Volvo s touto tech­no­ló­giou opäť vedie auto­mo­bi­lový prie­my­sel

Dárius Polák / 13. januára 2016 / Tech a inovácie

Vozidlá budúc­nosti budú auto­nómne a zatiaľ čo sme si mys­leli, že samo­jaz­diace autá prídu až o pár rokov neskôr, zdá sa, že Volvo už nasta­vuje štan­dard.

Krásne S90 bude prvé vozidlo so schop­nos­ťou jaz­diť samo už vo svo­jej základ­nej výbave, do pre­daja sa uve­die na konci tohto roku. Zatiaľ čo aktu­ali­zá­cia Tesly umož­ňuje Modelu S po nasta­vení nie­ktoré auto­nómne schop­nosti , S90 bude prvé vozidlo, ktoré bude mať túto fun­kciu ako štan­dard.

Polo-auto­nómne tech­no­ló­gie auto­mo­bilky boli najprv videné na Volve XC90 SUV, kto­rého sys­tém posky­to­val infor­má­cie autu o tom kedy brz­diť, kedy zrých­ľo­vať a kedy ria­diť samos­tatne rých­los­ťou tak­mer až 50 km/h. Avšak, druhá gene­rá­cia v S90 sedan bude mať kom­pletné rov­naké fun­kcie s rých­los­ťou tak­mer až 130 km/h. Nová tech­no­ló­gia v S90 je súčas­ťou cieľa Volva eli­mi­no­vať úmr­tia a vážne zra­ne­nia vo svo­jich vozid­lách do roku 2020.

123456

zdroj: carbuzz.com

Pridať komentár (0)