VIDEO: Sam­sung posu­nul veci opäť o level vyš­šie a pred­sta­vil Galaxy SURF­BO­ARD

Michaela Líšková / 16. mája 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung pred­sta­vil vlastnú sur­fo­va­ciu dosku. Áno, čítaš dobre. A ak chceš vedieť viac, čítaj ďalej.

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že nový kon­cept Sam­sungu je žar­tom, Sam­sung preň dokonca vytvo­ril reklamu, v kto­rej zahviez­dil bra­zíl­sky sur­fista Gab­riel Medina. A, samoz­rejme, Sam­sung Galaxy S7.

Ide o sur­fo­va­ciu dosku, ktorá vyzerá ako… sur­fo­va­cia doska. Čo je na nej iné? Veľký LED disp­lej pohá­ňaný Sam­sun­gom Galaxy S7, ktorý je do dosky vlo­žený. Ak sa pýtaš, na čo je nie­komu „tab­let“ na vode, nuž… Keďže ide o sur­fo­va­ciu dosku, oči­vidne chce Sam­sung zasiah­nuť jasnú a špe­ci­fickú cie­ľovú sku­pinu, nie bež­ného člo­veka ako je to v prí­pade smart­fó­nov.

samsung-surf-4

foto: technobuffalo.com

V reklame od Sam­sungu je Medina zobra­zený ako osa­mo­tený sur­fista. Neskôr zis­ťu­jeme, že nemá oby­čajnú dosku, ale Sam­sung Surf­bo­ard a tak sa mu otvára oko­litý svet aj počas tré­nin­gov. Na masív­nom disp­leji sa mu zobra­zujú správy od fanú­ši­kov, ale tiež od jeho otca, ktorý je záro­veň jeho tré­ne­rom.

Hoci sa zdá byť dosť zby­točné a neprav­de­po­dobné, že by sa Medina (alebo kto­rý­koľ­vek iný sur­fista) poze­ral na dosku a čítal počas sur­fo­va­nia správy, keď sa má sústre­ďo­vať na iné veci, tento kon­cept zahŕňa aj zopár uži­toč­ných infor­má­cií. Disp­lej má sur­fis­tom uká­zať aj uži­točné infor­má­cie, ako je smer vetra, výška a frek­ven­cia vĺn. A pomoc by sa vedela nájsť aj v mož­nosti spo­je­nia tré­nera a sur­fistu počas tré­ningu, kedy môže tré­ner doslova posie­lať rady na zlep­še­nie tech­niky. Podľa reklamy to ale vyzerá najmä tak, že Medina potre­buje cítiť pod­poru fanú­ši­kov kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

samsungsurfboard.0.0

foto: theverge.com

Infor­má­cie o stave vody, počasí a podobne – áno. Spätná väzba tré­nera – áno. Správy od fanú­ši­kov? To je už asi tro­chu veľa. Ale proti gustu žia­den diš­pu­tát.

Či z tohto kon­ceptu naozaj niečo bude a stane sa z neho pro­dukt, po kto­rom bude raz dopyt, to asi nevie nikto, ani samotný Sam­sung, ale po tomto skve­lom videu si mnohí zve­davci určite radi počkajú. Za seba môžem pove­dať iba toľko, že ak už nič iné, aspoň reklama sa im poda­rila. Má hviezdne meno, emó­cie, spo­ma­lené zábery a skvelú hudbu, všetko v spo­ji­tosti s tech­ni­kou 21.storočia. Cieľ zatiaľ spl­nený a netr­pez­livo čakáme, čo sa bude diať ďalej. Pre­tože prog­res nepozná hra­nice.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: todosurf.com

Pridať komentár (0)