Veta slo­ven­ských biz­nis­me­nov: A nemô­žeš mi to uro­biť lac­nej­šie?

Sebastian Mach / 1. októbra 2016 / Business

Keď som sa dal na fre­e­lan­co­va­nie, mal som veľa obáv, no napo­kon som sa roz­be­hol vo veľ­kom.

Prvé týždne boli úplne super, potom som si však začal vší­mať prvé zádr­hely. A jednu vec: Nech som mal akú­koľ­vek cenu, každý sa pýtal, či by to nešlo lac­nej­šie. A ja sa pýtam — “Prečo?”

Nezna­mená to áno ani nie, no jed­no­du­cho tomu nero­zu­miem. Roz­umiem, že chce nie­kto ušet­riť peniaze, no od Slo­vá­kov jed­no­du­cho nikdy nepo­ču­jem dobrý dôvod, prečo by som mal chcieť ísť pod svoju cenu. Akú hod­notu mi to na oplátku pri­ne­sie, ak zľav­ním?

A nie­len to. Nie­kedy dokonca chcú, aby som pre nich pra­co­val zadarmo. Vraj to bude pre mňa skvelá prí­le­ži­tosť, ako sa pre­zen­to­vať. Vtedy mám chuť nie­komu nabiť nos. Nie­ktorí Slo­váci sú jed­no­du­cho tak pre­sved­čení o dôle­ži­tosti svojho biz­nisu, že ich meno v mojom port­fó­liu je podľa nich dosta­toč­nou odme­nou za vyko­nanú službu.

elitedaily-lumina-online-business

Moje ego je však dosť silné na to, aby som sa na podobné hry zlá­kať nene­chal. Slo­váci skú­šajú a vždy skú­šať budú. Ako začí­na­júci fre­e­lan­cer by si však na túto sku­toč­nosť mal byť pri­pra­vený a držať si svoju tvár. Ak budeš ponú­kať zľavy a to je jedno o koho ide, ľahko sa v tom zamo­táš. Musíš poznať svoju cenu a ísť pod ňu len v prí­pade, že ti je kli­ent schopný ponúk­nuť aj inú hod­notu.

Kedy by si mal jedine zľavu ponúk­nuť? Dlho­do­bým kli­en­tom, s kto­rými si roz­umieš a pri kto­rých vieš, že ti tento deal zabez­pečí ďal­šie prí­le­ži­tosti do budúcna. Nezna­mená to však, že ak ti nie­kto povie, že s tebou bude pra­co­vať dlho­dobo, musíš mu hneď zľav­niť. Ak už ale u teba objed­náva 4 – 5.krát, zľava je na mieste. Dru­hým prí­pa­dom môže byť množ­stvo vyko­na­nej práce. Ak je kvan­tita práce veľká, zľava je opod­stat­nená.

Celé je to o tom, držať si svoju integ­ritu, byť trans­pa­rentný a férový. A to nie­len z tvo­jej strany, ale pre­dov­šet­kým zo strany kli­enta. Preto by si mal brať rov­naký meter na všet­kých.

A možno práve neoča­ká­vaná a nevy­pý­taná zľava, ktorú nie­komu ponúk­neš, môže pri­niesť v koneč­nom dôsledku oveľa väč­šiu hod­notu do budúcna, ako keď si ju u teba nie­kto doslova vyžobre.

facebook-office-elite-daily

zdroj foto­gra­fií: eli­te­daily

zdroj titul­nej foto­gra­fie: quid.com.au

Pridať komentár (0)