VIDEO: Plas­tové krúžky, ktoré ich dote­raz zabí­jali, budú môcť zvie­ratá zjesť

Michal Ondro / 23. mája 2016 / Eko

V bež­ných slo­ven­ských obcho­doch tieto plas­tové krúžky, ktoré pokope držia šes­ticu ple­cho­viek, náj­deme len ťažko, no som si istý, že vieš, o čom je reč. Foto­gra­fií nešťast­ných zvie­rat, kto­rým skon­čili tieto krúžky okolo krku, zobáka, pan­ciera alebo v žalúdku, je neúre­kom. Možno však zvie­rat­kám svitá na lep­šie časy.

Nie­len plas­tové krúžky, ale aj naras­ta­júce množ­stvo kade­ja­kého odpadu,ktorý kaž­do­denne pri­búda vo sve­to­vých oce­ánoch, je naozaj veľ­kým prob­lé­mom. Flo­rid­ský pivo­var Salt­wa­ter Bre­wery možno pri­šiel s ele­gant­ným rie­še­ním tohto glo­bál­neho prob­lému. Spo­loč­nosť sa to snaží sym­pa­ticky vyrie­šiť tak, že sa tieto krúžky budú dať jed­no­du­cho zjesť a začal nimi spá­jať ple­chovky svo­jej značky piva Scre­a­min’ Reels Ipa. S pro­pa­gá­ciou im pomáha reklamná agen­túra We Belie­vers.

Zvie­ratá sa tak môžu tešiť na sladkú pomstu, kedy budú môcť to, čo im dote­raz ničilo život, s chu­ťou zjesť.

Ako sa takéto 100%-ne eko­lo­gické krúžky vyrá­bajú? Sú vyro­bené z jač­men­ného a pše­nič­ného „odpadu“, ktorý vzniká pri výrobe piva. Tieto krúžky sú nie­len doko­nale roz­lo­ži­teľné, ale aj rov­nako silné, ako pre­došlý mate­riál. Nie je teda dôvod pou­ží­vať i naďa­lej tie škod­livé.

edible-six-pack-beer-rings-safe-for-marine-life-saltwater-brewery-2

Do dneš­ného dňa vyro­bila spo­loč­nosť len zopár sto­viek takýchto držia­kov, no plá­nuje ich vyro­biť 400-tisíc každý mesiac, čo je veľmi smelý plán. Postupne by radi vyra­dili z výroby všetky plas­tové krúžky a nahra­dili ich tými eko­lo­gic­kými. Veľmi dobre sa pozerá na čin­nosť spo­loč­nosti, ktorá sa sku­točne snaží o ochranu život­ného pro­stre­dia, oce­ánov a života divo­kých zvie­rat. Ostáva nám len dúfať, že si z tohto pivo­varu budú brať prí­klad aj ostatné spo­loč­nosti a pris­pejú k boju za čis­tej­šie a zdrav­šie oce­ány. Obá­vam sa však, že sa to neudeje zo dňa na deň.

ipa

V mno­hých ame­ric­kých štá­toch síce už dáv­nej­šie vyšiel zákon, podľa kto­rého musia byť krúžky plne roz­lo­ži­teľné, no aj napriek tomu stále umiera pri­bližne milión vtá­kov a 100-tisíc pod­mor­ských cicav­cov po tom, čo tieto plas­tové krúžky zje­dia, alebo v nich zostanú uväz­nené. Nebolo by na škodu, keby bol rov­naký zákon pri­jatý vo všet­kých štá­toch USA.

edible-six-pack-beer-rings-safe-for-marine-life-saltwater-brewery-8

Oce­ány sa neus­tále plnia nebez­peč­ným odpa­dom, preto je každá takáto snaha viac než vítaná, a to nie­len ochra­nármi, ale aj samot­nými zvie­ra­tami. Možno sa raz doč­káme dňa, kedy väč­šina oba­lov bude vytvá­raná z plne roz­lo­ži­teľ­ných mate­riá­lov.

Zdroj: iflscience.com, zdroj foto­gra­fií: iflscience.com

Pridať komentár (0)