Tieto veterno-vodné tur­bíny budú pro­du­ko­vať ener­giu aj bez vetra

Michaela Lišková / 26. októbra 2016 / Eko

Hovorí sa, že bez vetra sa ani lís­tok nepohne. V prí­pade tur­bíny, ktorá bude prvá svojho druhu, to však, našťas­tie, pla­tiť nebude.

Vieme, že jed­nou z naj­väč­ších výziev, kto­rej musia farmy s veter­nými tur­bí­nami čeliť, je otázka, ako gene­ro­vať ener­giu pomo­cou veter­ných tur­bín, keď nefúka žiadny vie­tor, ktorý by tur­bíny pohá­ňal. Práve na túto otázku sa zame­rali odbor­níci z Max Bögl Wind AG a GE Rene­wable Energy. Tí sa sna­žia tento prob­lém vyrie­šiť spo­je­ním veter­ných tur­bín a tech­no­ló­gie na vod­nej báze. Toto veterno-vodné zaria­de­nie bude prvé svojho druhu, a do chodu by malo byť uve­dené už do roku 2018.

recharge-com

foto: recharge.com

Na akom prin­cípe veterno-vodné zara­de­nie fun­guje?
Ako sme už spo­mí­nali, táto tur­bína má pro­du­ko­vať ener­giu aj vo chví­ľach bez­vet­ria. Aby sa jej to poda­rilo, bude potrebné nasle­dovné. Vez­meme si naj­vyš­šiu veternú tur­bínu na svete. Naj­vyš­šou mys­líme 584 stôp, teda úcty­hod­ných 178 met­rov. Tzv. sto­jany, na kto­rých budú tur­bíny stáť, budú slú­žiť ako vodné základne, rezer­vo­áre, ktoré budú zadr­žia­vať 1,6 mili­ó­nov galó­nov vody, čo je niečo vyše 6 mili­ó­nov lit­rov. Okrem toho bude veterná farma obko­le­sená ďal­ším rezer­vo­á­rom, ktorý obsa­huje 9 mili­ó­nov galó­nov, teda niečo málo vyše 34 mili­ó­nov lit­rov.

wind-hydro-plant-design

Aby toto všetko fun­go­valo, extrémne dôle­žitá je loka­lita. Vybrali si Nemecko, kon­krétne Sch­wä­bisch-Frän­kis­cher Wald. Tur­bína musí byť na vrchole kopca. Voda bude ste­kať z kopca dolu a pro­du­ko­vať vodnú ener­giu a následne bude pum­po­vaná späť do kopca, keď takáto ener­gia potrebná nebude, teda v prí­pade dob­rých pove­ter­nost­ných pod­mie­nok.

Odbor­níci sa veľmi tešia, že pre svoje zaria­de­nie našli to správne miesto, dokonca sú pre­sved­čení, že sa naozaj hodí k nemec­kej men­ta­lite. Nemci majú totiž za cieľ do roku 2030 mini­málne 45% svo­jej ener­gie práve vďaka obno­vi­teľ­ným zdro­jom. Veterná farma bude gene­ro­vať 13,6 mega­wat­tov ener­gie, a veterno-vodné zaria­de­nie je schopné vypro­du­ko­vať až 16 mega­wat­tov.

wind-hydro-combination-plant-full-width-tall

Tento pilotný pro­jekt sa už pri­pra­vuje na pri­po­je­nie k sieti už v budú­com roku a vodná elek­trá­reň má byť v pre­vádzke v roku 2018. Ako to celé dopadne sa teda dozvieme v prie­behu dvoch rokov. Samoz­rejme, myš­lienka je to skvelá, takže nám nedá inak ako držať palce.

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)