Vik­tor Cicko: Prí­beh dob­ro­druž­ného kre­a­tívca!

Šandi / 25. marca 2016 / Rozhovory

Vik­to­rov životný prí­beh je plný odhod­la­nia, dob­ro­druž­stva a vášne. Tieto cha­rak­te­ris­tiky by mal v sebe niesť každý star­tu­pista a preto sa na ne pozrieme z tro­chu iného pohľadu v zna­mení Vik­tora Cicka.

Na roz­ho­vor s tebou som sa obzvlášť tešil :). Pred­stav čita­te­ľom Star­ti­tup svoje kre­a­tívne JA. Čomu sa venu­ješ a na akých zau­jí­ma­vých pro­jek­toch práve robíš?

Oooo, ďaku­jem… Moje meno Vik­tor Cicko, pra­cu­jem ako kame­ra­man cca päť rokov a nato­čil som pár video­k­li­pov a iných videí. Naj­skôr som pra­co­val ako armádny kame­ra­man, neskôr som vojen­ské pro­stre­die opus­til a otvo­ril si spolu s kama­rátmi vlastné štú­dio, tzv. POP Stu­dio, v kto­rom sa venu­jeme všet­kému čo nás baví a záro­veň živí.

Sta­bi­litu som vyme­nil za prácu na voľ­nej nohe, ale zís­kal som tým slo­bodu, čo je na neza­pla­te­nie. Momen­tálne mám roz­ro­be­ných veľa vecí a ešte viac sa plá­nuje.

Ako si sa k tomu vôbec dostal?

Ku kamere som sa dostal asi cel­kom netra­dične… Štu­do­val som na vyso­kej škole reli­gi­onis­tiku, žil som sám a potre­bo­val som začať zará­bať. V tom čase sa ku mne dostala infor­má­cia, že na Minis­ter­stve obrany zhá­ňajú armád­neho kame­ra­mana. Keďže som bol ochotný ísť prak­ticky do čoho­koľ­vek, tro­chu som pri­kráš­lil svoj živo­to­pis, poslal ho a dostal sa na poho­vor.

O kamere som v tom čase neve­del abso­lútne nič, doslova ani to kde sa zapína. Na moje šťas­tie, potre­bo­vali voľné pra­covné miesto obsa­diť ihneď a záu­jem nebol veľký.

Na poho­vore som troška pri­far­bil svoje žiadne skú­se­nosti a bol som tam. Potom začala tvrdá rea­lita. V rekordne krát­kom čase som sa potre­bo­val naučiť všetko potrebné k fil­mo­va­niu aj post­pro­duk­cií videa, tak aby nikto nezis­til, že som v zásade úplne mimo. Vyšlo to a strá­vil som tam štyri roky. Bola to ozaj dobrá práca, keď si odmys­lím vše­tok ten poli­tický saj­rajt okolo.

Dostal som sa do kra­jín, ktoré boli a sú vo voj­no­vom kon­flikte (Afga­nis­tan, Irak, Bosna a Her­ce­go­vina, Kosovo atď), mal som mož­nosť tam točiť a vytvo­riť si vlastný názor. To je na neza­pla­te­nie.

Venu­ješ sa aj oblas­tiam ako aerial a visual effects?

Nie, tieto veci sú na mňa asi až prí­liš zlo­žité. A možno som len ešte nenab­ral dosta­točne veľkú chuť sa do toho pono­riť a naučiť sa všetky tie prog­ramy. Navyše, mám taký sta­ro­módny názor.

Mys­lím, že je tu veľa ľudí, ktorí sa týmito vecami živia, sú v tom ozaj dobrí a pri­tom trú biedu. Sna­žím sa robiť jednu vec a keď potre­bu­jem niečo viac, oslo­vím práve ich. Tým ale samoz­rejme neod­su­dzu­jem ľudí, ktorí robia veľa vecí naraz a robia to kva­litne. Majú môj obdiv.

Zvyk­neš pri svo­jej práci pou­ží­vať Go Pro a dá sa s Hero spra­viť fakt kva­litná pro­duk­cia?

Pre mňa má Go Pro jednu zásadnú nevý­hodu a tou je, že veľa ľudí zábery z Go Pro už pozná. Zdajú sa mi opo­ze­rané a je to tá naj­jed­no­duch­šia cesta. Ale často na tú sofis­ti­ko­va­nej­šiu cestu nie sú peniaze. Tým ale netvr­dím, že Go Pro nevy­uží­vame. Nie­kedy sa tomu skrátka nedá vyhnúť. A isto sa dá spra­viť aj kva­litná pro­duk­cia, stačí sa pozreť na ich pre­zen­tačné toľko zdie­ľané videá.

Koniec kon­cov, vždy roz­ho­duje myš­lienka a nápad.

Ako vní­maš kva­litu súčas­nej pro­duk­cie? Netrpí kva­lita na úkor kvan­tity, keďže dnes už nie je prob­lém mať svoj vlastný video­k­lip k skoro čomu­koľ­vek?

V prvom rade si nemys­lím, že mi pri­ná­leží hod­no­tiť kva­litu. Svoju cestu mám tiež dúfam ešte pred sebou a verím, že aj kva­lita našej pro­duk­cie sa bude len zlep­šo­vať. Mys­lím, že je tu veľké množ­stvo talen­to­va­nej­ších a šikov­nej­ších ľudí ako ja, možno by sa vedeli k otázke kva­lity vyjad­riť lep­šie. Ale čo sa týka mňa, za ten pomerne krátky čas, ktorý som ja v tomto pro­stredí, som pocho­pil zopár vecí.

Každá vec, či už je to fotka alebo video, svo­jich fanú­ši­kov si vždy nájde. Každý nie­koho oslo­vuje.

Často nara­zím na niečo čo sa mne nepáči a pri­tom to má ohromne veľký úspech. Naopak, často sa mi páči aj to, čo sa mno­hým nepáči. Kto má potom pravdu?

A samoz­rejme, že v dneš­nej dobe, kedy je dobrá tech­nika dostupná všet­kým, stúpa aj záu­jem ľudí veno­vať sa také­muto atrak­tív­nemu povo­la­niu. Mys­lím ale, že sa to pri­ro­dzene selek­tuje. Ja za sebou tiež nemám školu, žiadny silný back­round a živím sa kame­rou. Keby som to ostat­ným vyčí­tal, išiel by som sám proti sebe. Neviem koľko kame­ra­ma­nov trh une­sie, uvi­díme časom.

Ako vyzerá tvoj kre­a­tívny pro­ces?

Kre­a­tívny pro­ces? Tak to asi tak, že reži­sér, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jem naj­dl­h­šie a naj­čas­tej­šie, Braňo Vincze, príde za mnou a povie mi čo sa chystá. Dáme si čas na pre­mýš­ľa­nie, stret­neme sa a dáme dokopy čo koho z nás napadlo.

Nie­kedy je to hneď uce­lená myš­lienka, nie­kedy sa dotvára časom či sa nako­niec úplne zmení. Potom sa dohá­dame kvôli mili­ó­nom veciam a nako­niec sa ide točiť.

Samoz­rejme, že všetko rie­šime aj s intep­re­tom, pre kto­rého daný klip točíme.

Pri iných vide­ách, napr pre Red­Bull a podobne, máme v zásade dané požia­davky a tie sa sna­žíme spl­niť na 100% tak aby sme boli všetci spo­kojní. Veľa krát ide o doku­men­to­va­nie neja­kej dob­rej akcie či fes­ti­valu.

Tam môže byť forma vše­li­jaká, ale mys­lím, že výslednú podobu tomu dáva hlavne strih. Všet­kému samoz­rejme pred­chá­dza debata, plá­no­va­nie, doha­do­va­nie, ale s mie­rou, nech­ceme sa predsa pre­pra­co­vať ;)

S kame­rou si už toho veľa pre­ces­to­val. V kto­rej kra­jine sa ti naj­viac páčilo a o aký pro­jekt sa jed­nalo?

Pre­ces­to­valo sa veľa, či už s kame­rou alebo bez nej, ťažko pove­dať. Naprí­klad, najob­ľú­be­nej­šou des­ti­ná­ciu sa za posledný čas stal Irán, ale tam som z pocho­pi­teľ­ných dôvo­dov kameru neb­ral.

Zau­jí­mavo sa mi točilo v Afga­nis­tane, ešte počas môjho pôso­be­nia ako armádny kame­ra­man. Je to už obo­hraná pes­nička, ale točiť doku­ment o voja­koch v Afga­nis­tane je niečo úplne iné ako točiť klip na Slo­ven­sku.

Iné pod­mienky a iné pre­menné. Z môjho dokopy cca štvť­roč­ného pobytu či už na vojen­ských základ­niach alebo v teréne vzni­kol celo­ve­černý doku­ment o pôso­bení slo­ven­ských voja­kov v Afga­nis­tane a na ďal­šom sa pra­cuje. Sám som zve­davý ako to celé dopadne, odkedy som odišiel z MO SR, nemám na to veľký dosah.

Z posled­ných pro­jek­tov by som vypi­chol asi Kubu. Ide o dlho­do­bejší pro­jekt — hudobný doku­ment o kubán­skej jaz­zo­vej spe­váčke. Nahráva svoj prvý album so sve­to­zná­mymi pro­du­cen­tami, ktorí spo­lu­pra­co­vali s legen­dami ako je Sting, Ste­vie Won­der, z tých nov­ších Coldp­lay.

Celé je to zau­jí­mavá story, čochvíľa vyho­díme prvý trai­ler. Samotný doku­ment má ešte čas, máme pred sebou nie­koľko ciest na Kubu a treba dokon­čiť samotný album. Verím, že to bude ozaj dobré.

Čo ťa v živote inšpi­ruje, moti­vuje?

Uf…. Veľa ma toho moti­vuje aj inšpi­ruje. Neviem ako to hie­rar­chicky zora­diť, sám v tom nemám jasno. Určite je pre mňa životne dôle­žité mať pod­mienky vytvo­rené tak, aby som mohol čo naj­viac ces­to­vať.

Či pra­covne alebo súkromne. Obrov­sky dôle­žité je pre mňa cítiť sa slo­bodne a práve ces­to­va­nie spô­so­bom akým ces­tu­jeme my, mi ten pocit dáva. Nič nerie­šiť, len tak ísť. A k tomu potre­bu­jem mať okolo seba ľudí, ktorí tomu roz­umejú.

Zatiaľ sa mi to darí.Určite ma moti­vuje aj to čo robím, je stále pries­tor nie­kam to posú­vať, skoro každý týž­deň obja­vím nový cieľ kam by bolo super sa posu­núť.

Sna­žím si vší­mať veľa vecí a selek­to­vať z toho pre seba to naj­lep­šie, veľa čítať, veľa komu­ni­ko­vať s ľuďmi, počú­vať veľa hudby.

Ako hod­no­tíš kre­a­ti­vitu a talent Slo­vá­kov (najmä v tvoje bran­dži), majú na to uspieť v zahra­ničí?

Neviem či som na to už neod­po­ve­dal skôr, ale neprí­dem si ako nie­kto kto by mohol hod­no­tiť talent ostat­ných. Už len v mojom okolí je veľa ľudí, ktorí vytvá­rajú veci na sve­to­vej úrovni. Často­krát sa to ale

podľa mňa nie­kde pokazí. Máte super talen­to­va­ného reži­séra, skú­se­ného kame­ra­mana, dobrú tech­niku a celé to zhasne naprí­klad na herec­kých výko­noch či scé­nari. To vní­mam často ako prob­lém.

S kre­a­ti­vi­tou asi prob­lém nie je. Za posledný čas vzniká toľko nových vecí, pro­jek­tov, ľudia sa stále viac a viac anga­žujú v umení a vytvá­rajú tým aj veľkú sle­do­va­teľ­skú základňu, ktorá časom bude dbať na stále vyš­šiu kva­litu.

A tak začneme vytvá­rať sve­tovú úro­veň aj na Slo­ven­sku. Či majú na to uspieť v zahra­ničí? Určite áno. Nie­kto­rým sa to už aj poda­rilo.

Aké sú tvoje ďal­šie plány (pra­covné aj súkromné)?

Tie sa často pre­lí­najú. Chceli by sme dať konečne dokopy web pre naše malé štú­dio, nech svet vie, že exis­tu­jeme. Potom by som sa chcel čo naj­viac sústre­diť na jeho roz­ví­ja­nie, nech má toto pod­ni­ka­nie zmy­sel ;)

Tento rok by som rád absol­vo­val nejaký “socka” trip, prav­de­po­dobne do Kir­giz­ska, pre­ku­kal tro­cha Tos­kán­sko s pria­teľ­kou a potom pred via­no­cami opäť na pár týž­dňov na Kubu, dokon­čiť doku­ment a uto­piť sa v rume.

Uvi­dím čo z toho vyjde. Veľa plá­nu­jeme, nie­ktoré scé­nare ostá­vajú v šuf­líku, iné sa zre­a­li­zujú. Veľa video­k­li­pov sa chystá a dúfam, že budú aj veci, ktoré zaro­bia na účty.

A na záver mám jednu hips­ter friendly otázku . Doč­káme sa ešte dlh­šej brady?

Neviemm asi hej… Brada, potom čo spl­nila svoju fun­kciu v Afga­nis­tane, žije svo­jím vlast­ným živo­tom. Este­ticky dopĺňa moje už aj tak dosť chl­paté telo, takže ju asi nechám ďalej žiť. Má na to predsa právo.

A zakrýva moju ška­red­šiu polku tváre, kto­vie či by ma nie­kto po tých rokov spoz­nal aj bez nej ;) Ani vlastná pria­teľka ma bez nej ešte nevi­dela…


TU NÁJ­DETE VIK­TO­ROVÉ KRE­A­TÍVNE JA

http://www.viktorcicko.tumblr.com/

Pridať komentár (0)