Vo Švéd­sku majú obchod bez zamest­nan­cov, v kto­rom sa naku­puje mobi­lom

Rudolf Nečas / 6. apríla 2016 / Business

Cha­otický zhon neskoro v noci s kri­čia­cim bato­ľa­ťom na zadnom sedadle a cie­ľom kúpiť det­skú výživu, vnu­kol Rober­tovi Ili­ja­so­novi nápad otvo­riť v mes­tečku Viken prvý švéd­sky obchod so zmie­ša­ným tova­rom bez pre­da­va­čiek.

Ili­ja­son bol sám doma so svo­jim hlad­ným synom, posledná det­ská výživa mu spadla na zem a preto musel ísť autom 20 minút od mes­tečka Viken v juž­nom Švéd­sku aby našiel super­mar­ket, ktorý bol otvo­rený.

Customer Raymond Arvidsson takes sweets from the display at the no-staff, app shop in the southern Sweden village of Viken in this photo dated Jan. 27, 2016. Customers to the new general store need to register and download a cell phone app, then customers simply use their cellphones to unlock the door with a swipe of the finger and scan their purchases, then they get charged for their purchases in a monthly invoice. The store is the brain-child of IT specialist Robert Ilijason who declares his ambition is to spread this idea to other villages and small towns saying “It is incredible that no one has thought of this before.”(AP Photo/Jan Olsen)

foto: vozisneias.com

Teraz tento 39 ročný IT špe­cia­lista pre­vádz­kuje 24 hodín denne otvo­rený obchod, v kto­rom by si nena­šiel žiadnu pre­da­vačku. A ani pre­da­vača :) Zákaz­níci jed­no­du­cho pou­ží­vajú svoje mobily na odo­mknu­tie dverí a ske­no­va­nie svo­jich náku­pov. Jediné, čo musia uro­biť, je nain­šta­lo­vať si apli­ká­ciu (dostupnú na Android a iOS) a zare­gis­tro­vať sa. Po nákupe jed­no­du­cho s tova­rom odídu a na konci mesiaca dostanú fak­túru za tovar nakú­pený v uply­nu­lom mesiaci.

Vďaka nulo­vým nákla­dom na zamest­nan­cov môže takýto obcho­dík fun­go­vať aj v malých dedi­nách kde by sa to inak neo­pla­tilo. Ďal­ším veľ­kým plu­som je, že je nons­top otvo­rený. “Mojím cie­ľom je šíriť túto myš­lienku do iných dedín a malých miest,” pove­dal Ili­ja­son. “Je neuve­ri­teľné, že to nikomu nena­padlo skôr.”

naraffar-convenience-store-sweden

foto: springwise.com

V obchode náj­deš základné veci, ako je mlieko, chlieb, cukor, kon­zer­vo­vané potra­viny, plienky a iné pro­dukty, ktoré ponú­kajú v hoci­ja­kom inom malom obchode so zmie­ša­ným tova­rom. Kvôli riziku krá­deže v sor­ti­mente nie sú žiadne taba­kové výrobky alebo lieky. Ani alko­hol — ale ten nemôže byť vo Švéd­sku pre­dá­vaný ani v bež­ných samo­ob­slu­hách.

Ili­ja­son dostane tovar do obchodu a povy­kladá výrobky na regály. Zákaz­níci sa už posta­rajú o zvy­šok. Dúfa, že úspora vďaka žiad­nemu per­so­nálu pomôže dostať malé pre­dajne späť na vidiek. V posled­ných desať­ro­čiach boli tieto obchody nahra­dené väč­šími super­mar­ketmi často vzdia­le­nými mnoho kilo­met­rov.


Pre zame­dze­nie krá­deží je v obchode s roz­lo­hou 45 m2 nain­šta­lo­va­ných 6 bez­peč­nost­ných kamier. Okrem toho Ili­ja­son dostane správu ak zostanú dvere obchodu otvo­rené dlh­šie ako 8 sekúnd, alebo ak sa nie­kto pokúsi ich roz­biť.

Bývam blízko a vždy sem môžem pri­be­hnúť s páčid­lom,” pove­dal so smie­chom Ili­ja­son, ale dodal, že od otvo­re­nia obchodu v janu­ári to nebolo nutné. Väč­ším orieš­kom bolo pre­sved­če­nie nie­kto­rých zo star­ších oby­va­te­ľov vo Viken, meste s 4200 oby­va­teľmi, aby začali pou­ží­vať novú tech­no­ló­giu.

A tá naj­lep­šia výhoda nako­niec. Keďže v tomto obchode nie sú pokladne, netvo­ria sa v ňom žiadne rady. Takže už žiadne ner­vo­va­nie sa keď sa ponáh­ľaš, za 2 minúty uchmat­neš tých pár drob­ností, čo ti zrovna treba a potom strá­viš 15 minút čaka­ním, pre­tože z desia­tich pokladní je otvo­rená len jedna. Takýto obchod by som roz­hodne uví­tal aj u nás.

635923312332617352-fed60b5ddf33d20a910f6a706700a2cf

foto: freep.com

zdroj: ap.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hellawella.com

Pridať komentár (0)