Vymeň si nové emó­cie na Face­bo­oku za poké­mo­nov

Martin Bohunický / 7. marca 2016 / Tech a inovácie

Je to niečo cez týž­deň, čo Face­book akti­vo­val aj pre Slo­ven­sko mož­nosť vyjad­riť sa k sta­tusu emó­ciou.

Inter­net je síce väč­ši­nou spo­kojný, napriek tomu sa už našli prvé alter­na­tívy, ako túto novú vychy­távku pou­žiť. Reac­tion Packs je roz­ší­re­nie pre Fire­fox a Chrome, ktoré nahradí emó­cie takými, ktoré sa ti môžu páčiť určite viac.

Nie je to žiadna mágia, jed­no­du­cho len vidíš iné obrázky. Ale aj tak je prí­jemné zamo­riť si Face­book poké­monmi. Screen-Shot-2016-03-04-at-11.10.59

A keby ťa náho­dou poké­moni omr­zeli, alter­na­tí­vou môžu byť tieto tvá­ričky Donalda Trumpa.

Screen-Shot-2016-03-04-at-11.11.13

Reac­tion Packs zatiaľ ponúka len nie­koľko mož­ností, dá sa však oča­ká­vať, že čoskoro mnohé ďal­šie pri­budnú. Plu­gin si môžeš stiah­nuť na tejto adrese.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)