Všet­ko, čo potre­bu­ješ vedieť o Elo­no­vi Mus­ko­vi

Martina Horváthová / 16. apríla 2016 / Business

Musk, v súčas­nos­ti gene­rál­ny ria­di­teľ Spa­ceX, Tes­la Motors a pred­se­da Solar­Ci­ty, spo­loč­nos­ti, do kto­rých musel inves­to­vať obrov­ské množ­stvo času a peňa­zí, aj napriek vyso­ké­mu rizi­ku.

K mili­ó­nom pri­šiel už keď mal 27, po tom, čo pre­dal svo­ju prvú spo­loč­nosť, Zip2, kto­rá sa zaobe­ra­la služ­bám pre onli­ne médiá fir­me Com­paq za 307 mili­ó­nov $ v roku 1999. V tom istom roku zalo­žil ďal­ší star­tup X.com, kto­rý sa nako­niec pre­me­no­val na Pay­Pal a pre­dal ho v roku 2002 eBay-u za 1,5 miliar­dy $.

BN-GJ238_0109te_M_20150109145144

foto: hairlosscure2020.com

Musk bol teda pova­žo­va­ný za úspěš­né­ho už v roku 2002, keď odštar­to­val pro­jekt Spa­ceX. O šest rokov neskôr, po troch neús­pěš­ných štar­toch rake­to­vej lodi sa však vyhliad­ky toh­to megap­ro­jek­tu vytrá­ca­li. Mal posled­ných 75 mili­ó­nov, čo je na jeden star­tup dosť, avšak musel rátať s tým, že len nákla­dy na posta­ve­nie jed­nej rake­ty sa vyšpl­ha­jú na 90 mili­ó­nov, no a keď­že Elon bol v tom čase jedi­ným finan­co­va­te­ľom Spa­ceX, ďal­šie zly­ha­nie štar­tu rake­ty by cel­kom urči­te zna­me­na­lo úpl­ny krach.

Navy­še aj jeho dru­há spo­loč­nosť Tes­la Motors (zalo­že­ná v roku 2003) nara­zi­la na svo­je dno. V roku 2008 uvied­li na trh ich prvé auto na elek­tric­ký pohon Road­ster za 100 000 dolá­rov, kto­ré sa stret­lo s via­ce­rý­mi prob­lé­ma­mi a tak ho muse­li stiah­nuť z pre­da­ja.

Aby toho nebo­lo málo, Musk si v pre­chá­dzal roz­vo­dom s jeho prvou man­žel­kou, mat­kou jeho pia­tich detí.

elonko

foto: uk.businessinsider.com

Štvr­tý štart rake­ty v pro­jek­te Spa­ceX sa konal v sep­tem­bri 2008 a bol úspeš­ný. V dôsled­ku toho spo­loč­nosť zís­ka­la mul­ti­mi­li­ó­no­vú zmlu­vu z NASA na pomoc ame­ric­kej Medzi­ná­rod­nej koz­mic­kej sta­ni­ci (ISS), poskyt­núť a obno­viť ces­to­va­nie astro­nau­tov do a z ves­mír­nej sta­ni­ce.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

foto: theverge.com

Pod­ľa Wall Stre­et Jour­nal bol pro­jekt Spa­ceX v roku 2015 oce­ne­ný na 12 miliárd dolá­rov a pre­šiel k nové­mu tes­to­va­niu výkon­nej­šie­ho a pokro­či­lej­šie­ho Fal­con 9.

Spo­loč­nosť Tes­la, kto­rá balan­so­va­la na pokra­ji ban­kro­tu a muse­la zís­kať späť dôve­ru verj­nos­ti, nedáv­no ozná­mi­la tre­tiu gene­rá­ciu vozi­diel, kto­rá síce bude dostup­ná až o rok, no už k dneš­né­mu dňu má 325 000 objed­ná­vok. Musk teda môže opäť pokoj­ne spá­vať, zís­kal si späť pria­zeň a jeho maje­tok sa začiat­kom roka odha­do­val na 14,4 miliar­dy dolá­rov.

elonis

foto: businessinsider.com

Musk je fas­ci­nu­jú­ca osob­nosť, ris­ku­je tam, kde by sa väč­ši­na z nás ani neod­vá­ži­la. Všet­ko má však aj svo­je zlé strán­ky. Je extrém­ne úspeš­ný pod­ni­ka­teľ-vizi­onár, no o jeho milost­nom živo­te sa tak nedá pove­dať. Je dvoj­ná­sob­ne roz­ve­de­ný, vlast­ne čosko­ro troj­ná­sob­ne. Svo­ju dru­hú man­žel­ku si zobral dva­krát.

rtx1jmj3

foto: qz.com

Tu sú ďal­šie sku­toč­nos­ti zo živo­ta muža, kto­rý chce kolo­ni­zo­vať Mars:

  • Dob­ro­druž­ná rodi­na

Musk, vyrás­tol v Juž­nej Afri­ke a pochá­dza z rodu prie­kop­ní­kov. Jeho pra­ba­bič­ka bola prvá žen­ská chi­rop­rak­tič­ka v Kana­de. Jeho sta­rí rodi­čia boli prví, kto­rí lete­li z Juž­nej Afri­ky do Aus­trá­lie s jed­no­mo­to­ro­vým lie­tad­lom a jeho ded­ko kedy­si vyhral pre­te­ky z Kap­ské­ho Mes­ta do Alžír­ska.

Jeho otec Errol Musk bol inži­nier a pod­ni­ka­teľ, kto­rý inves­to­val do sma­rag­do­vých baní v Zambii. Jeho mat­ka Maye Musk je úspeš­ná die­to­lo­gič­ka a model­ka, kto­rá v roku 2011 pózo­va­la nahá na obál­ke časo­pi­su New Yor­ku.

errol

foto: forbes.com

  • Zámer ako Hen­ry

Musk zdie­ľa podob­nú víziu ako Hen­ry Ford. Ford chcel, aby auto­mo­bi­ly, kto­ré v jeho dobe boli pří­liš dra­hé a moh­li si ich dovo­liť len boha­tí, boli dostup­né aj pre masu. K tej­to túž­be sa pri­znal na TED Talk v roku 2013: „Keď máte novú tech­no­ló­giu, trvá jej asi tri gene­rá­cie aby sa sta­la maso­vo pre­dá­va­nou. Cie­ľom Tes­la bol troj­stup­ňo­vý pro­ces. Pri prvej ver­zii sme mali dra­hé auto s níz­kym obje­mom, dru­hou ver­zi­ou bola stred­ne nasta­ve­ná cena a stred­ný objem. Tre­tia ver­zia níz­ka cena, veľ­ký objem.“

Tre­tia gene­rá­cia Tes­ly, dostup­ná v roku 2017, začí­na na cene 35 000 dolá­rov.

  • Chce robiť veci lep­šie

Moti­vá­cia pod­ni­ka­te­ľa z Juž­nej Afri­ky je pros­tá. Poze­rá na veci, kto­ré dnes nefun­gu­jú, sna­ží sa nájsť spô­sob, ako ich napra­viť a tým vylep­šiť vyhliad­ky do budúc­nos­ti.

tesla

foto: businessinsider.com

  • Tak­mer zomrel

Otec pia­tich detí tak­mer zomrel na malá­riu na ces­te do svo­jej rod­nej zeme v roku 2000. V roz­ho­vo­re pre dán­sku tele­ví­ziu pove­dal, že to bolo jeho prvých 14 dní voľ­na po 12 rokoch. Zavtip­ko­val, že to bola jeho lek­cia – dovo­len­ka ťa môže zabiť. Pre dopl­ne­nie – ten­to pán pra­cu­je 100 hodín týž­den­ne už 15 rokov, s tým, že spá­va 6 hodín den­ne.

  • Búr­li­vé man­žels­tvá

So spi­so­va­teľ­kou Jus­ti­ne Musk sa stre­tol na uni­ver­zi­te. Neskôr sama napí­sa­la, že jej man­žel jej hovo­rie­val, že keby bola jeho zamest­na­nec, tak by ju okam­ži­te vyho­dil. Majú spo­lu 5 detí.

Jeho dru­hou a záro­veň tre­ťou man­žel­kou bola brit­ská hereč­ka Riley Talu­lah, kto­rej naj­zná­mej­šia úlo­ha bola vo fil­me Pýcha a pred­su­dok. Stret­li sa v lon­dýn­skom klu­be a o 6 týž­dňov sa zasnú­bi­li. Roz­vied­li sa v roku 2012 a o 18 mesia­cov neskôr sa zno­va zobra­li. V mar­ci toh­to roka Riley poda­la žia­dosť o roz­vod.

wife of elon

foto: mashable.com

  • Šika­na

Bol najm­lad­ší a naj­men­ší chla­pec v ško­le. Jeho mat­ka ho opi­so­va­la ako intro­ver­ta, kte­ré­ho viac zau­jí­ma­li kni­hy ako atle­ti­ka. Otec Errol si spo­mí­na, ako jeho 12 roč­né­ho syna zbi­li tak váž­ne, že, keď za ním pri­šiel do nemoc­ni­ce, ani ho nespoz­nal. V nemoc­ni­ci strá­vil 2 týžd­ne a zo ško­ly po tom­to inci­den­te odišiel.

elon deco

foto: insider.pro

Oh, a samoz­rej­me, nako­niec to naj­dô­le­ži­tej­šie – Elon si zahral aj v obľú­be­nom seriá­ly The Big Bang The­ory!

zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbs.com

Pridať komentár (0)