Viamo = donáška jedla z Ham.sk ZDARMA!

Matej / 13. januára 2015 / Tools a produktivita

Viamo a Ham.sk vytvo­rili par­tner­stvo, ktoré je výhodné pre všet­kých.

Ak pou­ží­vate Viamo, tak určite už viete, že je to jed­no­du­chý spô­sob posie­la­nia peňazí priamo z vášho smart­fónu. Ak ho ešte nepou­ží­vate, tak vám dáme o dôvod viac začať — pri platbe Via­mom na Ham.sk máte teraz donášku zdarma!

Stačí mať akti­vo­vané Viamo a pri objed­návke vybrať mož­nosť platby Via­mom. My vám následne auto­ma­ticky odčí­tame cenu donášky. Pla­tiť s Via­mom môžete na webe aj cez mobilnú apli­ká­ciu a je dostupné pre kli­en­tov Tatra banky, VÚB banky a ZUNO banky. Pri objed­návke z mobilu, sa QR kód neske­nuje a vy budete pre­sme­ro­vaný priamo do Viama. Donáška jedla ešte nikdy nebola tak výhodná a záro­veň pohodlná. Je to jed­no­du­ché, vyskú­šajte to!
Zdroj: ham.sk
Pridať komentár (0)