Viac ako rok žil bez srdca v tele, nosil ho v batohu

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 9. júna 2016 / Tech a inovácie

Viac ako rok pre­ží­val bez ľud­ského srdca. Ako je to možné? Stan Lar­kin totiž čakal na trans­p­lan­tá­ciu, ktorá pre­behla úspešne len nedávno, dovtedy nosil umelé srdce mimo svojho tela.

Umelé srdce pum­pu­júce krv do celého tela nosil 25 ročný Stan po dobu 555 dní v batohu dvad­saťš­tyri hodín denne, týmto spô­so­bom ho urdžia­valo pri živote. V roku 2014 sa stal prvým pacien­tom v Michi­gane, ktorý bol pre­pus­tený z nemoc­nice so zaria­de­ním s náh­rad­ným srd­com, zná­mym tiež ako Syn­car­dia. Spolu s jeho bra­tom Domi­ni­kom im ako tíne­dže­rom totiž diag­nos­ti­ko­vali ocho­re­nie srdeč­ného svalu kar­di­omy­o­pa­tiu, čo je vo väč­šine prí­pa­dov dedičné ocho­re­nie a môže spô­so­biť úplné zly­ha­nie srdca.

Po rokoch na daro­va­cej lis­tine bolo Sta­novi a jeho mlad­šiemu bra­tovi srdce vybraté a v pod­state nahra­dené zaria­de­ním Syn­car­dia. Stan ho však nosil oveľa dlh­šie.

Obaja boli veľmi chorí, keď sme ich po prvý­krát stretli na jed­notke inten­zív­nej sta­rost­li­vosti,“ hovorí chi­rurg Jonat­han Haft, ktorý srdce trans­p­lan­to­val.„Chceli sme im srd­cia trans­p­lan­to­vať no už na to nebol dosta­tok času. V ich ana­tó­mii je niečo nezvy­čajné, čo spô­so­bilo, že iné tech­no­ló­gie jed­no­du­cho nefun­go­vali.“

portable-heart

foto: lavozdelsandinismo.com

So srd­co­vým prob­lé­mom môžu pomôcť naprí­klad implan­to­vané defib­ri­lá­tory, no v prí­pade úpl­ného poško­de­nia oboch strán sa využila práve Syn­car­dia. Mladší Domi­nik túto tech­no­ló­giu pou­ží­val len pár týž­dňov pred úpl­nou trans­p­lan­tá­ciou srdca, na roz­diel Stan čakal viac ako rok.

Nezos­tal však v nemoc­nici, dostal pre­nosné zaria­de­nie, s kto­rým mohol ísť domov. Nikto v tom čase neve­del, koľko toho zvládne. Pre­nosné zaria­de­nie tvorí batoh vážiaci 6 kilo­gra­mov, ktorý je pri­po­jený k pacien­tovmu ciev­nemu sys­tému a zabez­pe­čuje tak obeh okys­li­če­nej krvi v tele. Stan pri­znal, že to nie je veľmi vše­stranná vec s kto­rou môžete robiť čokoľ­vek, nemo­hol naprí­klad zdví­hať svoje dcéry, no aj tak sa mu poda­rilo pokra­čo­vať v hraní bas­ket­balu, čím prek­va­pil dokto­rov.

Nie je to stvo­rené pre bas­ket­bal,“ hovorí o zaria­dení Haft, „Sta­novi sa darilo a doká­zal posu­núť hra­nice tejto tech­no­ló­gie.“

4fd4e09f-2d80-4ef0-a207-03471dce2fa6-1210-680-750x421

foto: thememo.com

Svoje sku­točné srdce dostal v máji a v súčas­nosti je už plne zota­vený, prí­beh zdie­ľal s médiami, aby upo­zor­nil na ďal­ších 5,7 mili­óna Ame­ri­ča­nov, ktorí žijú s poško­de­ným srd­com a stále čakajú na trans­p­lan­tá­ciu. David J. Pin­sky, ria­di­teľ kar­di­ovas­ku­lár­neho cen­tra Fran­kel pove­dal, že obaja bra­tia sú pre nich hrdi­nami a ich prí­beh nemá dosah len na verej­nosť, ale aj na ostat­ných pacien­tov a aj na dokto­rov do budúc­nosti.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk , zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencedaily.com

Pridať komentár (0)