Veľký test v slo­ven­ských obcho­doch zis­til, či je nór­sky losos naozaj jedo­vatý

Jakub Jablonický / 16. november 2016 / Eko

Inter­ne­tom sa nedávno pre­hnalo tvr­de­nie istého nór­skeho akti­vistu o tom, že umelo cho­vané nór­ske lososy pat­ria k naj­je­do­va­tej­ším potra­vi­nám na svete. Test v slo­ven­ských obcho­doch sa roz­ho­dol zis­tiť pravdu.

Správa o neka­lých prak­ti­kách nór­skeho loso­so­vého prie­myslu, ktoré sa prí­sne uta­jujú pred verej­nos­ťou, pred neja­kým časom oble­tela svet. Jej pôvod­com je nór­sky akti­vista Kurt Odde­kalv, ktorý okrem iného verí aj kon­špi­rač­nej teórii o „chemt­rails“.

Pou­ží­va­nie obrov­ského množ­stva che­mi­ká­lií proti šíre­niu para­zi­tov a cho­rôb v pre­pl­ne­ných nádo­bách má podľa neho robiť z umelo cho­va­ných nór­skych loso­sov jednu z naj­je­do­va­tej­ších potra­vín na svete.

Pra­cov­níci sa vraj pred che­mi­ká­liami musia chrá­niť špe­ciál­nymi odevmi a mas­kami. Ryby pod ich účin­kom mutujú, no po napor­co­vaní to samoz­rejme nie je vidieť. Zna­kom kon­ta­mi­ná­cie má byť to, že mäso sa za surova roz­padá.

Chilean workers process farmed salmon in a plant in Puerto Ibanez near the town of Aysén, in the Chilean Patagonia region, some 1660 km (1031 miles) south of Santiago, in this May 24, 2006 file photo. REUTERS/Ivan Alvarado/Files

foto: finest.se

Spot­re­bi­teľ­ský maga­zín dTest sa teda roz­ho­dol zis­tiť, či sa smr­tiace lososy dostali aj na naše pulty. A paniku ohľa­dom che­mic­kej kon­ta­mi­ná­cie hneď vyvrá­til. Lososy pre­šli tes­tom na obsah pes­ti­cí­dov, ťaž­kých kovov, polych­ló­ro­va­ných bife­ni­lov a dioxí­nov s hod­no­te­ním veľmi dobré.

Z hľa­diska che­mic­kých kon­ta­mi­nan­tov boli všetky tes­to­vané vzorky v poriadku. Výsledky našej sondy do loso­sieho trhu sa teda s inter­ne­to­vou sprá­vou roz­chá­dzali,“ uviedla pre por­tál gazduj.sk šéf­re­dak­torka dTestu Hana Hoff­man­nová.

130916-norwegian-seafood-farm

foto: dailyscandinavian.com

No testy uká­zali, že s popu­lár­nou rybou to u nás predsa len nie je úplne ružové. Údený losos z Tesca značky Con­no­is­seur až 45-násobne pre­kro­čil povo­lený limit pre nebez­pečnú bak­té­riu Lis­te­ria mono­cy­to­ge­nes. Tá je rizi­ková najmä pre star­ších ľudí a tehotné ženy a môže vyvo­lať horúč­ko­vité ocho­re­nie podobné týfusu.

Inkri­mi­no­vaná šarža bola ihneď po ohlá­sení stia­hnutá z trhu a tri ďal­šie pre­šli úrad­nou kon­tro­lou, ktorá už v žiad­nej z nich nad­li­mitné množ­stvo lis­té­rií nenašla.“

collage

foto: tescoassets.com / goodhousekeeping.co.uk

Okrem nebez­peč­ných látok sa dTest pozrel aj na obsah výživ­ných látok. Keďže polo­vica výrob­kov ho na obale neuvá­dzala, porov­ná­vali ho s vedec­kými údajmi o umelo cho­va­ných loso­soch. Hod­noty ryba­cieho tuku a omega-3 a omega-6 mast­ných kyse­lín však skla­mali.

Výsledky nás neprí­jemne prek­va­pili. Zatiaľ čo zdroje uvá­dzajú tuč­nosť loso­sov v roz­me­dzí 8 až 13 per­cent, nami name­rané hod­noty sa pohy­bo­vali naj­čas­tej­šie okolo 7 per­cent.“

V loso­sovi Oce­an­Sea Nor­we­gian Smo­ked Sal­mon z Lidlu našli dokonca iba 4,3 per­centa.

salmon-jumping-walter-baxter

foto: denbighshirecountryside.org.uk

Test kva­lity úde­ných nór­skych loso­sov doká­zal, že cho­va­te­lia loso­sov sa nás nesna­žia zabiť. No záro­veň uká­zali aj to, že nápis „Nor­we­gian“ nezna­mená, že pro­dukt bude auto­ma­ticky kva­litný. Za naozaj­stnú kva­litu si vo väč­šine prí­pa­dov treba pri­pla­tiť a nór­ske lososy nie sú výnim­kou.

A nabu­dúce, keď sa na inter­nete objaví nejaké „šoku­júce zis­te­nie“, počkaj si, až kým ho nie­kto empi­ricky neotes­tuje.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: seriouseats.com / finest.se

Pridať komentár (0)