Všetky nové vozidlá Tesla budú teraz jaz­diť samé vďaka novému hard­véru

Martina Ditrichová / 20. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ale ešte sa neteš, nebu­deš sa po Slo­ven­sku pre­vá­žať len tak. So soft­vé­rom je to kom­pli­ko­va­nej­šie.

Tesla ohlá­sila, že odte­raz budú mať všetky nové auto­mo­bily hard­vér na plne auto­pi­lotné ria­de­nie. A nie len tak hoci­jaký, bude obsa­ho­vať 8 kamier s 360 stup­ňo­vým vide­ním až do vzdia­le­nosti 250 met­rov a 12 ultra­so­nic­kých sen­zo­rov, ktoré vedia dete­ko­vať objekty. A nový predný radar umožní vidieť aj cez dážď, hmlu či prach.

Úplná auto­nó­mia bude odte­raz v štan­darde vozi­diel Tesla,” vyhlá­sil Musk. Hard­vér bude mať auto­nó­miu Level 5.

Aktu­ali­zá­cie budú síce zahr­nuté vo všet­kých vozid­lách, no neča­kaj, že keď si teraz kúpiš Model X, bude jaz­diť sám. Tesla komen­to­vala, že „bude musieť naďa­lej sys­tém kalib­ro­vať, na čo bude treba ešte mili­óny míľ reál­neho šofé­ro­va­nia”, pred­tým než plnú kon­trolu svojho auta odo­vzdá počí­taču. Je to síce skla­ma­ním, no zrejme nevy­hnutné.

autopilotnew

foto: theverge.com

Nové Tesla autá nebudú mať prí­stup ani k bez­peč­nost­ným vlast­nos­tiam, ktoré star­šie modely mali, naprí­klad auto­ma­tické núdzové brz­de­nie, varo­va­nie pred kolí­ziou, aktívny tem­po­mat, drža­nie sa v pruhu. Tieto vlast­nosti spo­loč­nosť akti­vuje až po poriad­nom otes­to­vaní.

Ako vždy, naše over the air soft­vé­rové aktu­ali­zá­cie udr­žujú našich zákaz­ní­kov na prvých prieč­kach, čo sa tech­no­ló­gií týka. Všetky modely sa budú naďa­lej vyví­jať, už aj tie z prvej gene­rá­cie auto­pi­lota a star­ších vozi­diel. Takže postu­pom času budú stále schop­nej­šie,” uvá­dza Tesla vo svo­jom vyhlá­sení.

tesla-autonomous-vehicle

foto:dekra-solutions.com

Musk tiež dodal, že “Tesla Neut­ral Net” nepot­re­buje žiadne tre­tie sen­zory, a že je pris­pô­so­bený na Nvi­dia Titan GPU(aj keď je schopný bežať aj na iných pro­ce­so­roch). Hovorí, že je 40-krát výkon­nejší ako pred­chá­dza­júci Tesla počí­tač. „Je to prak­ticky super počí­tač do auta. Ideme z jed­nej na osem kamier.” Tri sú predné a zvyšné poskytnú 360-stup­ňové pokry­tie na zvy­šok vozidla. Nové autá tiež budú mať 360-ultra­so­nický sonar. Všetky nové kamery a sen­zory ale nespô­so­bia na autách ako “nepri­ro­dzené výras­tky”, nebudú vyze­rať nijak odlišne.

Musk pri­sľú­bil pred­sta­ve­nie plne auto­nóm­neho auta na ceste z LA do New Yorku kon­com roku 2017.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: pcmag.com

Pridať komentár (0)