Vedci vynašli WiFi sys­tém, ktorý je tri­krát rých­lejší ako ten, ktorý poznáme

Martin Halada / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Žijeme v dobe, kedy je pre väč­šinu ľudí inter­ne­tové pri­po­je­nie rov­na­kou samoz­rej­mos­ťou a nevy­hnut­nos­ťou ako stre­cha nad hla­vou. Všetci ho chcú mať. Nepretr­žité, rýchle a spo­ľah­livé. A práve WiFi bolo pred­me­tom nedáv­neho vedec­kého výskumu.

Máme počí­tače, ktoré sú pre­po­jené pomo­cou WiFi — siete, ktorá pre­pája počí­tače a nachá­dza sa všade okolo nás. Keby si takúto vetu vyslo­vil pár desať­ročí dozadu, začali by pre teba pri­pra­vo­vať tep­lučké miesto pri bie­lej stene a zvie­ra­ciu kazajku. Dnes už ide o bežnú súčasť našich živo­tov. WiFi pri­po­je­nie náj­deme v kaviar­niach, nákup­ných cen­trách alebo auto­bu­soch.

Prob­lém však nastáva na mies­tach, kde je veľa ľudí hla­du­jú­cich po inter­ne­to­vom pri­po­jení. Miesta ako letiská, špor­tové podu­ja­tia alebo pred­náš­kové miest­nosti pred­sta­vujú prob­lém v tom, že na ten istý zdroj WiFi sig­nálu sa pri­pojí obrov­ské množ­stvo ľudí naraz. Samoz­rejme, takéto pre­ťa­že­nie siete spô­so­buje prob­lémy s rých­los­ťou inter­ne­to­vého pri­po­je­nia. Ako rie­še­nie sa ponúka zave­de­nie via­ce­rých zdro­jov inter­ne­to­vého pri­po­je­nia tak, aby si všetci inter­netu chtiví prišli na svoje. Lenže aj takéto pri­po­je­nie je prob­lé­mové.

Internet_cafe_golden_princess
Foto: en.wikipedia.org

Ak totiž pou­kla­dáte viac WiFi rou­te­rov vedľa seba, budú si navzá­jom rušiť sig­nál. Fun­go­valo by to, ak by rou­tere spo­lu­pra­co­vali navzá­jom. A práve na toto sa zame­rali vedci z Labo­ra­tó­ria počí­ta­čo­vej vedy a ume­lej inte­li­gen­cie (CSAIL). „Tak ako dve rádiá nemôžu hrať naraz na rov­na­kej frek­ven­cii, via­cero rou­te­rov nemôže pre­ná­šať infor­má­cie na rov­na­kom spek­tre bez vzá­jom­ného ruše­nia, ktoré kazí sig­nál,” vysvet­ľuje jeden z čle­nov výskum­ného tímu, Hari­ha­ran Rahul.

Vedci preto vytvo­rili revo­lučný sys­tém Mega­MIMO 2.0. Ten vychá­dza zo sys­tému MIMO, ktorý sa dnes bežne pou­žíva. Práve vďaka sys­tému MIMO sú zaria­de­nia ako mobilné tele­fóny schopné pri­jí­mať sig­nál z via­ce­rých WiFi zdro­jov naraz. Dote­raz spô­so­bo­valo pou­ží­va­nie via­ce­rých zdro­jov sig­nálu naraz pre­ťa­že­nie. Vedci z CSAIL však vytvo­rili nový algo­rit­mus, ktorý roz­de­ľuje sig­nál medzi rou­tere a umož­ňuje im spo­lu­pra­co­vať.

Foto: contemporary-home-computing.org

Výsledky pokusu sú vyni­ka­júce. Mega­MIMO 2.0 vytvára WiFi sieť, kto­rej pre­no­sová rých­losť je 330 per­cen­tne vyš­šia oproti bež­nej WiFi sieti a jej dosah je raz tak veľký.

Tvor­co­via Mega­MIMO 2.0 momen­tálne komu­ni­kujú s par­tnermi z IT bran­dže, aby Mega­MIMO 2.0 dostali na trh. A my veríme, že sa im to čoskoro podarí. Lebo nič nena­hnevá viac ako pomalé pri­po­je­nie.

Zdroj: sciencealert.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)