VIDEO AUTO­PI­LOTA TESLY ZO ZADNÉHO SEDADLA. A BEZ VODIČA!

David / 13. novembra 2015 / Tech a inovácie

Tesla spra­vila so svo­jim auto­pi­lo­tom dieru do sveta. Po aktu­ali­zá­cií soft­véru sa za istých pod­mie­nok stáva z Tesly auto­nómne vozidlo. No množ­stvo vodi­čov skúša fun­kciu auto­pi­lota dosť ris­kan­tne. Jed­ného z nich uvi­díte aj na tomto videu.

MÁM AUTO­PI­LOTA, SAD­NEM SI DOZADU

Presne takýto nápad dostal jeden Holan­ďan, ktorý si svoju spa­nilú jazdu nato­čil aj na video. Treba pove­dať, že auto­pi­lot od Tesly je určený výhradne na diaľ­nice, no aj pri akti­vo­vaní má byť vodič na svo­jom mieste. Auto­pi­lot môže totiž vyhod­no­tiť aktu­álnu situ­áciu ako nez­vlád­nu­teľnú, vypne sa a ria­de­nie musí pre­vziať vodič. Ak však sedí na zadnom sedadle, ako fra­jer vo videu, zaváňa to poriadne drs­nou neho­dou. Auto na videu šlo síce len ľahko cez 80 km/h, no aj tak jazda ohro­zo­vala nie­len vodiča, ale aj ostat­ných. Tesla chce v dohľad­nej dobe pri­stú­piť na opat­re­nia, ktoré by zame­dzili podob­ným výstrel­kom na ces­tách. Prí­padná nehoda nie­kto­rého z jej áut by roz­hodne nebola dobrá reklama.

Autopilot Tesla

NIE JE JEDINÝ

Od uve­de­nia nového auto­pi­lota pri­budlo na inter­nete via­cero videí, kde vodiči uka­zujú jeho funkč­nosť. V nie­kto­rých prí­pa­doch však sys­tém zly­hal. Na jeho obranu treba pove­dať, že šlo o pou­ži­tie v pod­mien­kach, do kto­rých nie je určený. Naprí­klad pri bež­nej pre­mávke. Auto­pi­lot dokáže rea­go­vať na diaľ­nici, dokonca aj meniť jazdné pruhy. Pri bež­nej ceste však nie vždy dobre vyhod­notí situ­áciu, ako naprí­klad na dru­hom videu.

Tam musel vodič v posled­nej chvíli zakro­čiť, aby sa čelne nezra­zil s pro­ti­i­dú­cim vozid­lom. Celý sys­tém je totiž ešte len vo vývoji, je to v pod­state tes­to­va­cia ver­zia. Dúfajme, že sa podob­ných nezod­po­ved­ných bláz­nov, ktorí ris­kujú so životmi iných nájde čoraz menej. No a záro­veň že budú auto­nómne sys­témy stále bez­peč­nej­šie.

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)