Vicep­re­zi­dent z Mic­ro­softu pou­žíva iPhone. Aké sú jeho dôvody?

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 14. augusta 2016 / Business

Pre fanú­ši­kov Win­dows Phone nebude neznáme meno Joe Bel­fi­ore, jeden z naj­vyš­ších mana­žé­rov Mic­ro­softu. Má na sta­rosti návrh sys­tému Win­dows Phone.

Zdá sa však, že táto ikona medzi uží­va­teľmi Win­do­wsu nevy­užíva vo svo­jom súkromí tele­fón, na kto­rom sa sám podieľa. Včera totiž zve­rej­nil na svo­jom pro­file Tweet, v kto­rom hovorí o svo­jom zážitku z dovo­lenky. Verej­nosť naj­viac zau­jalo, že spo­mí­naný Tweet bol odo­slaný z iPhonu. Na tento fakt pou­ká­zal por­tál The Verge.

Niečo podobné, samoz­rejme, nemohlo zostať bez odozvy a infor­má­cie sa cho­pili mnohé médiá. Joe Bel­fi­ore, ktorý si momen­tálne užíva 9-mesačnú dovo­lenku, sa aspoň v komen­tá­roch pokú­sil vysvet­liť trápnu situ­áciu.

Je pre mňa dôle­žité pocho­piť pro­dukty, ako sú iPhony a Android tele­fóny, ktoré často pou­ží­vajú aj uží­va­te­lia PC po celom svete a ktoré pred­sta­vujú kon­ku­ren­ciu pre Win­dows Phone,” obha­jo­val sa vicep­re­zi­dent na sociál­nej sieti.

Na 9-mesač­nej dovo­lenke mám jedi­nečnú prí­le­ži­tosť zozná­miť sa s týmito pro­duktmi do hĺbky. Pokiaľ chcete pocho­piť výhody a nevý­hody eko­sys­tému ako Win­dows, Android a iOS, musíte v ňom žiť.”

Tweet, ktorý zaujal viaceré médiáTweet, ktorý zau­jal via­ceré médiá

Joe Bel­fi­ore sa teda vyho­vo­ril, že iPhone pou­žíva nie preto, že mu pri­padá lepší ako mobily s Win­dows Phone, ale kvôli zlep­še­niu vlast­ných pro­duk­tov. Čo na to povieš ty? Veríš mu?

thinkApple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)