VIDEO: Plas­to­vé krúž­ky, kto­ré ich dote­raz zabí­ja­li, budú môcť zvie­ra­tá zjesť

Michal Ondro / 23. mája 2016 / Eko

V bež­ných slo­ven­ských obcho­doch tie­to plas­to­vé krúž­ky, kto­ré poko­pe držia šes­ti­cu ple­cho­viek, náj­de­me len ťaž­ko, no som si istý, že vieš, o čom je reč. Foto­gra­fií nešťast­ných zvie­rat, kto­rým skon­či­li tie­to krúž­ky oko­lo krku, zobá­ka, pan­cie­ra ale­bo v žalúd­ku, je neúre­kom. Mož­no však zvie­rat­kám svi­tá na lep­šie časy.

Nie­len plas­to­vé krúž­ky, ale aj naras­ta­jú­ce množ­stvo kade­ja­ké­ho odpadu,ktorý kaž­do­den­ne pri­bú­da vo sve­to­vých oce­ánoch, je naozaj veľ­kým prob­lé­mom. Flo­rid­ský pivo­var Salt­wa­ter Bre­we­ry mož­no pri­šiel s ele­gant­ným rie­še­ním toh­to glo­bál­ne­ho prob­lé­mu. Spo­loč­nosť sa to sna­ží sym­pa­tic­ky vyrie­šiť tak, že sa tie­to krúž­ky budú dať jed­no­du­cho zjesť a začal nimi spá­jať ple­chov­ky svo­jej znač­ky piva Scre­a­min’ Reels Ipa. S pro­pa­gá­ci­ou im pomá­ha reklam­ná agen­tú­ra We Belie­vers.

Zvie­ra­tá sa tak môžu tešiť na slad­kú pomstu, kedy budú môcť to, čo im dote­raz niči­lo život, s chu­ťou zjesť.

Ako sa také­to 100%-ne eko­lo­gic­ké krúž­ky vyrá­ba­jú? Sú vyro­be­né z jač­men­né­ho a pše­nič­né­ho „odpa­du“, kto­rý vzni­ká pri výro­be piva. Tie­to krúž­ky sú nie­len doko­na­le roz­lo­ži­teľ­né, ale aj rov­na­ko sil­né, ako pre­doš­lý mate­riál. Nie je teda dôvod pou­ží­vať i naďa­lej tie škod­li­vé.

edible-six-pack-beer-rings-safe-for-marine-life-saltwater-brewery-2

Do dneš­né­ho dňa vyro­bi­la spo­loč­nosť len zopár sto­viek takých­to držia­kov, no plá­nu­je ich vyro­biť 400-tisíc kaž­dý mesiac, čo je veľ­mi sme­lý plán. Postup­ne by radi vyra­di­li z výro­by všet­ky plas­to­vé krúž­ky a nahra­di­li ich tými eko­lo­gic­ký­mi. Veľ­mi dob­re sa poze­rá na čin­nosť spo­loč­nos­ti, kto­rá sa sku­toč­ne sna­ží o ochra­nu život­né­ho pro­stre­dia, oce­ánov a živo­ta divo­kých zvie­rat. Ostá­va nám len dúfať, že si z toh­to pivo­va­ru budú brať prí­klad aj ostat­né spo­loč­nos­ti a pris­pe­jú k boju za čis­tej­šie a zdrav­šie oce­ány. Obá­vam sa však, že sa to neude­je zo dňa na deň.

ipa

V mno­hých ame­ric­kých štá­toch síce už dáv­nej­šie vyšiel zákon, pod­ľa kto­ré­ho musia byť krúž­ky plne roz­lo­ži­teľ­né, no aj napriek tomu stá­le umie­ra pri­bliž­ne mili­ón vtá­kov a 100-tisíc pod­mor­ských cicav­cov po tom, čo tie­to plas­to­vé krúž­ky zje­dia, ale­bo v nich zosta­nú uväz­ne­né. Nebo­lo by na ško­du, keby bol rov­na­ký zákon pri­ja­tý vo všet­kých štá­toch USA.

edible-six-pack-beer-rings-safe-for-marine-life-saltwater-brewery-8

Oce­ány sa neus­tá­le plnia nebez­peč­ným odpa­dom, pre­to je kaž­dá taká­to sna­ha viac než víta­ná, a to nie­len ochra­nár­mi, ale aj samot­ný­mi zvie­ra­ta­mi. Mož­no sa raz doč­ká­me dňa, kedy väč­ši­na oba­lov bude vytvá­ra­ná z plne roz­lo­ži­teľ­ných mate­riá­lov.

Zdroj: iflscience.com, zdroj foto­gra­fií: iflscience.com

Pridať komentár (0)