Viete o tom, že exis­tuje Apple Uni­ver­sity?

Róbert Hallon: svetapple.sk / 1. marca 2015 / Zaujímavosti

Už sme si za tie roky tak nejako zvykli, že v Apple sú poriadni taj­nos­tkári ohľa­dom všet­kého, čo sa okolo celej spo­loč­nosti deje. Tak naprí­klad, aj keď sme vedeli, ako bude v pod­state vyze­rať iPhone 6, neve­deli sme, ako budú vyze­rať hodinky Apple Watch a tak pri svo­jom pred­sta­vení boli veľ­kým prek­va­pe­ním. Dnes zis­ťu­jeme, že Apple má aj vlastnú uni­ver­zitu!

Kurzy

Apple okrem pro­duk­tov drží v uta­jení aj množ­stvo svo­jich slu­žieb, ktoré ponúka. Medzi ne pat­ria určite aj kurzy, kto­rých sa však bežný smr­teľ­ník prav­de­po­dobne nikdy nezú­častní. Poin­tou kur­zov je prak­ticky dopo­môcť štu­du­jú­cim, aby si našli dobre miesto v spo­loč­nosti. Nie je to však také jed­no­du­ché, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Nejde o kurz, ktorý si môžte kúpiť alebo ho môžte neja­kým spô­so­bom zís­kať. Práve pra­cov­níci v Apple určujú, kto na kurz do Apple Uni­ver­sity pôjde a kto nie. Môžte tu byť teda v pod­state len pozvaní. Dôka­zom toho je aj fakt, že o Apple Uni­ver­sity sa nedo­čí­tate ani na ofi­ciál­nych strán­kach Apple!

Pozvaní

Napí­sali sme, že pra­cov­níci Apple určia, kto bude na kurzy do uni­ver­zity pozvaný a kto nie. Ide o to, že Apple potre­buje v kaž­dej oblasti len špič­kový per­so­nál a práve preto vyhľa­dáva pre­dov­šet­kým špič­ko­vých zamest­nan­cov z celého sveta. Ponuku na štú­dium, na tejto uni­ver­zite, teda nedos­tane len tak hocikto, ale pre­dov­šet­kým vicep­re­zi­denti či senior vicep­re­zi­denti rôz­nych úspeš­ných spo­loč­ností.

To, ako Apple týchto ľudí vyberá, či dokonca kon­tak­tuje, nikto nevie, no podľa zis­te­ných infor­má­cií ide pre­dov­šet­kým o ambi­ci­óz­nych a úspeš­ných ľudí, do kto­rých by spo­loč­nosť mohla v budúc­nosti vkla­dať svoje veľké oča­ká­va­nia.

Výuka

Určite vás zau­jíma aj infor­má­cia, ako na podob­nej “škole” (ak sa to tak dá nazvať) pre­bieha výuka. V sku­toč­nosti je aj roz­vrh veľmi zau­jí­mavý, keďže nejde o žiadne večerné, kaž­do­denné kurzy. Hodiny sa konajú 2 – 3 krát do týždňa a všetci zúčast­není sú zora­dení v nie­koľ­kých trie­dach, roz­de­le­ných po 15 – 20 ľudí. Je tu teda pomerne vysoký počet účast­ní­kov! Možno si mys­líte, že všetci zúčast­není, cho­dia do neja­kej špe­ciál­nej, neoz­na­če­nej budovy, kde sa následne vzde­lá­vajú. Nie je to však cel­kom pravda. Všetky triedy sa v sku­toč­nosti nachá­dzajú priamo v hlav­nej budove Apple a tak výučba pre­bieha priamo tam.

Čo sa vyučuje?

Určite vás zau­jíma aj fakt, čo sa vlastne môže v Apple Uni­ver­sity vyučo­vať. Základ­nou vyučo­va­cou osno­vou je pre­dov­šet­kým his­tó­ria spo­loč­nosti, aby štu­denti zís­kali dobrý pre­hľad o tom, prečo je Apple tam, kde je a vyuču­júci sa následne pýta, čo museli Apple alebo Steve Jobs uro­biť preto, aby bolo Apple naj­hod­not­nej­šou spo­loč­nos­ťou na svete. Ide vlastne o to, dopo­môcť štu­den­tom, aby možno v budúc­nosti mohli viesť spo­loč­nosť v prvot­nej myš­lienke Steva Jobsa. Jeden z vyuču­jú­cich dokonca dodal, že pod zara­de­nie his­tó­rie spo­loč­nosti do učeb­ných osnov sa vo veľ­kom pod­pí­sal aj samotný Steve Jobs.

Veľká pozor­nosť!

Pokiaľ by ste sa nie­kedy dostali do tejto školy, Apple vám v pod­state garan­tuje, že sa vám bude dostá­vať naozaj veľ­kej pozor­nosti. Podľa tých, ktorí sa už kur­zov zúčast­nili, dosta­nete aj nie­koľko úloh, ktoré máte spra­viť čo naj­lep­šie a vydať pri­tom zo seba úplne maxi­mum. Medzi učebné plány pat­ria aj pred­nášky, kde Apple rozo­berá iné spo­loč­nosti, ako naprí­klad dodal jeden z býva­lých štu­den­tov. “Na kurze sme rozo­be­rali naprí­klad spo­loč­nosť A&P, ktorá v roku 1958 vlast­nila po celom svete 4252 obcho­dov a jej zisky pre­sa­ho­vali hod­notu 5 miliárd dolá­rov. V roku 2012 sa však spo­loč­nosť dostala do kon­kurzu a na svo­jom konte vlast­nila už len niečo cez 300 pre­vá­dzok”. Apple sa teda snaží pod­nie­tiť všet­kých štu­den­tov uni­ver­zity aby na sebe naozaj tvrdo pra­co­vali a aby mohli v budúc­nosti možno vyko­ná­vať nie­ktorú z pop­red­ných pozí­cií priamo v Apple!

zdroj: svetaaple.sk

Pridať komentár (0)