Víťa­zi 2016 iPho­ne Pho­tog­rap­hy Awards doka­zu­jú, že dob­ré fot­ky sa dajú spra­viť aj tele­fó­nom

Alica J., vedelisteze.sk / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Mys­líš si, že potre­bu­ješ dra­hý foťák na odfo­to­gra­fo­va­nie dob­rých zábe­rov? Mýliš sa, ako sa uká­za­lo, iPho­ne je viac ako dosť na to, aby si doká­zal ľudí ohú­riť svo­ji­mi výtvor­mi.

Doka­zu­jú to výher­co­via iPho­ne Pho­tog­rap­hy Awards 2016 (IPPA­WARDS).

Fugen Xiao, Čína, 1. mies­to , Ces­to­va­nie

1

Eri­ca Wu, USA, 1. mies­to, Zvie­ra­tá

2

Yong­mei Wang, Čína, 2.miesto, Západ sln­ka

3

Siy­uan Niu, Čína, Víťaz veľ­kej výhry

4

Shi­y­ang Han, Čína, 3.miesto, Ces­to­va­nie

6

Jian Wang, Čína, 1.miesto, Archi­tek­tú­ra

7

Xia Zhen­kai, Čína, 1. mies­to, Ľudia

8

Robin Rober­tis, USA, 2. mies­to

9

Jun­feng Wang, Čína, 1. mies­to, Prí­ro­da

10

Vic­tor Kin­ta­nar, Fili­pí­ny, 1. mies­to, Stro­my

11

Naza­ret San­chez Rod­ri­qu­ez, Špa­niel­sko, 2. mies­to, Kra­ji­na

12

Jin­song Hu, Čína , 3. mies­to, Abs­tract

13

Jun­feng Wang, Čína, 1. mies­to, Prí­ro­da

14

Lone Bjorn, Švaj­čiar­sko, 1. mies­to, Kve­ti­ny

15

Elai­ne Tay­lor z Veľ­kej Bri­tá­nie, 1. mies­to, Por­trét

16

Andrew Mon­tgo­me­ry, Veľ­ká Bri­tá­nia, 1. mies­to, Jed­lo

17

Rit­hwik V.j , India, 3. mies­to, Lifes­ty­le

18

Nick Ryan, Aus­trá­lia, 1. mies­to, Západ sln­ka

19

Yuki Che­ung, 1.miesto , Lifes­ty­le

21

Pat­ryk Kule­ta, Poľ­sko, 1. mies­to, Foto­graf roka

24vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­pan­da

Pridať komentár (0)