Vedci zis­tili, že kofeín môže star­šie ženy ochrá­niť od demen­cie

Dárius Polák / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

Piť viac ako 3 šálky kávy denne môže odvrá­tiť kog­ni­tívne poru­chy.

Nová štú­dia zis­tila, že star­šie ženy, ktoré denne pijú tri a viac šálok káv s kofe­ínom majú niž­šiu šancu dostať diag­nózu demen­cie. Rov­naká dávka kofe­ínu sa dá pri­jať z pri­bližne pia­tich šálok čier­neho čaju alebo ôsmich ple­cho­viek koly.

Poten­ciál výhod kofe­ínu pre zdra­vie mozgu bol naz­na­čený v pred­chá­dza­jú­cich štú­diách, kedy sa zis­tilo, že táto droga ochra­ňuje myši pred pos­ti­hnu­tím Alz­he­i­me­ro­vou cho­ro­bou a iných foriem kog­ni­tív­nych porúch. Avšak, len veľmi málo výskumu sa usku­toč­nilo s cie­ľom zis­tiť, či má kofeín neurop­ro­tek­tívne účinky i na ľudí.

foto: fortune.com

V správe v Žur­nálu Geron­to­ló­gie autori vysvet­ľujú, ako najali pre výskum tak­mer 6 500 žien v post-meno­pauze vo veku 65 a viac, ktoré vypl­nili dotaz­ník týka­júci sa den­ného množ­stva vypi­tých nápo­jov obsa­hu­jú­cich kofeín, akými je káva, čaj alebo kola.

Na základe odpo­vedí mohli výskum­níci tieto ženy roz­de­liť do dvoch sku­pín:

a) ženy, ktoré kon­zu­mujú denne väč­šie množ­stvo kofe­ínu, ako je prie­merný denný prí­jem — t.j. 261 mili­gra­mov,

b) ženy, ktoré kon­zu­mujú denne men­šie množ­stvo kofe­ínu, ako je prie­merný denný prí­jem — t.j. 64 mili­gra­mov.

Počas nasle­du­jú­cej dekády bolo 388 žien diag­nos­ti­ko­va­ných s prí­znakmi demen­cie. Zau­jí­mavé však bolo, že väč­šina (64 %) z týchto diag­nos­ti­ko­va­ných žien bolo zo sku­piny, ktorá kon­zu­mo­vala denne men­šie množ­stvo kofe­ínu, ako bol prie­merný denný prí­jem.

889221

foto: pimpavlov.blogspot.com

Vedeckí výskum­níci zatiaľ neve­dia s isto­tou pove­dať, prečo je to tak, naz­na­čujú však, že vysvet­le­nie spo­číva v spô­sobe, ako kofeín blo­kuje recep­tory ade­no­zínu. Keďže ade­no­zín je zapo­jený do regu­lo­va­nia veľ­kého množ­stva neuro­lo­gic­kých pro­ce­sov ako je spá­nok, úzkosť, pamäť a kog­ni­tívne fun­kcie, autori štú­die tvr­dia, že budúci výskum by sa mal s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou zame­rať na vzťah medzi kofe­ínom, ade­no­zí­nom a demen­ciou.

Celú vedeckú správu si môžeš pre­čí­tať tu.

Tak, koľko z vás si po pre­čí­taní pred­chá­dza­jú­cich riad­kov ide dopriať šálku kávy? :) Pochváľte sa nám s vašim výbe­rom v komen­tá­roch ;)

PS: Som zve­davý, ktorá mar­ke­tin­gová agen­túra to pou­žije ako prvá.

istock-56561332-medium

foto: independent.co.uk

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim/favim.com

Pridať komentár (0)