Všetko, čo potre­bu­ješ vedieť o Elo­novi Mus­kovi

Martina Horváthová / 16. apríla 2016 / Business

Musk, v súčas­nosti gene­rálny ria­di­teľ Spa­ceX, Tesla Motors a pred­seda Solar­City, spo­loč­nosti, do kto­rých musel inves­to­vať obrov­ské množ­stvo času a peňazí, aj napriek vyso­kému riziku.

K mili­ó­nom pri­šiel už keď mal 27, po tom, čo pre­dal svoju prvú spo­loč­nosť, Zip2, ktorá sa zaobe­rala služ­bám pre online médiá firme Com­paq za 307 mili­ó­nov $ v roku 1999. V tom istom roku zalo­žil ďalší star­tup X.com, ktorý sa nako­niec pre­me­no­val na Pay­Pal a pre­dal ho v roku 2002 eBay-u za 1,5 miliardy $.

BN-GJ238_0109te_M_20150109145144

foto: hairlosscure2020.com

Musk bol teda pova­žo­vaný za úspěš­ného už v roku 2002, keď odštar­to­val pro­jekt Spa­ceX. O šest rokov neskôr, po troch neús­pěš­ných štar­toch rake­to­vej lodi sa však vyhliadky tohto megap­ro­jektu vytrá­cali. Mal posled­ných 75 mili­ó­nov, čo je na jeden star­tup dosť, avšak musel rátať s tým, že len náklady na posta­ve­nie jed­nej rakety sa vyšpl­hajú na 90 mili­ó­nov, no a keďže Elon bol v tom čase jedi­ným finan­co­va­te­ľom Spa­ceX, ďal­šie zly­ha­nie štartu rakety by cel­kom určite zna­me­nalo úplny krach.

Navyše aj jeho druhá spo­loč­nosť Tesla Motors (zalo­žená v roku 2003) nara­zila na svoje dno. V roku 2008 uviedli na trh ich prvé auto na elek­trický pohon Road­ster za 100 000 dolá­rov, ktoré sa stretlo s via­ce­rými prob­lé­mami a tak ho museli stiah­nuť z pre­daja.

Aby toho nebolo málo, Musk si v pre­chá­dzal roz­vo­dom s jeho prvou man­žel­kou, mat­kou jeho pia­tich detí.

elonko

foto: uk.businessinsider.com

Štvrtý štart rakety v pro­jekte Spa­ceX sa konal v sep­tem­bri 2008 a bol úspešný. V dôsledku toho spo­loč­nosť zís­kala mul­ti­mi­li­ó­novú zmluvu z NASA na pomoc ame­ric­kej Medzi­ná­rod­nej koz­mic­kej sta­nici (ISS), poskyt­núť a obno­viť ces­to­va­nie astro­nau­tov do a z ves­mír­nej sta­nice.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

foto: theverge.com

Podľa Wall Street Jour­nal bol pro­jekt Spa­ceX v roku 2015 oce­nený na 12 miliárd dolá­rov a pre­šiel k novému tes­to­va­niu výkon­nej­šieho a pokro­či­lej­šieho Fal­con 9.

Spo­loč­nosť Tesla, ktorá balan­so­vala na pokraji ban­krotu a musela zís­kať späť dôveru verj­nosti, nedávno ozná­mila tre­tiu gene­rá­ciu vozi­diel, ktorá síce bude dostupná až o rok, no už k dneš­nému dňu má 325 000 objed­ná­vok. Musk teda môže opäť pokojne spá­vať, zís­kal si späť pria­zeň a jeho maje­tok sa začiat­kom roka odha­do­val na 14,4 miliardy dolá­rov.

elonis

foto: businessinsider.com

Musk je fas­ci­nu­júca osob­nosť, ris­kuje tam, kde by sa väč­šina z nás ani neod­vá­žila. Všetko má však aj svoje zlé stránky. Je extrémne úspešný pod­ni­ka­teľ-vizi­onár, no o jeho milost­nom živote sa tak nedá pove­dať. Je dvoj­ná­sobne roz­ve­dený, vlastne čoskoro troj­ná­sobne. Svoju druhú man­želku si zobral dva­krát.

rtx1jmj3

foto: qz.com

Tu sú ďal­šie sku­toč­nosti zo života muža, ktorý chce kolo­ni­zo­vať Mars:

  • Dob­ro­družná rodina

Musk, vyrás­tol v Juž­nej Afrike a pochá­dza z rodu prie­kop­ní­kov. Jeho pra­ba­bička bola prvá žen­ská chi­rop­rak­tička v Kanade. Jeho starí rodi­čia boli prví, ktorí leteli z Juž­nej Afriky do Aus­trá­lie s jed­no­mo­to­ro­vým lie­tad­lom a jeho dedko kedysi vyhral pre­teky z Kap­ského Mesta do Alžír­ska.

Jeho otec Errol Musk bol inži­nier a pod­ni­ka­teľ, ktorý inves­to­val do sma­rag­do­vých baní v Zambii. Jeho matka Maye Musk je úspešná die­to­lo­gička a modelka, ktorá v roku 2011 pózo­vala nahá na obálke časo­pisu New Yorku.

errol

foto: forbes.com

  • Zámer ako Henry

Musk zdieľa podobnú víziu ako Henry Ford. Ford chcel, aby auto­mo­bily, ktoré v jeho dobe boli pří­liš drahé a mohli si ich dovo­liť len bohatí, boli dostupné aj pre masu. K tejto túžbe sa pri­znal na TED Talk v roku 2013: „Keď máte novú tech­no­ló­giu, trvá jej asi tri gene­rá­cie aby sa stala masovo pre­dá­va­nou. Cie­ľom Tesla bol troj­stup­ňový pro­ces. Pri prvej ver­zii sme mali drahé auto s níz­kym obje­mom, dru­hou ver­ziou bola stredne nasta­vená cena a stredný objem. Tre­tia ver­zia nízka cena, veľký objem.“

Tre­tia gene­rá­cia Tesly, dostupná v roku 2017, začína na cene 35 000 dolá­rov.

  • Chce robiť veci lep­šie

Moti­vá­cia pod­ni­ka­teľa z Juž­nej Afriky je prostá. Pozerá na veci, ktoré dnes nefun­gujú, snaží sa nájsť spô­sob, ako ich napra­viť a tým vylep­šiť vyhliadky do budúc­nosti.

tesla

foto: businessinsider.com

  • Tak­mer zomrel

Otec pia­tich detí tak­mer zomrel na malá­riu na ceste do svo­jej rod­nej zeme v roku 2000. V roz­ho­vore pre dán­sku tele­ví­ziu pove­dal, že to bolo jeho prvých 14 dní voľna po 12 rokoch. Zavtip­ko­val, že to bola jeho lek­cia – dovo­lenka ťa môže zabiť. Pre dopl­ne­nie – tento pán pra­cuje 100 hodín týž­denne už 15 rokov, s tým, že spáva 6 hodín denne.

  • Búr­livé man­žels­tvá

So spi­so­va­teľ­kou Jus­tine Musk sa stre­tol na uni­ver­zite. Neskôr sama napí­sala, že jej man­žel jej hovo­rie­val, že keby bola jeho zamest­na­nec, tak by ju okam­žite vyho­dil. Majú spolu 5 detí.

Jeho dru­hou a záro­veň tre­ťou man­žel­kou bola brit­ská herečka Riley Talu­lah, kto­rej naj­zná­mej­šia úloha bola vo filme Pýcha a pred­su­dok. Stretli sa v lon­dýn­skom klube a o 6 týž­dňov sa zasnú­bili. Roz­viedli sa v roku 2012 a o 18 mesia­cov neskôr sa znova zobrali. V marci tohto roka Riley podala žia­dosť o roz­vod.

wife of elon

foto: mashable.com

  • Šikana

Bol najm­ladší a naj­menší chla­pec v škole. Jeho matka ho opi­so­vala ako intro­verta, kte­rého viac zau­jí­mali knihy ako atle­tika. Otec Errol si spo­mína, ako jeho 12 roč­ného syna zbili tak vážne, že, keď za ním pri­šiel do nemoc­nice, ani ho nespoz­nal. V nemoc­nici strá­vil 2 týždne a zo školy po tomto inci­dente odišiel.

elon deco

foto: insider.pro

Oh, a samoz­rejme, nako­niec to naj­dô­le­ži­tej­šie – Elon si zahral aj v obľú­be­nom seriály The Big Bang The­ory!

zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbs.com

Pridať komentár (0)