Vĺčatá.sk — aby sa deti moh­li hrať a nestrá­ca­li pri tom iba čas

Lukáš Gašparík jr. / 28. mája 2015 / Lifehacking

27. mája odštar­to­val jedi­neč­ný webo­vý por­tál o det­ský­ch video­h­rá­ch. Vĺčatá.sk pomô­žu pre­dov­šet­kým rodi­čom zorien­to­vať sa v prob­le­ma­ti­ke video­hier a budú pra­vi­del­ne pri­ná­šať na túto tému názo­ry odbor­ní­kov. Web sa zame­ria­va na video­h­ry urče­né deťom vo veku 2 — 13 rokov, kto­ré majú poten­ciál deti vzde­lá­vať a roz­ví­jať ich tvo­ri­vosť. Na obsa­hu webu spo­lu­pra­cu­je tím odbor­ní­kov a recen­zen­tov.

 

Web sa zameriava na videohry určené deťom vo veku 2 - 13 rokov, ktoré majú potenciál deti vzdelávať a rozvíjať ich tvorivosť. Na obsahu webu spolupracuje tím odborníkov a recenzentov.

 

Autori projektu Vĺčatá.sk otvárajú konštruktívnu diskusiu s rodičmi, pedagógmi a psychológmi v problematike vzťahu videohier a detí. Podľa riaditeľa IMEC – Centra mediálnej gramotnosti pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave doc. Mgr. Norberta Vrabca, PhD: “je projekt Vĺčatá.sk užitočný a prínosný pre rodičov v tom, že im umožňuje lepšie sa zorientovať v problematike, s ktorou často nemajúžiadnu alebo iba minimálnu osobnú skúsenosť. Dôsledkom tejto nevedomosti bývajúčasto nie príliš efektívne prístupy spočívajúce v rôznych extrémoch - napríklad v úplnom zákaze hrania hier alebo naopak v extrémne benevolentnom prístupe, keď sa rodičia o to, čo ich dieťa na počítači robí vôbec nezaujímajú."

 

 

Správne vybraná videohra môže dieťaťu poskytnúť umelecký zážitok, sprostredkovať sociálny kontakt s rovesníkmi, rozvíjať kognitívne schopnosti či prispieť k zručnostiam a veľkému množstvu vedomostí. „Hrať sa je pre deti prirodzené a ak dokážeme prekonať naše predsudky o počítačových hrách a hlavne vstúpime spolu s nimi do tohto sveta, môžeme im odovzdať svoje skúsenosti a pohľad na svet dospelákov. A uvidíme aký svet by chceli vidieť a tvoriť v budúcnosti oni, tvrdí podpredseda Slovenskej komory učiteľov, Mgr. Miroslav Sopko.

 

Projekt Vĺčatá.sk vznikol s podporou Pixel Federation, slovenského herného developera. Nakoľko sami sme tvorcami viacerých pc hier, považujeme za dôležité, aby sa o tejto téme hovorilo a to nielen v negatívnych súvislostiach.  Máme záujem naštartovaťcelospoločenskúdiskusiu na odbornej úrovni a veríme, že iniciatíva Mladého psa môže byťjedným z prvých impulzov. Hernýpriemysel totižprináša širokéspektrum produktov, ktoréje potrebnézačaťkategorizovaťrovnako, ako to robíme pri hudbe, filme alebo knihách, hovorí Šimon Šicko, CEO spoločnosti. 

 

 

zdroj: TS Vĺčatá

Pridať komentár (0)