VIDEO AUTO­PI­LO­TA TES­LY ZO ZADNÉ­HO SEDAD­LA. A BEZ VODI­ČA!

David / 13. novembra 2015 / Tech a inovácie

Tes­la spra­vi­la so svo­jim auto­pi­lo­tom die­ru do sve­ta. Po aktu­ali­zá­cií soft­vé­ru sa za istých pod­mie­nok stá­va z Tes­ly auto­nóm­ne vozid­lo. No množ­stvo vodi­čov skú­ša fun­kciu auto­pi­lo­ta dosť ris­kan­tne. Jed­né­ho z nich uvi­dí­te aj na tom­to videu.

MÁM AUTO­PI­LO­TA, SAD­NEM SI DOZA­DU

Pres­ne taký­to nápad dostal jeden Holan­ďan, kto­rý si svo­ju spa­ni­lú jaz­du nato­čil aj na video. Tre­ba pove­dať, že auto­pi­lot od Tes­ly je urče­ný výhrad­ne na diaľ­ni­ce, no aj pri akti­vo­va­ní má byť vodič na svo­jom mies­te. Auto­pi­lot môže totiž vyhod­no­tiť aktu­ál­nu situ­áciu ako nez­vlád­nu­teľ­nú, vypne sa a ria­de­nie musí pre­vziať vodič. Ak však sedí na zadnom sedad­le, ako fra­jer vo videu, zavá­ňa to poriad­ne drs­nou neho­dou. Auto na videu šlo síce len ľah­ko cez 80 km/h, no aj tak jaz­da ohro­zo­va­la nie­len vodi­ča, ale aj ostat­ných. Tes­la chce v dohľad­nej dobe pri­stú­piť na opat­re­nia, kto­ré by zame­dzi­li podob­ným výstrel­kom na ces­tách. Prí­pad­ná neho­da nie­kto­ré­ho z jej áut by roz­hod­ne nebo­la dob­rá rekla­ma.

Autopilot Tesla

NIE JE JEDI­NÝ

Od uve­de­nia nové­ho auto­pi­lo­ta pri­bud­lo na inter­ne­te via­ce­ro videí, kde vodi­či uka­zu­jú jeho funkč­nosť. V nie­kto­rých prí­pa­doch však sys­tém zly­hal. Na jeho obra­nu tre­ba pove­dať, že šlo o pou­ži­tie v pod­mien­kach, do kto­rých nie je urče­ný. Naprí­klad pri bež­nej pre­máv­ke. Auto­pi­lot doká­že rea­go­vať na diaľ­ni­ci, dokon­ca aj meniť jazd­né pru­hy. Pri bež­nej ces­te však nie vždy dob­re vyhod­no­tí situ­áciu, ako naprí­klad na dru­hom videu.

Tam musel vodič v posled­nej chví­li zakro­čiť, aby sa čel­ne nezra­zil s pro­ti­i­dú­cim vozid­lom. Celý sys­tém je totiž ešte len vo vývo­ji, je to v pod­sta­te tes­to­va­cia ver­zia. Dúfaj­me, že sa podob­ných nezod­po­ved­ných bláz­nov, kto­rí ris­ku­jú so život­mi iných náj­de čoraz menej. No a záro­veň že budú auto­nóm­ne sys­té­my stá­le bez­peč­nej­šie.

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)