Vita­mín B(attery) pre váš smartp­hone

Lukáš Gašparík jr. / 19. novembra 2014 / Tech a inovácie

Poznáte aj vy ten prob­lém, keď vám smartp­hone nevy­drží na jedno nabi­tie ani jeden celý deň? Desig­ner Tsung Chih-Hsien vytvo­ril kon­cep­ciu, ktorá možno dokáže vyrie­šiť váš prob­lém. Jej názov je Mini Power.

Tsun­gov nápad už vyhral aj cenu Red Dot Design Award. Ide o malé kar­tó­nové kap­sule, ktoré jed­no­du­cho zasu­niete do vášho smartp­honu a vaša baté­ria sa dobije. Tsung pred­sta­vil 3 varianty, ktoré vám dokážu váš smartp­hone nabiť na ďal­šie dve, štyri alebo šest hodín.

Toto rie­še­nie je navyše aj eko­lo­gické, keďže kar­tó­nové kap­sule sú úplne recyk­lo­va­teľné a šet­ria tak životné pro­stre­die, pre­tože každá Mini Power baté­ria skladá by sa mala skla­dať iba z kar­tónu a malého kúsku ple­chu, ktorý má slú­žiť ako konek­tor pre váš smartp­hone.

Nápad jed­no­ra­zo­vej baté­rie pre smartp­hone však nie je úpl­nou novin­kou. V Japon­sku sa toto rie­še­nie pre­dá­valo už aj na pul­toch obcho­dov, avšak bez väč­šieho úspe­chu. Ich naj­väč­šou nevý­ho­dou bolo, že išlo o kla­sické lit­hium-iónové baté­riu, ktoré boli navyše oba­lené v plaste.

Často krát sa stá­valo, že po pou­žití ich ľudia odho­dili len tak na zem, čo nebolo práve eko­lo­gické.

Je pravda, že jed­no­ra­zové baté­rie nebudú nikdy tak dobré ako ich kla­sické pre­ve­de­nie, avšak Tsun­gov kon­cept pre­zrá­dza akým sme­rom by sa mohli v budúc­nosti baté­rie ube­rať. A ako môžeme vidieť, tak aj z oby­čaj­nej baté­rie, môže byť cel­kom zau­jí­mavý dizaj­nový kúsok.

zdroj: fastcodesign.com

Pridať komentár (0)