Ved­ci zis­ti­li, že kofe­ín môže star­šie ženy ochrá­niť od demen­cie

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

Piť viac ako 3 šál­ky kávy den­ne môže odvrá­tiť kog­ni­tív­ne poru­chy.

Nová štú­dia zis­ti­la, že star­šie ženy, kto­ré den­ne pijú tri a viac šálok káv s kofe­ínom majú niž­šiu šan­cu dostať diag­nó­zu demen­cie. Rov­na­ká dáv­ka kofe­ínu sa dá pri­jať z pri­bliž­ne pia­tich šálok čier­ne­ho čaju ale­bo ôsmich ple­cho­viek koly.

Poten­ciál výhod kofe­ínu pre zdra­vie moz­gu bol naz­na­če­ný v pred­chá­dza­jú­cich štú­diách, kedy sa zis­ti­lo, že táto dro­ga ochra­ňu­je myši pred pos­ti­hnu­tím Alz­he­i­me­ro­vou cho­ro­bou a iných foriem kog­ni­tív­nych porúch. Avšak, len veľ­mi málo výsku­mu sa usku­toč­ni­lo s cie­ľom zis­tiť, či má kofe­ín neurop­ro­tek­tív­ne účin­ky i na ľudí.

foto: fortune.com

V sprá­ve v Žur­ná­lu Geron­to­ló­gie auto­ri vysvet­ľu­jú, ako naja­li pre výskum tak­mer 6 500 žien v post-meno­pau­ze vo veku 65 a viac, kto­ré vypl­ni­li dotaz­ník týka­jú­ci sa den­né­ho množ­stva vypi­tých nápo­jov obsa­hu­jú­cich kofe­ín, aký­mi je káva, čaj ale­bo kola.

Na zákla­de odpo­ve­dí moh­li výskum­ní­ci tie­to ženy roz­de­liť do dvoch sku­pín:

a) ženy, kto­ré kon­zu­mu­jú den­ne väč­šie množ­stvo kofe­ínu, ako je prie­mer­ný den­ný prí­jem — t.j. 261 mili­gra­mov,

b) ženy, kto­ré kon­zu­mu­jú den­ne men­šie množ­stvo kofe­ínu, ako je prie­mer­ný den­ný prí­jem — t.j. 64 mili­gra­mov.

Počas nasle­du­jú­cej deká­dy bolo 388 žien diag­nos­ti­ko­va­ných s prí­znak­mi demen­cie. Zau­jí­ma­vé však bolo, že väč­ši­na (64 %) z tých­to diag­nos­ti­ko­va­ných žien bolo zo sku­pi­ny, kto­rá kon­zu­mo­va­la den­ne men­šie množ­stvo kofe­ínu, ako bol prie­mer­ný den­ný prí­jem.

889221

foto: pimpavlov.blogspot.com

Vedec­kí výskum­ní­ci zatiaľ neve­dia s isto­tou pove­dať, pre­čo je to tak, naz­na­ču­jú však, že vysvet­le­nie spo­čí­va v spô­so­be, ako kofe­ín blo­ku­je recep­to­ry ade­no­zí­nu. Keď­že ade­no­zín je zapo­je­ný do regu­lo­va­nia veľ­ké­ho množ­stva neuro­lo­gic­kých pro­ce­sov ako je spá­nok, úzkosť, pamäť a kog­ni­tív­ne fun­kcie, auto­ri štú­die tvr­dia, že budú­ci výskum by sa mal s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou zame­rať na vzťah medzi kofe­ínom, ade­no­zí­nom a demen­ci­ou.

Celú vedec­kú sprá­vu si môžeš pre­čí­tať tu.

Tak, koľ­ko z vás si po pre­čí­ta­ní pred­chá­dza­jú­cich riad­kov ide dopriať šál­ku kávy? :) Pochváľ­te sa nám s vašim výbe­rom v komen­tá­roch ;)

PS: Som zve­da­vý, kto­rá mar­ke­tin­go­vá agen­tú­ra to pou­ži­je ako prvá.

istock-56561332-medium

foto: independent.co.uk

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim/favim.com

Pridať komentár (0)