Vive: zabráni vám alko­ho­licky sa ”opus­tiť”

Peter Kováč / 2. augusta 2014 / Tech a inovácie

Asi sa nájde len veľmi málo ľudí, ktorí nemajú radi párty — zvlášť mladí ľudia si zvyknú uží­vať bez­sta­rostné chvíle často až do bie­leho rána. K tomu však patrí aj kon­zu­má­cia alko­holu a práve tu vzniká odveký prob­lém – čo je ešte zne­si­teľné, kedy by si mal už začať člo­vek dávať lepší pozor a podobne.

Štu­denti z Was­hing­ton­skej Uni­ver­zity okrem toho viedli výskumný pro­jekt, ktorý potvr­dil, že pitie alko­holu tvorí hlavnú zod­po­ved­nosť za sexu­álne útoky vyso­koš­ko­lá­kov. Aby sa štu­denti pre­stíž­nej uni­ver­zity vyhli zby­toč­ným prob­lé­mom a sexu­ál­nym afé­ram, vzni­kol z ich ini­cia­tívy smart nára­mok Vive.

Ten obsa­huje trans­der­málny sen­zor alko­holu, teda dokáže vyčí­tať úro­veň vášho alko­holu v krvi len z toho, že ho máte na ruke. Okrem toho však moni­to­ruje dehyd­ra­tá­ciu a môže vám tak pri­po­me­núť, že je čas napiť sa vody. Nechý­bajú ani sen­zory v podobe akce­le­ro­metra a gyro­skopu, ktoré nie­len moni­to­rujú „zvláštne pohyby“ nosi­teľa, ale aj to, ak vyjde z klubu von. Na urče­nie polohy je tu zase GPS.

Video si určite pozrite, jeho kva­lita a najmä výber ”mode­liek” stoja za to :)

Nára­mok sa spojí so smart­fó­nom vďaka Blu­e­to­oth a potrebné infor­má­cie zobrazí v smart­fóne, pre­tože sám neob­sa­huje disp­lej. Dokáže však posie­lať upo­zor­ne­nia v podobe vib­rá­cií. Žiadne infor­má­cie nemu­síte pracne vypĺňať, pre­tože nára­mok sa synch­ro­ni­zuje s kon­tom Face­bo­oku.

Celý je však zalo­žený na spo­lu­práci via­ce­rých náram­kov Vive. Spá­rujú sa jed­no­du­chým pri­lo­že­ním k sebe a vzniká bez­drô­tové spo­je­nie s kama­rátmi. Nára­mok v pra­vi­del­ných inter­va­loch vib­ruje a nosi­teľ ho musí rýchlo stla­čiť. Ak sa v riad­nom čase týmto spô­so­bom „neprih­lási“, nára­mok pošle upo­zor­ne­nie kama­rá­tom – do spá­ro­va­ných náram­kov.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)