Vlaj­ko­vá loď Xia­omi Mi5 v čier­nej 64 GB ver­zii teraz s cenou pod 350 €!

fonyzciny.sk / 26. júla 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi Mi5 pat­rí medzi naj­lep­šie čín­ske smart­fó­ny toh­to roka, čomu sa ani niet čudo­vať. Xia­omi na novej vlaj­ko­vej lodi pra­co­va­lo viac ako 18 mesia­cov a bola by to han­ba, ak by im smart­fón nevy­šiel. Postu­pom času sa však z Mi5-ky stá­va ešte zau­jí­ma­vej­šie zaria­de­nie, čo je spô­so­be­né pokle­som ceny.

Pokles ceny nastal aj teraz a per­fekt­né Xia­omi Mi5 si tak môže­te zakú­piť za menej ako 350 € v e-sho­pe Gearbest.com. Ide o vyš­šiu, 64 GB ver­ziu smart­fó­nu v ele­gant­nom čier­nom pre­ved­ní, pri­čom akcia pla­tí do 27. júla 2016 ale­bo do vypre­da­nia zásob. Pre­to dlho nevá­haj­te, pre­to­že ide o naozaj výbor­nú ponu­ku.

xiaomi-mi5-realne-fotky

Zaria­de­nie pri­chá­dza s nád­her­ným, pré­mi­ovým skle­ne­ným dizaj­nom, kto­rý dotvá­ra kovo­vý rám po obvo­de kon­štruk­cie. Xia­omi Mi5 vás svo­jím naozaj doko­na­lým kon­štrukč­ným spra­co­va­ním ohú­ri ihneď pri prvom doty­ku. Je vidieť, že v Xia­omi počas 18 mesia­cov naozaj zama­ka­li a vyda­li jeden per­fekt­ný smart­fón. Pred­ná stra­na sa pýši 5,15″ FullHD disp­le­jom so živý­mi far­ba­mi, pod kto­rým sa udo­mác­ni­lo hard­vé­ro­vé domov­ské tla­čid­lo so sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov.

xiaomi-mi5-hands-on-fotky (5)

Xia­omi Mi5 pod kapo­tou skrý­va jed­ny z naj­vý­kon­nej­ších čriev v súčas­nom mobil­nom prie­mys­le. O vyso­ký výkon sa sta­rá štvor­jad­ro­vý Qual­comm Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sor s úpl­ne nový­mi Kryo jad­ra­mi, kto­ré sú tak­to­va­né na 2,15 GHz. Pro­ce­so­ru sekun­du­je 3 GB RAM pamäť a tiež nový gra­fic­ký čip Adre­no 530. 64 GB vnú­tor­nú pamäť integ­ru­je rých­ly UFS 2.0 pamä­ťo­vý čip, kto­rý je nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­ší ako kla­sic­ké eMMC 5.0 / 5.1 čipy pou­ží­va­né dote­raz. Pocí­ti­te to naj­mä pri kopí­ro­va­ní objem­ných súbo­rov z a do zaria­de­nia.

xiaomi-mi5-cierna-nahlad

Zadnej skle­ne­nej stra­ne domi­nu­je šošov­ka 16 MPx Sony IMX298 sní­ma­ča so 4-oso­vou optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou obra­zu a duál­nym LED bles­kom. Jeho „kole­ga“ na pred­nej stra­ne dostal 4 MPx sní­mač s veľ­kos­ťou 2 μm pixe­lov. Xia­omi do rela­tív­ne ten­ké­ho tela Mi5 doká­za­lo napchať 3000 mAh baté­riu s tech­no­ló­gi­ou rých­le­ho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Char­ge 3.0, kto­ré pre­bie­ha cez USB Type-C konek­tor. Xia­omi Mi5 pri­chá­dza aj s Dual­SIM (nano­SIM kar­ty), NFC či pod­po­rou 4G LTE na frek­ven­ciách 1800, 2100 a 2600 MHz.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)