Vik­tor Cic­ko: Prí­beh dob­ro­druž­né­ho kre­a­tív­ca!

Šandi / 25. marca 2016 / Rozhovory

Vik­to­rov život­ný prí­beh je plný odhod­la­nia, dob­ro­druž­stva a váš­ne. Tie­to cha­rak­te­ris­ti­ky by mal v sebe niesť kaž­dý star­tu­pis­ta a pre­to sa na ne pozrie­me z tro­chu iné­ho pohľa­du v zna­me­ní Vik­to­ra Cic­ka.

Na roz­ho­vor s tebou som sa obzvlášť tešil :). Pred­stav čita­te­ľom Star­ti­tup svo­je kre­a­tív­ne JA. Čomu sa venu­ješ a na akých zau­jí­ma­vých pro­jek­toch prá­ve robíš?

Oooo, ďaku­jem… Moje meno Vik­tor Cic­ko, pra­cu­jem ako kame­ra­man cca päť rokov a nato­čil som pár video­k­li­pov a iných videí. Naj­skôr som pra­co­val ako armád­ny kame­ra­man, neskôr som vojen­ské pro­stre­die opus­til a otvo­ril si spo­lu s kama­rát­mi vlast­né štú­dio, tzv. POP Stu­dio, v kto­rom sa venu­je­me všet­ké­mu čo nás baví a záro­veň živí.

Sta­bi­li­tu som vyme­nil za prá­cu na voľ­nej nohe, ale zís­kal som tým slo­bo­du, čo je na neza­pla­te­nie. Momen­tál­ne mám roz­ro­be­ných veľa vecí a ešte viac sa plá­nu­je.

Ako si sa k tomu vôbec dostal?

Ku kame­re som sa dostal asi cel­kom netra­dič­ne… Štu­do­val som na vyso­kej ško­le reli­gi­onis­ti­ku, žil som sám a potre­bo­val som začať zará­bať. V tom čase sa ku mne dosta­la infor­má­cia, že na Minis­ter­stve obra­ny zhá­ňa­jú armád­ne­ho kame­ra­ma­na. Keď­že som bol ochot­ný ísť prak­tic­ky do čoho­koľ­vek, tro­chu som pri­kráš­lil svoj živo­to­pis, poslal ho a dostal sa na poho­vor.

O kame­re som v tom čase neve­del abso­lút­ne nič, doslo­va ani to kde sa zapí­na. Na moje šťas­tie, potre­bo­va­li voľ­né pra­cov­né mies­to obsa­diť ihneď a záu­jem nebol veľ­ký.

Na poho­vo­re som troš­ka pri­far­bil svo­je žiad­ne skú­se­nos­ti a bol som tam. Potom zača­la tvr­dá rea­li­ta. V rekord­ne krát­kom čase som sa potre­bo­val naučiť všet­ko potreb­né k fil­mo­va­niu aj post­pro­duk­cií videa, tak aby nikto nezis­til, že som v zása­de úpl­ne mimo. Vyšlo to a strá­vil som tam šty­ri roky. Bola to ozaj dob­rá prá­ca, keď si odmys­lím vše­tok ten poli­tic­ký saj­rajt oko­lo.

Dostal som sa do kra­jín, kto­ré boli a sú vo voj­no­vom kon­flik­te (Afga­nis­tan, Irak, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Koso­vo atď), mal som mož­nosť tam točiť a vytvo­riť si vlast­ný názor. To je na neza­pla­te­nie.

Venu­ješ sa aj oblas­tiam ako aerial a visu­al effects?

Nie, tie­to veci sú na mňa asi až prí­liš zlo­ži­té. A mož­no som len ešte nenab­ral dosta­toč­ne veľ­kú chuť sa do toho pono­riť a naučiť sa všet­ky tie prog­ra­my. Navy­še, mám taký sta­ro­mód­ny názor.

Mys­lím, že je tu veľa ľudí, kto­rí sa tými­to veca­mi živia, sú v tom ozaj dob­rí a pri­tom trú bie­du. Sna­žím sa robiť jed­nu vec a keď potre­bu­jem nie­čo viac, oslo­vím prá­ve ich. Tým ale samoz­rej­me neod­su­dzu­jem ľudí, kto­rí robia veľa vecí naraz a robia to kva­lit­ne. Majú môj obdiv.

Zvyk­neš pri svo­jej prá­ci pou­ží­vať Go Pro a dá sa s Hero spra­viť fakt kva­lit­ná pro­duk­cia?

Pre mňa má Go Pro jed­nu zásad­nú nevý­ho­du a tou je, že veľa ľudí zábe­ry z Go Pro už pozná. Zda­jú sa mi opo­ze­ra­né a je to tá naj­jed­no­duch­šia ces­ta. Ale čas­to na tú sofis­ti­ko­va­nej­šiu ces­tu nie sú penia­ze. Tým ale netvr­dím, že Go Pro nevy­uží­va­me. Nie­ke­dy sa tomu skrát­ka nedá vyhnúť. A isto sa dá spra­viť aj kva­lit­ná pro­duk­cia, sta­čí sa pozreť na ich pre­zen­tač­né toľ­ko zdie­ľa­né videá.

Koniec kon­cov, vždy roz­ho­du­je myš­lien­ka a nápad.

Ako vní­maš kva­li­tu súčas­nej pro­duk­cie? Netr­pí kva­li­ta na úkor kvan­ti­ty, keď­že dnes už nie je prob­lém mať svoj vlast­ný video­k­lip k sko­ro čomu­koľ­vek?

V prvom rade si nemys­lím, že mi pri­ná­le­ží hod­no­tiť kva­li­tu. Svo­ju ces­tu mám tiež dúfam ešte pred sebou a verím, že aj kva­li­ta našej pro­duk­cie sa bude len zlep­šo­vať. Mys­lím, že je tu veľ­ké množ­stvo talen­to­va­nej­ších a šikov­nej­ších ľudí ako ja, mož­no by sa vede­li k otáz­ke kva­li­ty vyjad­riť lep­šie. Ale čo sa týka mňa, za ten pomer­ne krát­ky čas, kto­rý som ja v tom­to pro­stre­dí, som pocho­pil zopár vecí.

Kaž­dá vec, či už je to fot­ka ale­bo video, svo­jich fanú­ši­kov si vždy náj­de. Kaž­dý nie­ko­ho oslo­vu­je.

Čas­to nara­zím na nie­čo čo sa mne nepá­či a pri­tom to má ohrom­ne veľ­ký úspech. Naopak, čas­to sa mi páči aj to, čo sa mno­hým nepá­či. Kto má potom prav­du?

A samoz­rej­me, že v dneš­nej dobe, kedy je dob­rá tech­ni­ka dostup­ná všet­kým, stú­pa aj záu­jem ľudí veno­vať sa také­mu­to atrak­tív­ne­mu povo­la­niu. Mys­lím ale, že sa to pri­ro­dze­ne selek­tu­je. Ja za sebou tiež nemám ško­lu, žiad­ny sil­ný back­round a živím sa kame­rou. Keby som to ostat­ným vyčí­tal, išiel by som sám pro­ti sebe. Neviem koľ­ko kame­ra­ma­nov trh une­sie, uvi­dí­me časom.

Ako vyze­rá tvoj kre­a­tív­ny pro­ces?

Kre­a­tív­ny pro­ces? Tak to asi tak, že reži­sér, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jem naj­dl­h­šie a naj­čas­tej­šie, Bra­ňo Vinc­ze, prí­de za mnou a povie mi čo sa chys­tá. Dáme si čas na pre­mýš­ľa­nie, stret­ne­me sa a dáme doko­py čo koho z nás napad­lo.

Nie­ke­dy je to hneď uce­le­ná myš­lien­ka, nie­ke­dy sa dotvá­ra časom či sa nako­niec úpl­ne zme­ní. Potom sa dohá­da­me kvô­li mili­ó­nom veciam a nako­niec sa ide točiť.

Samoz­rej­me, že všet­ko rie­ši­me aj s intep­re­tom, pre kto­ré­ho daný klip točí­me.

Pri iných vide­ách, napr pre Red­Bull a podob­ne, máme v zása­de dané požia­dav­ky a tie sa sna­ží­me spl­niť na 100% tak aby sme boli všet­ci spo­koj­ní. Veľa krát ide o doku­men­to­va­nie neja­kej dob­rej akcie či fes­ti­va­lu.

Tam môže byť for­ma vše­li­ja­ká, ale mys­lím, že výsled­nú podo­bu tomu dáva hlav­ne strih. Všet­ké­mu samoz­rej­me pred­chá­dza deba­ta, plá­no­va­nie, doha­do­va­nie, ale s mie­rou, nech­ce­me sa pred­sa pre­pra­co­vať ;)

S kame­rou si už toho veľa pre­ces­to­val. V kto­rej kra­ji­ne sa ti naj­viac páči­lo a o aký pro­jekt sa jed­na­lo?

Pre­ces­to­va­lo sa veľa, či už s kame­rou ale­bo bez nej, ťaž­ko pove­dať. Naprí­klad, najob­ľú­be­nej­šou des­ti­ná­ciu sa za posled­ný čas stal Irán, ale tam som z pocho­pi­teľ­ných dôvo­dov kame­ru neb­ral.

Zau­jí­ma­vo sa mi toči­lo v Afga­nis­ta­ne, ešte počas môj­ho pôso­be­nia ako armád­ny kame­ra­man. Je to už obo­hra­ná pes­nič­ka, ale točiť doku­ment o voja­koch v Afga­nis­ta­ne je nie­čo úpl­ne iné ako točiť klip na Slo­ven­sku.

Iné pod­mien­ky a iné pre­men­né. Z môj­ho doko­py cca štvť­roč­né­ho poby­tu či už na vojen­ských základ­niach ale­bo v teré­ne vzni­kol celo­ve­čer­ný doku­ment o pôso­be­ní slo­ven­ských voja­kov v Afga­nis­ta­ne a na ďal­šom sa pra­cu­je. Sám som zve­da­vý ako to celé dopad­ne, odke­dy som odišiel z MO SR, nemám na to veľ­ký dosah.

Z posled­ných pro­jek­tov by som vypi­chol asi Kubu. Ide o dlho­do­bej­ší pro­jekt — hudob­ný doku­ment o kubán­skej jaz­zo­vej spe­váč­ke. Nahrá­va svoj prvý album so sve­to­zná­my­mi pro­du­cen­ta­mi, kto­rí spo­lu­pra­co­va­li s legen­da­mi ako je Sting, Ste­vie Won­der, z tých nov­ších Coldp­lay.

Celé je to zau­jí­ma­vá sto­ry, čochví­ľa vyho­dí­me prvý trai­ler. Samot­ný doku­ment má ešte čas, máme pred sebou nie­koľ­ko ciest na Kubu a tre­ba dokon­čiť samot­ný album. Verím, že to bude ozaj dob­ré.

Čo ťa v živo­te inšpi­ru­je, moti­vu­je?

Uf…. Veľa ma toho moti­vu­je aj inšpi­ru­je. Neviem ako to hie­rar­chic­ky zora­diť, sám v tom nemám jas­no. Urči­te je pre mňa život­ne dôle­ži­té mať pod­mien­ky vytvo­re­né tak, aby som mohol čo naj­viac ces­to­vať.

Či pra­cov­ne ale­bo súkrom­ne. Obrov­sky dôle­ži­té je pre mňa cítiť sa slo­bod­ne a prá­ve ces­to­va­nie spô­so­bom akým ces­tu­je­me my, mi ten pocit dáva. Nič nerie­šiť, len tak ísť. A k tomu potre­bu­jem mať oko­lo seba ľudí, kto­rí tomu roz­ume­jú.

Zatiaľ sa mi to darí.Určite ma moti­vu­je aj to čo robím, je stá­le pries­tor nie­kam to posú­vať, sko­ro kaž­dý týž­deň obja­vím nový cieľ kam by bolo super sa posu­núť.

Sna­žím si vší­mať veľa vecí a selek­to­vať z toho pre seba to naj­lep­šie, veľa čítať, veľa komu­ni­ko­vať s ľuď­mi, počú­vať veľa hud­by.

Ako hod­no­tíš kre­a­ti­vi­tu a talent Slo­vá­kov (naj­mä v tvo­je bran­dži), majú na to uspieť v zahra­ni­čí?

Neviem či som na to už neod­po­ve­dal skôr, ale neprí­dem si ako nie­kto kto by mohol hod­no­tiť talent ostat­ných. Už len v mojom oko­lí je veľa ľudí, kto­rí vytvá­ra­jú veci na sve­to­vej úrov­ni. Často­krát sa to ale

pod­ľa mňa nie­kde poka­zí. Máte super talen­to­va­né­ho reži­sé­ra, skú­se­né­ho kame­ra­ma­na, dob­rú tech­ni­ku a celé to zhas­ne naprí­klad na herec­kých výko­noch či scé­na­ri. To vní­mam čas­to ako prob­lém.

S kre­a­ti­vi­tou asi prob­lém nie je. Za posled­ný čas vzni­ká toľ­ko nových vecí, pro­jek­tov, ľudia sa stá­le viac a viac anga­žu­jú v ume­ní a vytvá­ra­jú tým aj veľ­kú sle­do­va­teľ­skú základ­ňu, kto­rá časom bude dbať na stá­le vyš­šiu kva­li­tu.

A tak začne­me vytvá­rať sve­to­vú úro­veň aj na Slo­ven­sku. Či majú na to uspieť v zahra­ni­čí? Urči­te áno. Nie­kto­rým sa to už aj poda­ri­lo.

Aké sú tvo­je ďal­šie plá­ny (pra­cov­né aj súkrom­né)?

Tie sa čas­to pre­lí­na­jú. Chce­li by sme dať koneč­ne doko­py web pre naše malé štú­dio, nech svet vie, že exis­tu­je­me. Potom by som sa chcel čo naj­viac sústre­diť na jeho roz­ví­ja­nie, nech má toto pod­ni­ka­nie zmy­sel ;)

Ten­to rok by som rád absol­vo­val neja­ký “soc­ka” trip, prav­de­po­dob­ne do Kir­giz­ska, pre­ku­kal tro­cha Tos­kán­sko s pria­teľ­kou a potom pred via­no­ca­mi opäť na pár týž­dňov na Kubu, dokon­čiť doku­ment a uto­piť sa v rume.

Uvi­dím čo z toho vyj­de. Veľa plá­nu­je­me, nie­kto­ré scé­na­re ostá­va­jú v šuf­lí­ku, iné sa zre­a­li­zu­jú. Veľa video­k­li­pov sa chys­tá a dúfam, že budú aj veci, kto­ré zaro­bia na účty.

A na záver mám jed­nu hips­ter friend­ly otáz­ku . Doč­ká­me sa ešte dlh­šej bra­dy?

Neviemm asi hej… Bra­da, potom čo spl­ni­la svo­ju fun­kciu v Afga­nis­ta­ne, žije svo­jím vlast­ným živo­tom. Este­tic­ky dopĺňa moje už aj tak dosť chl­pa­té telo, tak­že ju asi nechám ďalej žiť. Má na to pred­sa prá­vo.

A zakrý­va moju ška­red­šiu pol­ku tvá­re, kto­vie či by ma nie­kto po tých rokov spoz­nal aj bez nej ;) Ani vlast­ná pria­teľ­ka ma bez nej ešte nevi­de­la…


TU NÁJ­DE­TE VIK­TO­RO­VÉ KRE­A­TÍV­NE JA

http://www.viktorcicko.tumblr.com/

Pridať komentár (0)