Vlaj­ková loď Xia­omi Mi5 v čier­nej 64 GB ver­zii teraz s cenou pod 350 €!

fonyzciny.sk / 26. júla 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi Mi5 patrí medzi naj­lep­šie čín­ske smart­fóny tohto roka, čomu sa ani niet čudo­vať. Xia­omi na novej vlaj­ko­vej lodi pra­co­valo viac ako 18 mesia­cov a bola by to hanba, ak by im smart­fón nevy­šiel. Postu­pom času sa však z Mi5-ky stáva ešte zau­jí­ma­vej­šie zaria­de­nie, čo je spô­so­bené pokle­som ceny.

Pokles ceny nastal aj teraz a per­fektné Xia­omi Mi5 si tak môžete zakú­piť za menej ako 350 € v e-shope Gearbest.com. Ide o vyš­šiu, 64 GB ver­ziu smart­fónu v ele­gant­nom čier­nom pre­vední, pri­čom akcia platí do 27. júla 2016 alebo do vypre­da­nia zásob. Preto dlho nevá­hajte, pre­tože ide o naozaj výbornú ponuku.

xiaomi-mi5-realne-fotky

Zaria­de­nie pri­chá­dza s nád­her­ným, pré­mi­ovým skle­ne­ným dizaj­nom, ktorý dotvára kovový rám po obvode kon­štruk­cie. Xia­omi Mi5 vás svo­jím naozaj doko­na­lým kon­štrukč­ným spra­co­va­ním ohúri ihneď pri prvom dotyku. Je vidieť, že v Xia­omi počas 18 mesia­cov naozaj zama­kali a vydali jeden per­fektný smart­fón. Predná strana sa pýši 5,15″ FullHD disp­le­jom so živými far­bami, pod kto­rým sa udo­mác­nilo hard­vé­rové domov­ské tla­čidlo so sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov.

xiaomi-mi5-hands-on-fotky (5)

Xia­omi Mi5 pod kapo­tou skrýva jedny z naj­vý­kon­nej­ších čriev v súčas­nom mobil­nom prie­mysle. O vysoký výkon sa stará štvor­jad­rový Qual­comm Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sor s úplne novými Kryo jad­rami, ktoré sú tak­to­vané na 2,15 GHz. Pro­ce­soru sekun­duje 3 GB RAM pamäť a tiež nový gra­fický čip Adreno 530. 64 GB vnú­tornú pamäť integ­ruje rýchly UFS 2.0 pamä­ťový čip, ktorý je nie­koľ­ko­ná­sobne rých­lejší ako kla­sické eMMC 5.0 / 5.1 čipy pou­ží­vané dote­raz. Pocí­tite to najmä pri kopí­ro­vaní objem­ných súbo­rov z a do zaria­de­nia.

xiaomi-mi5-cierna-nahlad

Zadnej skle­ne­nej strane domi­nuje šošovka 16 MPx Sony IMX298 sní­mača so 4-oso­vou optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu a duál­nym LED bles­kom. Jeho „kolega“ na pred­nej strane dostal 4 MPx sní­mač s veľ­kos­ťou 2 μm pixe­lov. Xia­omi do rela­tívne ten­kého tela Mi5 doká­zalo napchať 3000 mAh baté­riu s tech­no­ló­giou rých­leho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Charge 3.0, ktoré pre­bieha cez USB Type-C konek­tor. Xia­omi Mi5 pri­chá­dza aj s Dual­SIM (nano­SIM karty), NFC či pod­po­rou 4G LTE na frek­ven­ciách 1800, 2100 a 2600 MHz.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)