Veríš si? Bez­peč­nostná firma ponúka $1 milión za hack­nu­tie iOS 9

Martin Faith / 24. september 2015 / Business

Ani tech­no­lo­gický gigant ako Apple nepro­du­kuje bez­peč­nostne nepre­nik­nu­telné pev­nosti. Firma Zero­dium sa to snaží využiť na zlep­še­nie cel­ko­vej bez­peč­nosti vyví­ja­ného soft­ware. Pomôcť jej môžeš aj ty, za pred­po­kladu, že máš na to hack­núť naj­novší mobilný ope­račný sys­tém na trhu.

S tým, ako sa v posled­nej dobe darí hac­ke­rom lámať zapez­pe­če­nia rôz­nym pro­jek­tom je stale jas­nej­šie, že žiadny soft­ware nie je voči nim úplne imúnny. Stačí si vspo­me­núť na galak­tický prú­ser menom Ash­ley Mad­di­son, o kto­rom sme pred časom písali.

Firma zalo­žená fran­cúz­skym bez­peč­nost­ným exper­ton Cha­ouki Bek­ra­rom momen­tálne vyzýva nezá­vys­lých bez­peč­nost­ných výskum­ní­kov (alebo sku­piny) aby našli nedos­tatky v novom ope­rač­nom sys­téme Applu iOS9. 

iOS 9 vyšiel len nedávno a zatiaľ sa nestre­tol s veľ­kým nad­še­ním zo strany pou­ži­va­te­ľov, pre­dov­šet­kým kôli slab­šiemu výkonu. A to je ešte stále možné, že tento sys­tem je spus­tený s ďal­šími nedo­stat­kami.

Firma Zero­dium, ktorá ponúkla odmenu vo výške $1 mil­lion (pre až tri tímy alebo nezá­vis­lých tes­te­rov) tým, kto­rým sa podarí tieto nedos­tatky odha­liť. Na zís­ka­nie odmeny musia uchá­dzači nájsť bez­peč­nostný nedos­ta­tok alebo hack­núť nový iOS a to za pou­ži­tia webo­vej stránky alebo tex­to­vej správy. Tie sa majú dostať cez bez­peč­nosť iOS 9 a dis­krétne nain­šta­lo­vať apli­ká­ciu.

Odmena pre hac­ke­rov je veľká, ale bene­fit pre zadá­va­teľ­skú firmu sú samoz­rejme oveľa väč­šie. Po náj­dení nedos­tatku sa Zero­dium odbaví tým, že naz­diela bez­peč­nostné dáta, ktoré pomôžu ostat­ným orga­ni­zá­ciam robiť lep­šie opat­re­nia pre zais­te­nie ich vlast­nej bez­peč­nosti.

Odmena pre hac­ke­rov je veľká, ale bene­fit pre zadá­va­teľ­skú firmu sú samoz­rejme oveľa väč­šie.

Podľa vyhlá­se­nia Zero­dia, nie­koľko nezá­vys­lích výskum­ní­kov už stihlo pre­ja­viť záu­jem o túto mož­nosť. Zdá sa, že je len otáz­kou času, kým sa nájde hack alebo bez­peč­nostný nedos­ta­tok nového ope­rač­ného sys­tému.

Apple sa nedávno stal obe­ťou hac­ker­ských úto­kov a to veľmi zaham­bu­jú­cim spô­so­bom. Hac­keri totiž využili pomoc deve­lo­pe­rov Applu, ktorí im umož­nili dostať do App Store poško­dené apli­ká­cie. Tie even­tu­álne skon­čili v zaria­de­niach pou­ží­va­te­ľov. Apple tvrdí, že všetky tieto apli­ká­cie, kto­rých sú stovky kopi, boli vyma­zané.

Situ­áciu budeme moni­to­ro­vať a samoz­rejme vás infor­mo­vať o prí­pad­ných nále­zoch. Vní­mame pozi­tívne, že sa tlak na zvy­šo­va­nie digi­tál­nej bez­peč­nosti sa zvy­šuje. Ľudia ako Jen­ni­fer by sa bez­peč­nej­šiemu ope­rač­nému sys­tému určite pote­šili.

Pridať komentár (0)