Vymeň si nové emó­cie na Face­bo­oku za poké­mo­nov

Martin Bohunický / 7. marca 2016 / Tech a inovácie

Je to nie­čo cez týž­deň, čo Face­bo­ok akti­vo­val aj pre Slo­ven­sko mož­nosť vyjad­riť sa k sta­tu­su emó­ci­ou.

Inter­net je síce väč­ši­nou spo­koj­ný, napriek tomu sa už našli prvé alter­na­tí­vy, ako túto novú vychy­táv­ku pou­žiť. Reac­ti­on Packs je roz­ší­re­nie pre Fire­fox a Chro­me, kto­ré nahra­dí emó­cie taký­mi, kto­ré sa ti môžu páčiť urči­te viac.

Nie je to žiad­na mágia, jed­no­du­cho len vidíš iné obráz­ky. Ale aj tak je prí­jem­né zamo­riť si Face­bo­ok poké­mon­mi. Screen-Shot-2016-03-04-at-11.10.59

A keby ťa náho­dou poké­mo­ni omr­ze­li, alter­na­tí­vou môžu byť tie­to tvá­rič­ky Donal­da Trum­pa.

Screen-Shot-2016-03-04-at-11.11.13

Reac­ti­on Packs zatiaľ ponú­ka len nie­koľ­ko mož­nos­tí, dá sa však oča­ká­vať, že čosko­ro mno­hé ďal­šie pri­bud­nú. Plu­gin si môžeš stiah­nuť na tej­to adre­se.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)