Video: Celé pred­sta­ve­nie Mode­lu X Elo­nom Mus­kom

Rišo Néveri / 30. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pozri si celé pred­sta­ve­nie nové­ho Mode­lu X od Tes­ly v poda­ní Elo­na Mus­ka, kto­rý je síce geniál­ny inži­nier a vyná­lez­ca, ale svo­je pre­zen­tač­né schop­nos­ti by si tro­cha mohol vycib­riť. #noha­te­E­lon… Kaž­do­pád­ne nový elek­tro­mo­bil je na sve­te a už sa nevie­me doč­kať, kedy si ho vyskú­ša­me :).

 

 Zdroj: teslamotors.com

Pridať komentár (0)