Vir­tu­álna rea­lita pomáha para­ly­zo­va­ným ľuďom navrá­tiť cit do nôh

Rudolf Nečas / 7. októbra 2016 / Tech a inovácie

Výsledky tohto lie­čeb­ného prog­ramu sú naozaj skvelé.

Ôsmim ľuďom, ochr­nu­tým od pása nadol v dôsledku pora­ne­nia mie­chy, sa poda­rilo opäť zís­kať nie­ktoré z poci­tov a sva­lovú kon­trolu vo svo­jich nohách po tom, ako sa zúčast­nili celo­roč­ného tré­nin­go­vého prog­ramu s vir­tu­ál­nou rea­li­tou. Všetci pacienti boli ochr­nutí od 3 do 13 rokov a už po 12 mesia­coch tré­ningu u všet­kých ôsmich došlo k zlep­še­niu soma­tic­kých poci­tov, vďaka čomu sa u polo­vice z nich zme­nila diag­nóza z kom­plet­ného na čias­točné ochr­nu­tie.

081016_mr_brain-machine_main

foto: sciencenews.org

Tieto úžasné výsledky boli dosia­hnuté vďaka novému revo­luč­nému lie­čeb­nému prog­ramu, ktorý vymys­leli výskum­níci z Duke Uni­ver­sity a vyko­náva sa v neuro­re­ha­bi­li­tač­nom labo­ra­tó­riu AAS­DAP v Sao Paulo. Najprv sa pacienti naučili ovlá­dať postavu vo vir­tu­ál­nej rea­lite iba pomo­cou svo­jich moz­go­vých vĺn. Podľa spo­lu­au­tora štú­die Migu­ela Nico­le­lisa, to “obno­vilo repre­zen­tá­ciu dol­ných kon­ča­tín v mozgu pacien­tov.”

Ako­náhle účast­níci zvládli toto cvi­če­nie, začali novú etapu fyzic­kého tré­ningu s pou­ži­tím postro­jov a moz­go­vými vlnami ria­de­ných exos­ke­le­to­nov, zabez­pe­ču­jú­cich rov­no­váhu a pod­poru, zatiaľ čo sa pokú­šali pohy­bo­vať nohami.

maxresdefault

foto: cosmosmagazine.com

Hoci sa miera úspeš­nosti od pacienta k pacien­tovi líšila, vedci píšu, že všet­kých osem “zís­kalo úmy­selnú moto­rickú kon­trolu v kľú­čo­vých sva­loch.” Tiež sa zlep­šila ich schop­nosť cítiť bolesť v nohách, a tiež zís­kali mieru kon­troly nad močo­vým mechú­rom a hru­bým čre­vom. To je významné, pre­tože para­ly­zo­vaní ľudia sú tak menej závislí na pre­há­ňad­lách a katét­roch, ktoré sú pre nich často poten­ciál­nym zdro­jom život ohro­zu­jú­cich infek­cií.

Medzi naj­väč­šie úspe­chy patrí žena, ktorá bola s pod­po­rou pop­ru­hov schopná vedome pohy­bo­vať nohami prvý­krát po viac ako desia­tich rokoch.

Hoci ešte nie je jasné, ako presne je tento efekt dosia­hnutý, Nico­le­lis je pre­sved­čený, že vzde­lá­vací prog­ram umož­ňuje pacien­tom znovu pre­po­jiť ich mozgy s nie­koľ­kými mie­cho­vými ner­vami, ktoré pre­žili nehodu, po kto­rej ostali ochr­nutí. “Jedna pred­chá­dza­júca štú­dia uká­zala, že veľké per­cento pacien­tov, ktorí sú diag­nos­ti­ko­vaní s kom­plet­nou parap­lé­giou, môže mať ešte nie­ktoré mie­chové nervy nedot­knuté,” vysvet­lil vo vyhlá­sení.

140612-brazil-neuroscientist-test-330a_4678761a9f8be94b8dc90219ba3cce80-nbcnews-ux-2880-1000

foto: nbcnews.com

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)