Vie­te o tom, že exis­tu­je App­le Uni­ver­si­ty?

Róbert Hallon: svetapple.sk / 1. marca 2015 / Zaujímavosti

Už sme si za tie roky tak neja­ko zvyk­li, že v App­le sú poriad­ni taj­nos­tká­ri ohľa­dom všet­ké­ho, čo sa oko­lo celej spo­loč­nos­ti deje. Tak naprí­klad, aj keď sme vede­li, ako bude v pod­sta­te vyze­rať iPho­ne 6, neve­de­li sme, ako budú vyze­rať hodin­ky App­le Watch a tak pri svo­jom pred­sta­ve­ní boli veľ­kým prek­va­pe­ním. Dnes zis­ťu­je­me, že App­le má aj vlast­nú uni­ver­zi­tu!

Kur­zy

App­le okrem pro­duk­tov drží v uta­je­ní aj množ­stvo svo­jich slu­žieb, kto­ré ponú­ka. Medzi ne pat­ria urči­te aj kur­zy, kto­rých sa však bež­ný smr­teľ­ník prav­de­po­dob­ne nikdy nezú­čast­ní. Poin­tou kur­zov je prak­tic­ky dopo­môcť štu­du­jú­cim, aby si našli dob­re mies­to v spo­loč­nos­ti. Nie je to však také jed­no­du­ché, ako sa mož­no na prvý pohľad zdá. Nej­de o kurz, kto­rý si môž­te kúpiť ale­bo ho môž­te neja­kým spô­so­bom zís­kať. Prá­ve pra­cov­ní­ci v App­le urču­jú, kto na kurz do App­le Uni­ver­si­ty pôj­de a kto nie. Môž­te tu byť teda v pod­sta­te len pozva­ní. Dôka­zom toho je aj fakt, že o App­le Uni­ver­si­ty sa nedo­čí­ta­te ani na ofi­ciál­nych strán­kach App­le!

Pozva­ní

Napí­sa­li sme, že pra­cov­ní­ci App­le určia, kto bude na kur­zy do uni­ver­zi­ty pozva­ný a kto nie. Ide o to, že App­le potre­bu­je v kaž­dej oblas­ti len špič­ko­vý per­so­nál a prá­ve pre­to vyhľa­dá­va pre­dov­šet­kým špič­ko­vých zamest­nan­cov z celé­ho sve­ta. Ponu­ku na štú­dium, na tej­to uni­ver­zi­te, teda nedos­ta­ne len tak hocik­to, ale pre­dov­šet­kým vicep­re­zi­den­ti či seni­or vicep­re­zi­den­ti rôz­nych úspeš­ných spo­loč­nos­tí.

To, ako App­le tých­to ľudí vybe­rá, či dokon­ca kon­tak­tu­je, nikto nevie, no pod­ľa zis­te­ných infor­má­cií ide pre­dov­šet­kým o ambi­ci­óz­nych a úspeš­ných ľudí, do kto­rých by spo­loč­nosť moh­la v budúc­nos­ti vkla­dať svo­je veľ­ké oča­ká­va­nia.

Výu­ka

Urči­te vás zau­jí­ma aj infor­má­cia, ako na podob­nej “ško­le” (ak sa to tak dá nazvať) pre­bie­ha výu­ka. V sku­toč­nos­ti je aj roz­vrh veľ­mi zau­jí­ma­vý, keď­že nej­de o žiad­ne večer­né, kaž­do­den­né kur­zy. Hodi­ny sa kona­jú 2 – 3 krát do týžd­ňa a všet­ci zúčast­ne­ní sú zora­de­ní v nie­koľ­kých trie­dach, roz­de­le­ných po 15 – 20 ľudí. Je tu teda pomer­ne vyso­ký počet účast­ní­kov! Mož­no si mys­lí­te, že všet­ci zúčast­ne­ní, cho­dia do neja­kej špe­ciál­nej, neoz­na­če­nej budo­vy, kde sa násled­ne vzde­lá­va­jú. Nie je to však cel­kom prav­da. Všet­ky trie­dy sa v sku­toč­nos­ti nachá­dza­jú pria­mo v hlav­nej budo­ve App­le a tak výuč­ba pre­bie­ha pria­mo tam.

Čo sa vyuču­je?

Urči­te vás zau­jí­ma aj fakt, čo sa vlast­ne môže v App­le Uni­ver­si­ty vyučo­vať. Základ­nou vyučo­va­cou osno­vou je pre­dov­šet­kým his­tó­ria spo­loč­nos­ti, aby štu­den­ti zís­ka­li dob­rý pre­hľad o tom, pre­čo je App­le tam, kde je a vyuču­jú­ci sa násled­ne pýta, čo muse­li App­le ale­bo Ste­ve Jobs uro­biť pre­to, aby bolo App­le naj­hod­not­nej­šou spo­loč­nos­ťou na sve­te. Ide vlast­ne o to, dopo­môcť štu­den­tom, aby mož­no v budúc­nos­ti moh­li viesť spo­loč­nosť v prvot­nej myš­lien­ke Ste­va Job­sa. Jeden z vyuču­jú­cich dokon­ca dodal, že pod zara­de­nie his­tó­rie spo­loč­nos­ti do učeb­ných osnov sa vo veľ­kom pod­pí­sal aj samot­ný Ste­ve Jobs.

Veľ­ká pozor­nosť!

Pokiaľ by ste sa nie­ke­dy dosta­li do tej­to ško­ly, App­le vám v pod­sta­te garan­tu­je, že sa vám bude dostá­vať naozaj veľ­kej pozor­nos­ti. Pod­ľa tých, kto­rí sa už kur­zov zúčast­ni­li, dosta­ne­te aj nie­koľ­ko úloh, kto­ré máte spra­viť čo naj­lep­šie a vydať pri­tom zo seba úpl­ne maxi­mum. Medzi učeb­né plá­ny pat­ria aj pred­náš­ky, kde App­le rozo­be­rá iné spo­loč­nos­ti, ako naprí­klad dodal jeden z býva­lých štu­den­tov. “Na kur­ze sme rozo­be­ra­li naprí­klad spo­loč­nosť A&P, kto­rá v roku 1958 vlast­ni­la po celom sve­te 4252 obcho­dov a jej zis­ky pre­sa­ho­va­li hod­no­tu 5 miliárd dolá­rov. V roku 2012 sa však spo­loč­nosť dosta­la do kon­kur­zu a na svo­jom kon­te vlast­ni­la už len nie­čo cez 300 pre­vá­dzok”. App­le sa teda sna­ží pod­nie­tiť všet­kých štu­den­tov uni­ver­zi­ty aby na sebe naozaj tvrdo pra­co­va­li a aby moh­li v budúc­nos­ti mož­no vyko­ná­vať nie­kto­rú z pop­red­ných pozí­cií pria­mo v App­le!

zdroj: svetaaple.sk

Pridať komentár (0)