Vypni a sprav si parád­ny výlet: Veľ­ký pre­hľad lac­ných lete­niek z Bra­ti­sla­vy!

Martin Bohunický / 28. marca 2016 / Zo Slovenska

Po ťaž­kej zime som sa roz­ho­dol, že je na čase vrá­tiť sa k mojim dvom naj­väč­ším lás­kam — šport a ces­to­va­nie.

Mys­lím si, že prá­ve to sú veci, kto­ré doká­žu člo­ve­ka držať psy­chic­ky nad vodou. Áno, všet­ci máme veľ­ké ambí­cie, no vyho­re­nie nie je mýtus a pre­to je potreb­né z času na čas opus­tiť kolo­toč vecí a dopriať si tro­chu rados­ti.

Ceny lete­niek ata­ku­jú mini­má. Bohu­žiaľ je to aj pre­to, aká situ­ácia dnes v Euró­pe panu­je. Aj letis­ko v Bra­ti­sla­ve ponú­ka celý rad extrém­ne výhod­ných lete­niek do veľ­mi zau­jí­ma­vých miest Euró­py. Mno­ho ľudí dodnes žije v pred­sta­ve, že leten­ky sú finanč­ne pre bež­né­ho člo­ve­ka nedo­stup­né. Ak pat­ríš medzi nich, snáď ti ten­to člá­nok toto mys­le­nie vyvrá­ti.

Tak­že kam sa lac­no dosta­neš z Bra­ti­sla­vy ten­to rok?

*Ceny lete­niek sú spia­toč­né a orien­tač­né — zdroj úda­jov skyscanner.net

Ber­lín — od 20 eur

Star­tu­po­vo nala­de­ný člo­vek si v Ber­lí­ne urči­te prí­de na svo­je. Bolo by hrie­chom minúť Fac­to­ry Ber­lin, kde stret­neš tie naj­väč­šie star­tu­po­vé esá a náj­deš obrov­ské množ­stvo inšpi­rá­cie. Z tra­dič­ných pamia­tok je povin­nos­ťou napr. Ale­xan­der­platz, Bran­den­bur­gs­ká brá­na, pamät­ník Holo­kaus­tu či Reichs­tag.

Skop­je — od 25 eur

1280px-Matka_Canyon_7

Milu­jem Bal­kán. Zbož­ňu­jem tých­to ľudí. Sú svo­ji, pohá­ňa ich vášeň a nene­cha­jú sa ovplyv­niť kaž­dou hlú­pos­ťou. Muži sú sku­toč­ne muž­mi a ženy sú naozaj žen­ské. Aj pre­to som nad­še­ný tým, že z Bra­ti­sla­vy sa do toho­to mes­ta dosta­nem už za pár šupov. A keď­že nie som moc na pamiat­ky, uži­jem si naj­mä noč­ný život a potom nád­her­nú prí­ro­du v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti — Cany­on Mat­ka či vrch Vod­no, kde sa nachá­dza aj iko­nic­ký Mil­le­nium Cross.

Paríž — od 30 eur

Paríž nikdy nebol lac­nej­ší, no bohu­žiaľ prá­ve to je prí­kla­dom toho, čo súčas­ná bez­peč­nost­ná situ­ácia v Euró­pe a tero­ris­tic­ké úto­ky spô­so­bi­li. Teším sa naj­mä na obja­vo­va­nie zapad­nu­tých tra­dič­ných kaviar­ni­čiek v skry­tých ulič­kách.

Bru­sel — od 40 eur

Nie som poli­tic­ký nad­še­nec a Bru­sel nepo­va­žu­jem za naj­zau­jí­ma­vej­šie mies­to zo zozna­mu, kam sa dá ísť pozrieť. Leten­ky sem býva­li aj lac­nej­šie, napriek tomu sem nikdy neplá­nu­jem prí­sť na náv­šte­vu, bez ohľa­du na uply­nu­lé uda­los­ti. V kaž­dom prí­pa­de, mož­no máš iný názor a za 40 eur si tak môžeš pozrieť všet­ko, čo ťa v tom­to mes­te zau­jí­ma.

Talian­sko (Milá­no od 40 eur, Rím od 44 eur, Sicí­lia od 48 eur, Sar­dí­nia od 56 eur)

Do Talian­ska sa z Bra­ti­sla­vy lie­ta vo veľ­kom, veď sám tú ponu­ku vidíš. Naj­lá­ka­vej­ší zo zozna­mu je prav­de­po­dob­ne Rím, Sicí­lia či Sar­dí­nia pote­šia milov­ní­kov mora, Milá­no nákup­ných šia­len­cov a fanú­ši­kov fut­ba­lu.

Veľ­ká Bri­tá­nia (Lon­dýn od 40 eur, Bir­min­gham od 51 eur, Man­ches­ter od 53 eur, Edin­burgh od 60 eur)

Screen Shot 2016-03-28 at 10.24.39

Áno, z Bra­ti­sla­vy si pria­mo zale­tíš aj do dru­hej star­tu­po­vej mek­ky. Lon­dýn boju­je s Ber­lí­nom o ozna­če­nie hlav­né­ho star­tu­po­vé­ho mes­ta Euró­py a v tom­to boji zatiaľ vedie. Ja by som však upred­nost­nil krás­ne Škót­sko, kam si zale­tíš od 60 eur.

Špa­niel­sko (Mad­rid od 50 eur, Bar­ce­lo­na — Gero­na od 54 eur, Pal­ma — Mal­lor­ca od 60 eur)

Špa­niel­sko ma fas­ci­nu­je a už roky sní­vam o roadt­ri­pe po malých špa­niel­ských mes­tách pri juž­nom pobre­ží. Prav­de­po­dob­ne začnem v Bar­ce­lo­ne, pre­to sa mi nevá­haj ozvať, ak by si sa chcel pri­dať.

Dub­lin — od 60 eur

Dub­lin je snom kaž­dé­ho začí­na­jú­ce­ho ces­to­va­te­ľa. Kla­sic­ký írsky duch, miest­ne pivo a whis­key, ale hlav­ne neuve­ri­teľ­ná prí­ro­da. Írsko nie je lac­né, osob­ne ho však pova­žu­jem za jed­nu z najk­raj­ších kra­jín Euró­py a veľ­mi rád si sem z Bra­ti­sla­vy zale­tím.

Izra­el (Ovda) — od 66 eur

North_Beach_Eilat

Malič­ké letis­ko na juhu Izra­e­la sku­toč­ne sto­jí za zvá­že­nie. His­tó­ria Izra­e­la je nesmier­ne boha­tá a samot­ná kra­ji­na pri­tom nie je veľ­ká. Môžeš tak nav­ští­viť krás­ny Tim­na Park neďa­le­ko, s tro­chou kom­pli­ká­cií blíz­ke kamen­né mes­to Pet­ra v Jor­dán­sku, sta­rý Jeru­za­lem, ale aj blíz­ke miest­ne “Mia­mi” Eilat, či naj­väč­šiu star­tu­po­vú mek­ku po Sili­con Val­ley — Tel Aviv. V Izra­e­li je vždy čo robiť.

Mos­kva — od 68 eur

Ak sa ti chce trá­piť s víza­mi a povin­nos­ťa­mi, kto­ré náv­šte­va Rus­ka obná­ša, tak je Mos­kva jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších polo­žiek na zozna­me. Opäť nerieš­me poli­ti­ku — rus­ká kul­tú­ra je nesmier­ne boha­tá a Mos­kva ponú­ka desiat­ky fas­ci­nu­jú­cich a oča­ru­jú­cich miest.

Tak kam?

Výber je pocho­pi­teľ­ne na tebe. Zaleť si ide­ál­ne tam, kam ťa ťahá srd­ce. Napriek tomu by som rád dodal jed­nu vec. Sku­toč­ne nemám rád, keď nie­kto túži pre­ces­to­vať celý svet a pri­tom v živo­te nevi­del našu prí­ro­du, krás­ne hra­dy a oča­ru­jú­ce doli­ny. Nech už ťa to ťahá kam­koľ­vek, urči­te si náj­di čas aj na náv­šte­vy rôz­nych kútov Slo­ven­ska. Mož­no zis­tíš, že za sku­toč­nou krá­sou naozaj netre­ba vyra­ziť ďale­ko.

Zdroj foto­gra­fií: wiki­me­dia, titul­ná foto: pixa­bay

Pridať komentár (0)