Víťazi 2016 iPhone Pho­tog­raphy Awards doka­zujú, že dobré fotky sa dajú spra­viť aj tele­fó­nom

Alica J., vedelisteze.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Mys­líš si, že potre­bu­ješ drahý foťák na odfo­to­gra­fo­va­nie dob­rých zábe­rov? Mýliš sa, ako sa uká­zalo, iPhone je viac ako dosť na to, aby si doká­zal ľudí ohú­riť svo­jimi výtvormi.

Doka­zujú to výher­co­via iPhone Pho­tog­raphy Awards 2016 (IPPA­WARDS).

Fugen Xiao, Čína, 1. miesto , Ces­to­va­nie

1

Erica Wu, USA, 1. miesto, Zvie­ratá

2

Yong­mei Wang, Čína, 2.miesto, Západ slnka

3

Siy­uan Niu, Čína, Víťaz veľ­kej výhry

4

Shi­y­ang Han, Čína, 3.miesto, Ces­to­va­nie

6

Jian Wang, Čína, 1.miesto, Archi­tek­túra

7

Xia Zhen­kai, Čína, 1. miesto, Ľudia

8

Robin Rober­tis, USA, 2. miesto

9

Jun­feng Wang, Čína, 1. miesto, Prí­roda

10

Vic­tor Kin­ta­nar, Fili­píny, 1. miesto, Stromy

11

Naza­ret San­chez Rod­ri­quez, Špa­niel­sko, 2. miesto, Kra­jina

12

Jin­song Hu, Čína , 3. miesto, Abs­tract

13

Jun­feng Wang, Čína, 1. miesto, Prí­roda

14

Lone Bjorn, Švaj­čiar­sko, 1. miesto, Kve­tiny

15

Elaine Tay­lor z Veľ­kej Bri­tá­nie, 1. miesto, Por­trét

16

Andrew Mon­tgo­mery, Veľká Bri­tá­nia, 1. miesto, Jedlo

17

Rit­hwik V.j , India, 3. miesto, Lifes­tyle

18

Nick Ryan, Aus­trá­lia, 1. miesto, Západ slnka

19

Yuki Che­ung, 1.miesto , Lifes­tyle

21

Pat­ryk Kuleta, Poľ­sko, 1. miesto, Foto­graf roka

24vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­panda

Pridať komentár (0)