Video­ob­hliadky: pre­zen­tujte svoj pries­tor moder­nou for­mou!

Ráchel Matušková / 10. jún 2015 / Tools a produktivita

Žeby sme sa práve poze­rali na budúc­nosť rea­lit­ných kan­ce­lá­rií a hote­lo­vých ponúk? Klepnú neup­ra­vo­vané videá po prs­toch nad­sa­de­ným opi­som a upra­vo­va­ným foto­gra­fiám bytov či hote­lo­vých izieb?

Video­ob­hliadky, pro­jekt, ktorý je logic­kým pokra­čo­va­ním a roz­ší­re­ním pro­jektu Dre­a­mosh, online video turis­tic­kého sprie­vodcu (o kto­rom sme Vás už infor­mo­vali a člá­nok si môžete pre­čí­tať TU). Vo svo­jej pod­state, aj tu sú Video­ob­hliadky sprie­vod­com, ale vo svete rea­lít, hote­lov a iných objek­tov. Rov­nako ako Dre­a­mosh, má aj Video­ob­hliadky na sve­domí Tomáš Dri­mal (už o nedlho sa môžete tešiť na roz­ho­vor s ním).

Video­ob­hliadky posky­tujú pre­hliadku objektu, ktorá na videu reálne zachy­táva pries­tor z pohľadu člo­veka, ktorý ním pre­chá­dza. Video je bez strihu, či špe­ciál­nych gra­fic­kých úprav. Pri poze­raní také­hoto videa máte pocit, akoby ste na danom mieste boli osobne. Vďaka pri­lo­že­nému pôdo­rysu s ikon­kou, ktorá zobra­zuje polohu videa, získa divák ešte väčší pre­hľad o pries­tore a jeho dis­po­zí­cii. Video a pôdo­rys sú inte­li­gen­tne pre­po­jené a divá­kovi posky­tujú aj mož­nosť posu­nu­tia videa na kon­krétne miesto na trase v pôdo­ryse.

Pri natá­čaní videí je pou­žitá kva­litná tech­nika, naj­nov­šie video­ka­mery a ste­a­di­cam-y na sta­bi­li­zá­ciu videa. Videá sú dostupné vo Full HD kva­lite.

Pri­da­nou hod­no­tou pre zákaz­níka, ktorý si Video­ob­hliadky objedná, je, že s kva­lit­ným videom získa aj kva­litne spra­co­vaný pôdo­rys objektu. Tento pôdo­rys môže využí­vať aj pre iné účely mimo Video­ob­hlia­dok.

A nako­niec, ako Video­ob­hliadky uvá­dzajú na svo­jej stránke, ponú­kajú veľa muziky za málo peňazí. Video­ob­hliadky si ako kon­ku­renta posta­vili 3D pano­rámy, ktoré sa na podobné účely zvyknú využí­vať. Tento pro­jekt tak pri­náša dyna­mic­kejší a reál­nejší pohľad na sní­maný objekt za menší peniaz.

Video­ob­hliadky ponú­kajú svoje služby rea­lit­ným kan­ce­lá­riám, hote­lom, pen­zi­ó­nom, ale aj iným objek­tom, ktoré nechcú nič zakrý­vať a chcú sa pre­zen­to­vať v reál­nej podobe živou for­mou

Tak čo, nahra­dia Video­ob­hliadky reálne obhliadky bytov a budú novou, moder­nou for­mou pre­zen­tá­cie komerč­ných budov, či rôz­nych par­kov a záh­rad?

Zdroj: videoobhliadky.sk

Pridať komentár (0)