Tie­to veter­no-vod­né tur­bí­ny budú pro­du­ko­vať ener­giu aj bez vet­ra

Michaela Lišková / 26. októbra 2016 / Eko

Hovo­rí sa, že bez vet­ra sa ani lís­tok nepoh­ne. V prí­pa­de tur­bí­ny, kto­rá bude prvá svoj­ho dru­hu, to však, našťas­tie, pla­tiť nebu­de.

Vie­me, že jed­nou z naj­väč­ších výziev, kto­rej musia far­my s veter­ný­mi tur­bí­na­mi čeliť, je otáz­ka, ako gene­ro­vať ener­giu pomo­cou veter­ných tur­bín, keď nefú­ka žiad­ny vie­tor, kto­rý by tur­bí­ny pohá­ňal. Prá­ve na túto otáz­ku sa zame­ra­li odbor­ní­ci z Max Bögl Wind AG a GE Rene­wab­le Ener­gy. Tí sa sna­žia ten­to prob­lém vyrie­šiť spo­je­ním veter­ných tur­bín a tech­no­ló­gie na vod­nej báze. Toto veter­no-vod­né zaria­de­nie bude prvé svoj­ho dru­hu, a do cho­du by malo byť uve­de­né už do roku 2018.

recharge-com

foto: recharge.com

Na akom prin­cí­pe veter­no-vod­né zara­de­nie fun­gu­je?
Ako sme už spo­mí­na­li, táto tur­bí­na má pro­du­ko­vať ener­giu aj vo chví­ľach bez­vet­ria. Aby sa jej to poda­ri­lo, bude potreb­né nasle­dov­né. Vez­me­me si naj­vyš­šiu veter­nú tur­bí­nu na sve­te. Naj­vyš­šou mys­lí­me 584 stôp, teda úcty­hod­ných 178 met­rov. Tzv. sto­ja­ny, na kto­rých budú tur­bí­ny stáť, budú slú­žiť ako vod­né základ­ne, rezer­vo­á­re, kto­ré budú zadr­žia­vať 1,6 mili­ó­nov galó­nov vody, čo je nie­čo vyše 6 mili­ó­nov lit­rov. Okrem toho bude veter­ná far­ma obko­le­se­ná ďal­ším rezer­vo­á­rom, kto­rý obsa­hu­je 9 mili­ó­nov galó­nov, teda nie­čo málo vyše 34 mili­ó­nov lit­rov.

wind-hydro-plant-design

Aby toto všet­ko fun­go­va­lo, extrém­ne dôle­ži­tá je loka­li­ta. Vybra­li si Nemec­ko, kon­krét­ne Sch­wä­bisch-Frän­kis­cher Wald. Tur­bí­na musí byť na vrcho­le kop­ca. Voda bude ste­kať z kop­ca dolu a pro­du­ko­vať vod­nú ener­giu a násled­ne bude pum­po­va­ná späť do kop­ca, keď taká­to ener­gia potreb­ná nebu­de, teda v prí­pa­de dob­rých pove­ter­nost­ných pod­mie­nok.

Odbor­ní­ci sa veľ­mi tešia, že pre svo­je zaria­de­nie našli to správ­ne mies­to, dokon­ca sú pre­sved­če­ní, že sa naozaj hodí k nemec­kej men­ta­li­te. Nemci majú totiž za cieľ do roku 2030 mini­mál­ne 45% svo­jej ener­gie prá­ve vďa­ka obno­vi­teľ­ným zdro­jom. Veter­ná far­ma bude gene­ro­vať 13,6 mega­wat­tov ener­gie, a veter­no-vod­né zaria­de­nie je schop­né vypro­du­ko­vať až 16 mega­wat­tov.

wind-hydro-combination-plant-full-width-tall

Ten­to pilot­ný pro­jekt sa už pri­pra­vu­je na pri­po­je­nie k sie­ti už v budú­com roku a vod­ná elek­trá­reň má byť v pre­vádz­ke v roku 2018. Ako to celé dopad­ne sa teda dozvie­me v prie­be­hu dvoch rokov. Samoz­rej­me, myš­lien­ka je to skve­lá, tak­že nám nedá inak ako držať pal­ce.

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)