Vykaš­ľal sa na NASA, aby mohol robiť pre star­tupy v Európe

Karol Stračár / 16. máj 2015 / Tools a produktivita

Asi nikde inde neplatí slo­gan „sky is the limit“ v takej miere ako vo svete star­tu­pov. Sky­ler Shaw je jeho žia­ri­vým prí­kla­dom. Bývalý pilot a pro­fe­si­onálny inštruk­tor sky­di­vingu sa po stáži v NASA roz­ho­dol vyme­niť svoj sen o kari­ére astro­nauta.

Po stras­ti­pl­nej ceste sa Shaw dostal až na európ­sku star­tu­povú scénu, kde pôsobí v jed­nej spo­loč­nosti a má na sta­rosti deve­lo­per rela­ti­ons.

Na úvod nám povedz, čo ťa vlastne doviedlo k záujmu o lie­ta­nie a ves­mír?

Mal som asi 20 alebo 21 rokov a pre­sťa­ho­val som sa do Colo­rada. Doma v Min­ne­a­po­lise som bol pilo­tom a pre­sťa­ho­vať som sa roz­ho­dol kvôli škole. V Den­vere som absol­vo­val štvor­ročný prog­ram v avia­tion mana­ge­ment, vďaka kto­rému som sa dostal do letec­kého prie­myslu.

Pra­co­val som pre aero­linky a letiská ako pro­jek­tový a sys­té­mový mana­žér, pri­čom som sa veno­val hlavne tech­no­ló­giám ako auto­ma­ti­zo­vané pro­cesy a bez­peč­nostné sys­témy letiska. Bola to zábava a neskôr som zís­kal aj šti­pen­dium na Inter­na­ti­onal Space Uni­ver­sity v Štras­burgu. Ich inži­nier­sky prog­ram pri­ťa­huje hlavne záu­jem­cov o kari­éru vo ves­mír­nom inži­nier­stve.

Pomys­lel som si: Skvelé! Teraz konečne môžem robiť to, čo som vždy chcel. Ves­mírne inži­nier­stvo bolo mojím snom od det­stva, chcel som byť astro­nau­tom, pra­co­vať vo ves­míre, jed­no­du­cho všetko okolo toho ma pri­ťa­ho­valo.

Kedy do tvojho života zasiahli tech­no­ló­gie a star­tupy?

Vždy ma zau­jí­mali. Vyrás­tol som s počí­tačmi. Ako dieťa som skla­dal počí­tače, pre­dá­val ich a sna­žil som sa prog­ra­mo­vať, pri­čom neskôr som sa popri letec­tve veno­val skôr biz­nisu v oblasti IT.

Neskôr po skon­čení inži­nier­skeho prog­ramu na uni­ver­zite som nastú­pil na stáž v NASA. Bolo to super, ale čo ma na tom naj­viac bralo bolo, že hneď naľavo som mal Google Cam­pus, napravo Mic­ro­soft a neďa­leko síd­lil Face­book a Apple.

Cho­dil som aj do Com­pu­ter His­tory Museum a podob­ných inšti­tú­cií, kde ma tech­no­ló­gie doslova uchvá­tili.

Keďže som navyše žil v South Bay area cítil som, že je tu oveľa väčší pries­tor pre rast ako v letec­tve. Nepá­čila sa mi vízia nali­naj­ko­va­nej kari­éry, chcel som pra­co­vať na vlast­ných pro­jek­toch a rásť v spo­loč­nosti na základe mojich schop­ností.

Vieš asi kedy a ako si pri­šiel k roz­hod­nu­tiu, že práve tech­no­ló­gie budú tvoja budúc­nosť? 

Po skon­čení stáže v NASA som sa vrá­til do Fran­cúz­ska kvôli pria­teľke. Roz­ho­dol som sa, že opäť skú­sim tech­no­ló­gie, ten­to­raz v Európe. Tak som začal hľa­dať prí­le­ži­tosť v star­tu­poch, pri­čom som stále na diaľku pra­co­val pre leteckú spo­loč­nosť.

Ubehlo asi šesť alebo sedem mesia­cov a začal som v AppG­ra­tis, dnes sa voláme Batch. Bol to deal snov! Začal som ako pre­dajca, neskôr som sa veno­val pro­jek­to­vému manaž­mentu. Teraz pra­cu­jem v oblasti Deve­lo­per Rela­ti­ons, onbo­ar­dingu a veciam okolo toho. Zatiaľ som veľmi spo­kojný.

Neoľu­to­val si roz­hod­nu­tie vzdať sa sna o lie­taní do ves­míru a namiesto toho lie­tať v star­tu­poch?

Vôbec. Občas mi to síce chýba, ale baví ma neus­tále napre­do­va­nie a uče­nie sa nových vecí, ktoré ponúka svet tech­no­ló­gií. Nikdy som nero­bil naprí­klad v oblasti ad tech a ani sa nedá pove­dať, že by som bol jej veľ­kým fanú­ši­kom. Napriek tomu sa učím ana­ly­zo­vať dáta, rie­šim ako spus­tiť pro­jekt, spro­pa­go­vať ho a zís­kať kli­en­tov. Zís­kané vedo­mosti pova­žu­jem za dôle­ži­tej­šie ako plat, pre­tože viem, že neskôr, keď budem chcieť roz­be­hnúť svoj vlastný star­tup, budem ich potre­bo­vať.

Na záver máš nejakú radu pre nie­koho, kto chce začať alebo zdo­ko­na­liť sa v oblasti tech­no­ló­gií?

Absol­vo­val som veľa poho­vo­rov u spo­loč­ností ako Airbnb a vždy to skon­čilo na jed­nom: „Vyze­ráte ako zau­jí­mavá osoba s množ­stvom skú­se­ností, pra­co­vali ste na via­ce­rých cool pro­jek­toch, ale chýba vám jeden hard skill, ktorý by sme chceli vidieť.“

Musíte sa jed­no­du­cho pohy­bo­vať v tech­no­lo­gic­kom pro­stredí pokiaľ sa to na vás nena­lepí. A musíte byť zapá­lený pre vec. Keby som nebol, tak by som ani neza­čal kari­éru týmto sme­rom.

Takže zhr­nul by som to takto: náj­dite si niečo čo vás baví a začnite budo­vať hard skills.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE! 

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)