Vlastný bam­bu­sový bike

Kika Besedičová / 7. decembra 2014 / Tech a inovácie

Par­tia cyk­lis­tic­kých nad­šen­cov z Bam­boo Bicycle Club, orga­ni­zuje works­hopy, na kto­rých si záu­jem­co­via zosta­via vlastný bam­bu­sový bicy­kel. How cool!

Bike vyro­bený z bam­busu vraj ide­álne jazdné vlast­nosti, je dosta­točne pružný a ľahký a nechýba mu ani potrebná odol­nosť. Bam­bu­sový rám sa hodí tak ako pre bežné ces­tovné bicykle, tak aj pre BMX špe­ciály.

Cena dvoj­dňo­vého works­hopu je 495 libier a pre záu­jem­cov, ktorí sa nemôžu do Lon­dýna dosta­viť , klub ponúka aj domácu sta­veb­nicu. Ori­gi­nálny bam­bu­sový bike si tak môžete zosta­viť svoj­po­mocne doma za 289 libier. Tak a už viete, čo daro­vať svoje polo­vičke pod strom­ček. :)

Zdroj: bamboobicycleclub.org

Pridať komentár (0)