Vĺčatá.sk — aby sa deti mohli hrať a nestrá­cali pri tom iba čas

Lukáš Gašparík jr. / 28. máj 2015 / Tools a produktivita

27. mája odštar­to­val jedi­nečný webový por­tál o det­ských video­h­rách. Vĺčatá.sk pomôžu pre­dov­šet­kým rodi­čom zorien­to­vať sa v prob­le­ma­tike video­hier a budú pra­vi­delne pri­ná­šať na túto tému názory odbor­ní­kov. Web sa zame­riava na video­hry určené deťom vo veku 2 — 13 rokov, ktoré majú poten­ciál deti vzde­lá­vať a roz­ví­jať ich tvo­ri­vosť. Na obsahu webu spo­lu­pra­cuje tím odbor­ní­kov a recen­zen­tov.

Web sa zame­riava na video­hry určené deťom vo veku 2 — 13 rokov, ktoré majú potenciál deti vzde­lá­vať a roz­ví­jať ich tvo­ri­vosť. Na obsahu webu spo­lu­pra­cuje tím odbor­ní­kov a recen­zen­tov.

Autori pro­jektu Vĺčatá.sk otvá­rajú kon­štruk­tívnu dis­ku­siu s rodičmi, peda­gógmi a psy­cho­lógmi v prob­le­ma­tike vzťahu video­hier a detí. Podľa ria­diteľa IMEC – Cen­tra mediálnej gra­mot­nosti pri Fakulte mas­mediálnej komu­nikácie UCM v Trnave doc. Mgr. Nor­berta Vrabca, PhD: “je pro­jekt Vĺčatá.sk užitočný a prínosný pre rodičov v tom, že im umožňuje lepšie sa zorien­tovať v prob­le­ma­tike, s kto­rou často nemajúžiadnu alebo iba minimálnu osobnú skúse­nosť. Dôsled­kom tejto neve­do­mosti bývajúčasto nie príliš efektívne prístupy spočívajúce v rôznych extrémoch — napríklad v úpl­nom zákaze hra­nia hier alebo naopak v extrémne bene­vo­lent­nom prístupe, keď sa rodičia o to, čo ich dieťa na počítači robí vôbec nezaujímajú.”

Správne vybraná video­hra môže dieťaťu poskyt­núť ume­lecký záži­tok, spro­stred­ko­vať sociálny kon­takt s roves­níkmi, roz­ví­jať kog­ni­tívne schop­nosti či pris­pieť k zručnos­tiam a veľkému množ­stvu vedo­mostí. „Hrať sa je pre deti pri­ro­dzené a ak dokážeme pre­konať naše pred­sudky o počítačových hrách a hlavne vstúpime spolu s nimi do tohto sveta, môžeme im odo­vzdať svoje skúse­nosti a pohľad na svet dospelákov. A uvidíme aký svet by chceli vidieť a tvoriť v budúcnosti oni, tvrdí pod­pred­seda Slo­ven­skej komory učiteľov, Mgr. Miro­slav Sopko.

Pro­jekt Vĺčatá.sk vzni­kol s pod­po­rou Pixel Fede­ra­tion, slo­venského herného deve­lo­pera. Nakoľko sami sme tvor­cami via­cerých pc hier, považujeme za dôležité, aby sa o tejto téme hovo­rilo a to nie­len v negatívnych súvis­los­tiach. Máme záujem naštar­tovaťcelo­spoločenskúdis­ku­siu na odbor­nej úrovni a veríme, že ini­ciatíva Mladého psa môže byťjedným z prvých impul­zov. Hernýprie­my­sel totižprináša širokéspek­trum pro­duk­tov, ktoréje potrebnézačaťkate­go­ri­zovaťrov­nako, ako to robíme pri hudbe, filme alebo knihách, hovorí Šimon Šicko, CEO spoločnosti. 

zdroj: TS Vĺčatá

Pridať komentár (0)