Veľký zoznam vecí pre pod­ni­ka­te­ľov, ktoré sú zdarma

Dárius Polák / 22. januára 2016 / Business

Byť pod­ni­ka­te­ľom nie je lízať med. Každý by na začiatku oce­nil akú­koľ­vek pomoc, ktorá ho posu­nie vpred. Tento zoznam +100 polo­žiek ti k tomu pomôže.

Základné infor­má­cie

Ycom­bi­na­tor: How to Start A Star­tup

How To Build A Star­tup

Guide to Your Equ­ity

Tech­no­logy Enab­led Blitzs­ca­ling

Star­tup Finance

Star­tup Resour­ces

Red­dit Entrep­re­neur

Red­dit Busi­ness

Red­dit Star­tups

Red­dit Mar­ke­ting

Sam Alt­man Pla­y­book

Ycom­bi­na­tor Lib­rary

Star­tup Stash

library-1024x691

Záznamy z biz­nis škôl

How to Start A Star­tup Pod­cast - Sam Alt­man ľudia z Y Com­bi­na­tor ponú­ka­júci skvelý kurz.

Ideas at Work - Colum­bia Busi­ness School záznam.

Chi­cago Booth Pod­cast - záznam pre nápady meniace svet.

HBR Ide­a­Cast: [Itu­nes, Web­site, SoundC­loud]

Busi­ness­Cast - Uni­ver­sity of Vir­gi­nia Dar­den School biz­nis záznamy.

Pod­cast at Dar­den - výskumné, prie­my­selné a biz­nis záznamy.

Entrep­re­ne­urial Thought Lea­ders - pod­ni­ka­teľ­ské záznamy zo Stan­fordu.

IMD Feed

Lon­don Busi­ness School - záznamy z Lon­don Busi­ness School.

Tuck School of Busi­ness at Dart­mouth Feed - Radio Tuck záznamy.

MBA Pod­cas­ter - návod pre teba, ako sa dostať na biz­nis školu.

Yale Busi­ness Pod­cast - Yale biz­nis a manaž­ment.

How to get Star­tup Ideas - blog Paula Gra­hama.

Ambi­ti­ous Star­tup Ideas - blog Paula Gra­hama.

Pro­duct Mar­ket Fit - blog Marka Andre­es­sena.

ff

Biz­nis nápady

Ideas for a Star­tup

Orga­nic Star­tup Ideas

Why Smart People Have Bad Ideas

Nástroje

Trello

Busi­ness Model Can­vas

Busi­ness Plan Tem­plate for Star­tups

Busi­ness Plan Tem­plate

Dock­name

Nami­num  - star­tup názvy.

The Name App

Hips­ter Busi­ness Name

Wor­doid for Domain Names

Short Domain Names

Namechk

Impos­si­bi­lity for Domain Names

Domainr

Lean Domain Search

Pana­bee: Star­tup Names

Name Mesh

Squ­ares­pace Star­tup Logo

Hips­ter Logo

TheS­tocks - zdroje stock fotiek.

Type­Form

SumoMe

Mobi­le­Test — pozri si svoju web­stránku v mobil­nom emu­lá­tore.

Slack

Pla­ceit - zdarma iPhone moc­kupy a demo videá.

0822_millennials_970_1

Copy­wri­ting

Hemin­gway App

Gol­den Ratio Typog­raphy

The Copy­wri­ting Check­list

Gro­wth Hac­kers

Find A Name

Inbound

Bud­get Design

Red­dit Copy Wri­ting

Turn your site into a power­house

Red­dit Adver­ti­sing

Copy­wri­ting Guide by Neil Patel

Red­dit Adporn

Copy­wri­ting Do’s & Don’ts

Red­dit Adge­eks

How to Locate and Define Bene­fits that Turn Pros­pects into Buy­ers

Value Pro­po­si­ti­ons: stop using ‘made sim­ple’ to desc­ribe your star­tup

Find Per­fect Pro­ject Names (no hair pul­ling requ­ired)

STEP-BY-STEP LAN­DING PAGE COPY­WRI­TING

58 Must-Read Email Mar­ke­ting Artic­les

STEP-BY-STEP LAN­DING PAGE COPY­WRI­TING

Copy Hac­kers

Copy Blog­gers

Busi­ness Casual

Kopy Wri­ting

Young-hipster-man-working-on-laptop-in-coffee-shop-000075188219_Medium

Tipy/triky pre zís­ka­va­nie uží­va­te­ľov

Rea­dWrite

The Star­tup Pitch

Beta­list

Kic­koff Labs

Laun­ching Next

Launch Effect

New-star­tups

Laun­ching Next

Get fea­tu­red on Beta­Lis

Kil­lerS­tar­tups

o-ENTREPRENEUR-DESK-facebook

Fotografie/videá

Stock Up

Pexels

All The Free Stock

Unsp­lash

Splash­base

Star­tup Stock Pho­tos 

Jay Man­tri

Move­ast

Tra­vel Cof­fee Book

Desig­ners Pics

Death to the Stock Photo

Foodie´s Feed

Mazwaizdarma HD videá a nahrávky.

Jés­ho­ots

Super Famous

Picog­raphy

Pixa­bay

Mag­de­le­ine

Sna­pog­rap­hic

Little Visu­als

Splits­hire

New Old Stock - vin­tage fotky.

Pic­jumbo

Gra­ti­sog­raphy

Get­refe

IM Free

Cup­cake

Pub­lic Domain Archive

Stok­pic

Kabo­om­pics

MMT

Paul Jar­vis

Lock & Stock Pho­tos

Raum­rot

Life of Pix

The Pat­tern Lib­rary

Optimized-download

Neús­pešné Star­tup prí­behy

Star­tup gra­ve­y­ard

Shitty Kicks­tar­ters

Star­tups that were shut­down

Google Gra­ve­y­ard

Star­tup Post Mor­tems

1

zdroj: Kevin de Asis

Pridať komentár (0)