Vir­tu­ál­na rea­li­ta pomá­ha para­ly­zo­va­ným ľuďom navrá­tiť cit do nôh

Rudolf Nečas / 7. októbra 2016 / Tech a inovácie

Výsled­ky toh­to lie­čeb­né­ho prog­ra­mu sú naozaj skve­lé.

Ôsmim ľuďom, ochr­nu­tým od pása nadol v dôsled­ku pora­ne­nia mie­chy, sa poda­ri­lo opäť zís­kať nie­kto­ré z poci­tov a sva­lo­vú kon­tro­lu vo svo­jich nohách po tom, ako sa zúčast­ni­li celo­roč­né­ho tré­nin­go­vé­ho prog­ra­mu s vir­tu­ál­nou rea­li­tou. Všet­ci pacien­ti boli ochr­nu­tí od 3 do 13 rokov a už po 12 mesia­coch tré­nin­gu u všet­kých ôsmich doš­lo k zlep­še­niu soma­tic­kých poci­tov, vďa­ka čomu sa u polo­vi­ce z nich zme­ni­la diag­nó­za z kom­plet­né­ho na čias­toč­né ochr­nu­tie.

081016_mr_brain-machine_main

foto: sciencenews.org

Tie­to úžas­né výsled­ky boli dosia­hnu­té vďa­ka nové­mu revo­luč­né­mu lie­čeb­né­mu prog­ra­mu, kto­rý vymys­le­li výskum­ní­ci z Duke Uni­ver­si­ty a vyko­ná­va sa v neuro­re­ha­bi­li­tač­nom labo­ra­tó­riu AAS­DAP v Sao Pau­lo. Najprv sa pacien­ti nauči­li ovlá­dať posta­vu vo vir­tu­ál­nej rea­li­te iba pomo­cou svo­jich moz­go­vých vĺn. Pod­ľa spo­lu­au­to­ra štú­die Migu­e­la Nico­le­li­sa, to “obno­vi­lo repre­zen­tá­ciu dol­ných kon­ča­tín v moz­gu pacien­tov.”

Ako­náh­le účast­ní­ci zvlád­li toto cvi­če­nie, zača­li novú eta­pu fyzic­ké­ho tré­nin­gu s pou­ži­tím postro­jov a moz­go­vý­mi vlna­mi ria­de­ných exos­ke­le­to­nov, zabez­pe­ču­jú­cich rov­no­vá­hu a pod­po­ru, zatiaľ čo sa pokú­ša­li pohy­bo­vať noha­mi.

maxresdefault

foto: cosmosmagazine.com

Hoci sa mie­ra úspeš­nos­ti od pacien­ta k pacien­to­vi líši­la, ved­ci píšu, že všet­kých osem “zís­ka­lo úmy­sel­nú moto­ric­kú kon­tro­lu v kľú­čo­vých sva­loch.” Tiež sa zlep­ši­la ich schop­nosť cítiť bolesť v nohách, a tiež zís­ka­li mie­ru kon­tro­ly nad močo­vým mechú­rom a hru­bým čre­vom. To je význam­né, pre­to­že para­ly­zo­va­ní ľudia sú tak menej závis­lí na pre­há­ňad­lách a katét­roch, kto­ré sú pre nich čas­to poten­ciál­nym zdro­jom život ohro­zu­jú­cich infek­cií.

Medzi naj­väč­šie úspe­chy pat­rí žena, kto­rá bola s pod­po­rou pop­ru­hov schop­ná vedo­me pohy­bo­vať noha­mi prvý­krát po viac ako desia­tich rokoch.

Hoci ešte nie je jas­né, ako pres­ne je ten­to efekt dosia­hnu­tý, Nico­le­lis je pre­sved­če­ný, že vzde­lá­va­cí prog­ram umož­ňu­je pacien­tom zno­vu pre­po­jiť ich moz­gy s nie­koľ­ký­mi mie­cho­vý­mi ner­va­mi, kto­ré pre­ži­li neho­du, po kto­rej osta­li ochr­nu­tí. “Jed­na pred­chá­dza­jú­ca štú­dia uká­za­la, že veľ­ké per­cen­to pacien­tov, kto­rí sú diag­nos­ti­ko­va­ní s kom­plet­nou parap­lé­gi­ou, môže mať ešte nie­kto­ré mie­cho­vé ner­vy nedot­knu­té,” vysvet­lil vo vyhlá­se­ní.

140612-brazil-neuroscientist-test-330a_4678761a9f8be94b8dc90219ba3cce80-nbcnews-ux-2880-1000

foto: nbcnews.com

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)