Veľ­ko­lepý návrat Nokie! Vlaj­ková loď príde s QHD roz­lí­še­ním disp­leja a kva­lit­nou opti­kou Carl Zeiss

Matúš Mitro / 24. novembra 2016 / Tech a inovácie

Legen­dárna fín­ska značka plá­nuje svoj návrat do sveta smart­fó­nov. Prvej novej Nokie by sme sa mohli doč­kať už čoskoro a zatiaľ sa špe­ku­luje o mož­nom hard­vé­ro­vom vyba­vení. Vlaj­ková loď by mala obsa­ho­vať špe­ci­fi­ká­cie, za ktoré sa roz­hodne nebude musieť han­biť.

Nokia si pre­šla vo svo­jom „záve­reč­nom“ období mno­hými útra­pami a nako­niec skon­čila v rukách Mic­ro­softu. Ten pod svo­jim náz­vom vydá­val smart­fóny s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, ktorý však veľký úspech nezaz­na­me­nal. Samoz­rejme, našiel si aj svo­jich skal­ných priaz­niv­cov. Zmluva, ktorú tieto dve spo­loč­nosti uzav­reli, mala plat­nosť len dva roky, preto sa s kon­čia­cou doho­dou plá­nuje Nokia vrá­tiť znova na trh so svo­jimi vlast­nými zaria­de­niami. Mohlo by sa tak stať už budúci rok na výstave MWC 2017 v Bar­ce­lone. Tam zrejme bude pred­sta­vená hneď vlaj­ková loď, ktorá pone­sie fan­tas­tické špe­ci­fi­ká­cie.

nokia-smartphone-1200x0

foto: fonyzciny.startitup.sk

Predná strana by mala byť osa­dená disp­le­jom o veľ­kosti 5,2″- 5,5″ s jem­ným QHD roz­lí­še­ním. O výkon sa postará výkonný pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820. Veľ­kosť ope­rač­nej pamäte RAM zatiaľ nie je známa, no podľa ostat­ných indí­cii nebude men­šia ako 3 GB, čo je v dneš­nej dobe pova­žo­vané za úplné mini­mum, mini­málne v seg­mente vlaj­ko­vých lodí.

nokia

foto: fonyzciny.startitup.sk

Skve­lou sprá­vou však je aj to, že foto­apa­rát bude vyba­vený kva­lit­nou opti­kou Carl Zeiss. Ak chce ísť fín­sky „nová­čik“ s tren­dom, tak svoje zaria­de­nie zabalí aspoň do hli­ní­ko­vej kon­štruk­cie a nevy­lu­čuje sa ani vode­odol­nosť. Zatiaľ sú tieto infor­má­cie len špe­ku­lo­va­ním, no ak by takéto zaria­de­nie Nokia pred­sta­vila, zrejme by nemala prob­lém zara­diť sa medzi ostat­ných úspeš­ných výrob­cov smart­fó­nov a veľa zákaz­ní­kov by sa tak mohlo vrá­tiť k svo­jej obľú­be­nej značke.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titul­nej foto­ga­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)