Vo Švéd­sku majú obchod bez zamest­nan­cov, v kto­rom sa naku­pu­je mobi­lom

Rudolf Nečas / 6. apríla 2016 / Business

Cha­otic­ký zhon nesko­ro v noci s kri­čia­cim bato­ľa­ťom na zadnom sedad­le a cie­ľom kúpiť det­skú výži­vu, vnu­kol Rober­to­vi Ili­ja­so­no­vi nápad otvo­riť v mes­teč­ku Viken prvý švéd­sky obchod so zmie­ša­ným tova­rom bez pre­da­va­čiek.

Ili­ja­son bol sám doma so svo­jim hlad­ným synom, posled­ná det­ská výži­va mu spad­la na zem a pre­to musel ísť autom 20 minút od mes­teč­ka Viken v juž­nom Švéd­sku aby našiel super­mar­ket, kto­rý bol otvo­re­ný.

Customer Raymond Arvidsson takes sweets from the display at the no-staff, app shop in the southern Sweden village of Viken in this photo dated Jan. 27, 2016. Customers to the new general store need to register and download a cell phone app, then customers simply use their cellphones to unlock the door with a swipe of the finger and scan their purchases, then they get charged for their purchases in a monthly invoice. The store is the brain-child of IT specialist Robert Ilijason who declares his ambition is to spread this idea to other villages and small towns saying “It is incredible that no one has thought of this before.”(AP Photo/Jan Olsen)

foto: vozisneias.com

Teraz ten­to 39 roč­ný IT špe­cia­lis­ta pre­vádz­ku­je 24 hodín den­ne otvo­re­ný obchod, v kto­rom by si nena­šiel žiad­nu pre­da­vač­ku. A ani pre­da­va­ča :) Zákaz­ní­ci jed­no­du­cho pou­ží­va­jú svo­je mobi­ly na odo­mknu­tie dve­rí a ske­no­va­nie svo­jich náku­pov. Jedi­né, čo musia uro­biť, je nain­šta­lo­vať si apli­ká­ciu (dostup­nú na Andro­id a iOS) a zare­gis­tro­vať sa. Po náku­pe jed­no­du­cho s tova­rom odídu a na kon­ci mesia­ca dosta­nú fak­tú­ru za tovar nakú­pe­ný v uply­nu­lom mesia­ci.

Vďa­ka nulo­vým nákla­dom na zamest­nan­cov môže taký­to obcho­dík fun­go­vať aj v malých dedi­nách kde by sa to inak neo­pla­ti­lo. Ďal­ším veľ­kým plu­som je, že je nons­top otvo­re­ný. “Mojím cie­ľom je šíriť túto myš­lien­ku do iných dedín a malých miest,” pove­dal Ili­ja­son. “Je neuve­ri­teľ­né, že to niko­mu nena­pad­lo skôr.”

naraffar-convenience-store-sweden

foto: springwise.com

V obcho­de náj­deš základ­né veci, ako je mlie­ko, chlieb, cukor, kon­zer­vo­va­né potra­vi­ny, plien­ky a iné pro­duk­ty, kto­ré ponú­ka­jú v hoci­ja­kom inom malom obcho­de so zmie­ša­ným tova­rom. Kvô­li rizi­ku krá­de­že v sor­ti­men­te nie sú žiad­ne taba­ko­vé výrob­ky ale­bo lie­ky. Ani alko­hol — ale ten nemô­že byť vo Švéd­sku pre­dá­va­ný ani v bež­ných samo­ob­slu­hách.

Ili­ja­son dosta­ne tovar do obcho­du a povy­kla­dá výrob­ky na regá­ly. Zákaz­ní­ci sa už posta­ra­jú o zvy­šok. Dúfa, že úspo­ra vďa­ka žiad­ne­mu per­so­ná­lu pomô­že dostať malé pre­daj­ne späť na vidiek. V posled­ných desať­ro­čiach boli tie­to obcho­dy nahra­de­né väč­ší­mi super­mar­ket­mi čas­to vzdia­le­ný­mi mno­ho kilo­met­rov.


Pre zame­dze­nie krá­de­ží je v obcho­de s roz­lo­hou 45 m2 nain­šta­lo­va­ných 6 bez­peč­nost­ných kamier. Okrem toho Ili­ja­son dosta­ne sprá­vu ak zosta­nú dve­re obcho­du otvo­re­né dlh­šie ako 8 sekúnd, ale­bo ak sa nie­kto pokú­si ich roz­biť.

Bývam blíz­ko a vždy sem môžem pri­be­hnúť s páčid­lom,” pove­dal so smie­chom Ili­ja­son, ale dodal, že od otvo­re­nia obcho­du v janu­ári to nebo­lo nut­né. Väč­ším orieš­kom bolo pre­sved­če­nie nie­kto­rých zo star­ších oby­va­te­ľov vo Viken, mes­te s 4200 oby­va­teľ­mi, aby zača­li pou­ží­vať novú tech­no­ló­giu.

A tá naj­lep­šia výho­da nako­niec. Keď­že v tom­to obcho­de nie sú poklad­ne, netvo­ria sa v ňom žiad­ne rady. Tak­že už žiad­ne ner­vo­va­nie sa keď sa ponáh­ľaš, za 2 minú­ty uchmat­neš tých pár drob­nos­tí, čo ti zrov­na tre­ba a potom strá­viš 15 minút čaka­ním, pre­to­že z desia­tich poklad­ní je otvo­re­ná len jed­na. Taký­to obchod by som roz­hod­ne uví­tal aj u nás.

635923312332617352-fed60b5ddf33d20a910f6a706700a2cf

foto: freep.com

zdroj: ap.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hellawella.com

Pridať komentár (0)