas­ných tech­no­lo­gic­kých zaria­dení. Sen vytvo­riť umelú gra­vi­tá­ciu vo ves­mír­nej lodi na nás čaká v ďale­kej budúc­nosti, ale so schop­nos­ťou pro­duk­cie gra­vi­tač­ného poľa by sa mohol výskum gra­vi­tá­cie pre­me­niť z pasív­nej vedy na aktívnu.

Schop­nosť mani­pu­lo­vať základ­nými silami, pre­dov­šet­kým tými elek­tro­mag­ne­tic­kými, mala veľký dopad na náš spô­sob života. Naučiť sa vytvo­riť malé gra­vi­tačné pole môže mať dlho­dobé dôsledky na náš tech­no­lo­gický roz­voj.

Teore­tic­kým výcho­dis­ko­vým bodom výskumu je prin­cíp ekvi­va­len­cie. Prin­cíp uvá­dza, že sila spô­so­bená pozo­ro­va­te­ľom v gra­vi­tač­nom poli (ako my na Zemi) je ekvi­va­lentná sile spô­so­be­nej iným pozo­ro­va­te­ľom v nezo­tr­vač­nom poli (astro­naut v zrých­le­nej ves­mír­nej lodi). Jed­no­du­cho pove­dané, keby bol člo­vek v miest­nosti bez okien, nebol by schopný pove­dať, či sa nachá­dza v gra­vi­tač­nom poli alebo či na miest­nosť pôsobí zrých­le­nie.

Zero G Flight 269, October 16, 2010 out of Las Vegas, NV. © Al Powers, PowersImagery.com

Prin­cíp ekvi­va­len­cie hovorí, že každá hmota a každý typ ener­gie sú ovplyv­nené gra­vi­tá­ciou, takže by malo byť možné vytvo­riť gra­vi­tačné pole pou­ži­tím inten­zív­neho mag­ne­tic­kého poľa. Füzfa vyko­nal detailné výpočty, pri­čom rie­šil obecnú teóriu rela­ti­vity Eins­te­i­no­vými rov­ni­cami gra­vi­tač­ného poľa okolo cyk­lic­kého elek­tro­mag­netu. Rie­še­nie uká­zalo, že efekt je malý, ale pod­statný. Ešte dôle­ži­tej­šie je, že Füzfa naz­na­čuje usku­toč­ni­teľ­nosť expe­ri­mentu súčas­nými tech­no­ló­giami.

Hoci by sa expe­ri­ment dal usku­toč­niť, vyža­do­valo by si to značné inves­tí­cie. Mag­ne­tické pole je nutné vytvá­rať nie­koľko dní pou­ži­tím vrs­tiev sup­ra­vo­di­vých mag­ne­tov a tak­tiež je potrebné pou­žiť sofis­ti­ko­vaný a cit­livý lase­rový sys­tém, ktorý by zazna­me­nal malé roz­diely v gra­vi­tá­cii.

Táto štú­dia bude pre ved­cov určite výzvou, aby sa znovu pozreli na vzťah medzi elek­tro­mag­ne­tiz­mom a gra­vi­tá­ciou. A aj keď sa možno nedos­ta­neme bliž­šie k vytvo­re­niu zaria­de­nia na výrobu ume­lej gra­vi­tá­cie, možno aspoň lep­šie pocho­píme gra­vi­tá­ciu ako takú.

GRAVITYpripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)