Ved­ci vynaš­li WiFi sys­tém, kto­rý je tri­krát rých­lej­ší ako ten, kto­rý pozná­me

Martin Halada / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Žije­me v dobe, kedy je pre väč­ši­nu ľudí inter­ne­to­vé pri­po­je­nie rov­na­kou samoz­rej­mos­ťou a nevy­hnut­nos­ťou ako stre­cha nad hla­vou. Všet­ci ho chcú mať. Nepretr­ži­té, rých­le a spo­ľah­li­vé. A prá­ve WiFi bolo pred­me­tom nedáv­ne­ho vedec­ké­ho výsku­mu.

Máme počí­ta­če, kto­ré sú pre­po­je­né pomo­cou WiFi — sie­te, kto­rá pre­pá­ja počí­ta­če a nachá­dza sa vša­de oko­lo nás. Keby si takú­to vetu vyslo­vil pár desať­ro­čí doza­du, zača­li by pre teba pri­pra­vo­vať tep­luč­ké mies­to pri bie­lej ste­ne a zvie­ra­ciu kazaj­ku. Dnes už ide o bež­nú súčasť našich živo­tov. WiFi pri­po­je­nie náj­de­me v kaviar­niach, nákup­ných cen­trách ale­bo auto­bu­soch.

Prob­lém však nastá­va na mies­tach, kde je veľa ľudí hla­du­jú­cich po inter­ne­to­vom pri­po­je­ní. Mies­ta ako letis­ká, špor­to­vé podu­ja­tia ale­bo pred­náš­ko­vé miest­nos­ti pred­sta­vu­jú prob­lém v tom, že na ten istý zdroj WiFi sig­ná­lu sa pri­po­jí obrov­ské množ­stvo ľudí naraz. Samoz­rej­me, také­to pre­ťa­že­nie sie­te spô­so­bu­je prob­lé­my s rých­los­ťou inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Ako rie­še­nie sa ponú­ka zave­de­nie via­ce­rých zdro­jov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia tak, aby si všet­ci inter­ne­tu chti­ví priš­li na svo­je. Len­že aj také­to pri­po­je­nie je prob­lé­mo­vé.

Internet_cafe_golden_princess
Foto: en.wikipedia.org

Ak totiž pou­kla­dá­te viac WiFi rou­te­rov ved­ľa seba, budú si navzá­jom rušiť sig­nál. Fun­go­va­lo by to, ak by rou­te­re spo­lu­pra­co­va­li navzá­jom. A prá­ve na toto sa zame­ra­li ved­ci z Labo­ra­tó­ria počí­ta­čo­vej vedy a ume­lej inte­li­gen­cie (CSAIL). „Tak ako dve rádiá nemô­žu hrať naraz na rov­na­kej frek­ven­cii, via­ce­ro rou­te­rov nemô­že pre­ná­šať infor­má­cie na rov­na­kom spek­tre bez vzá­jom­né­ho ruše­nia, kto­ré kazí sig­nál,” vysvet­ľu­je jeden z čle­nov výskum­né­ho tímu, Hari­ha­ran Rahul.

Ved­ci pre­to vytvo­ri­li revo­luč­ný sys­tém Mega­MI­MO 2.0. Ten vychá­dza zo sys­té­mu MIMO, kto­rý sa dnes bež­ne pou­ží­va. Prá­ve vďa­ka sys­té­mu MIMO sú zaria­de­nia ako mobil­né tele­fó­ny schop­né pri­jí­mať sig­nál z via­ce­rých WiFi zdro­jov naraz. Dote­raz spô­so­bo­va­lo pou­ží­va­nie via­ce­rých zdro­jov sig­ná­lu naraz pre­ťa­že­nie. Ved­ci z CSAIL však vytvo­ri­li nový algo­rit­mus, kto­rý roz­de­ľu­je sig­nál medzi rou­te­re a umož­ňu­je im spo­lu­pra­co­vať.

Foto: contemporary-home-computing.org

Výsled­ky poku­su sú vyni­ka­jú­ce. Mega­MI­MO 2.0 vytvá­ra WiFi sieť, kto­rej pre­no­so­vá rých­losť je 330 per­cen­tne vyš­šia opro­ti bež­nej WiFi sie­ti a jej dosah je raz tak veľ­ký.

Tvor­co­via Mega­MI­MO 2.0 momen­tál­ne komu­ni­ku­jú s par­tner­mi z IT bran­dže, aby Mega­MI­MO 2.0 dosta­li na trh. A my verí­me, že sa im to čosko­ro poda­rí. Lebo nič nena­hne­vá viac ako poma­lé pri­po­je­nie.

Zdroj: sciencealert.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)