Vypni a sprav si parádny výlet: Veľký pre­hľad lac­ných lete­niek z Bra­ti­slavy!

Martin Bohunický / 28. marca 2016 / Zo Slovenska

Po ťaž­kej zime som sa roz­ho­dol, že je na čase vrá­tiť sa k mojim dvom naj­väč­ším lás­kam — šport a ces­to­va­nie.

Mys­lím si, že práve to sú veci, ktoré dokážu člo­veka držať psy­chicky nad vodou. Áno, všetci máme veľké ambí­cie, no vyho­re­nie nie je mýtus a preto je potrebné z času na čas opus­tiť kolo­toč vecí a dopriať si tro­chu radosti.

Ceny lete­niek ata­kujú minimá. Bohu­žiaľ je to aj preto, aká situ­ácia dnes v Európe panuje. Aj letisko v Bra­ti­slave ponúka celý rad extrémne výhod­ných lete­niek do veľmi zau­jí­ma­vých miest Európy. Mnoho ľudí dodnes žije v pred­stave, že letenky sú finančne pre bež­ného člo­veka nedo­stupné. Ak pat­ríš medzi nich, snáď ti tento člá­nok toto mys­le­nie vyvráti.

Takže kam sa lacno dosta­neš z Bra­ti­slavy tento rok?

*Ceny lete­niek sú spia­točné a orien­tačné — zdroj úda­jov skyscanner.net

Ber­lín — od 20 eur

Star­tu­povo nala­dený člo­vek si v Ber­líne určite príde na svoje. Bolo by hrie­chom minúť Fac­tory Ber­lin, kde stret­neš tie naj­väč­šie star­tu­pové esá a náj­deš obrov­ské množ­stvo inšpi­rá­cie. Z tra­dič­ných pamia­tok je povin­nos­ťou napr. Ale­xan­der­platz, Bran­den­bur­gská brána, pamät­ník Holo­kaustu či Reichs­tag.

Skopje — od 25 eur

1280px-Matka_Canyon_7

Milu­jem Bal­kán. Zbož­ňu­jem týchto ľudí. Sú svoji, poháňa ich vášeň a nene­chajú sa ovplyv­niť kaž­dou hlú­pos­ťou. Muži sú sku­točne mužmi a ženy sú naozaj žen­ské. Aj preto som nad­šený tým, že z Bra­ti­slavy sa do tohoto mesta dosta­nem už za pár šupov. A keďže nie som moc na pamiatky, uži­jem si najmä nočný život a potom nád­hernú prí­rodu v bez­pro­stred­nej blíz­kosti — Canyon Matka či vrch Vodno, kde sa nachá­dza aj iko­nický Mil­le­nium Cross.

Paríž — od 30 eur

Paríž nikdy nebol lac­nejší, no bohu­žiaľ práve to je prí­kla­dom toho, čo súčasná bez­peč­nostná situ­ácia v Európe a tero­ris­tické útoky spô­so­bili. Teším sa najmä na obja­vo­va­nie zapad­nu­tých tra­dič­ných kaviar­ni­čiek v skry­tých ulič­kách.

Bru­sel — od 40 eur

Nie som poli­tický nad­še­nec a Bru­sel nepo­va­žu­jem za naj­zau­jí­ma­vej­šie miesto zo zoznamu, kam sa dá ísť pozrieť. Letenky sem bývali aj lac­nej­šie, napriek tomu sem nikdy neplá­nu­jem prísť na náv­števu, bez ohľadu na uply­nulé uda­losti. V kaž­dom prí­pade, možno máš iný názor a za 40 eur si tak môžeš pozrieť všetko, čo ťa v tomto meste zau­jíma.

Talian­sko (Miláno od 40 eur, Rím od 44 eur, Sicí­lia od 48 eur, Sar­dí­nia od 56 eur)

Do Talian­ska sa z Bra­ti­slavy lieta vo veľ­kom, veď sám tú ponuku vidíš. Naj­lá­ka­vejší zo zoznamu je prav­de­po­dobne Rím, Sicí­lia či Sar­dí­nia pote­šia milov­ní­kov mora, Miláno nákup­ných šia­len­cov a fanú­ši­kov fut­balu.

Veľká Bri­tá­nia (Lon­dýn od 40 eur, Bir­min­gham od 51 eur, Man­ches­ter od 53 eur, Edin­burgh od 60 eur)

Screen Shot 2016-03-28 at 10.24.39

Áno, z Bra­ti­slavy si priamo zale­tíš aj do dru­hej star­tu­po­vej mekky. Lon­dýn bojuje s Ber­lí­nom o ozna­če­nie hlav­ného star­tu­po­vého mesta Európy a v tomto boji zatiaľ vedie. Ja by som však upred­nost­nil krásne Škót­sko, kam si zale­tíš od 60 eur.

Špa­niel­sko (Mad­rid od 50 eur, Bar­ce­lona — Gerona od 54 eur, Palma — Mal­lorca od 60 eur)

Špa­niel­sko ma fas­ci­nuje a už roky sní­vam o roadt­ripe po malých špa­niel­ských mes­tách pri juž­nom pobreží. Prav­de­po­dobne začnem v Bar­ce­lone, preto sa mi nevá­haj ozvať, ak by si sa chcel pri­dať.

Dub­lin — od 60 eur

Dub­lin je snom kaž­dého začí­na­jú­ceho ces­to­va­teľa. Kla­sický írsky duch, miestne pivo a whis­key, ale hlavne neuve­ri­teľná prí­roda. Írsko nie je lacné, osobne ho však pova­žu­jem za jednu z najk­raj­ších kra­jín Európy a veľmi rád si sem z Bra­ti­slavy zale­tím.

Izrael (Ovda) — od 66 eur

North_Beach_Eilat

Maličké letisko na juhu Izra­ela sku­točne stojí za zvá­že­nie. His­tó­ria Izra­ela je nesmierne bohatá a samotná kra­jina pri­tom nie je veľká. Môžeš tak nav­ští­viť krásny Timna Park neďa­leko, s tro­chou kom­pli­ká­cií blízke kamenné mesto Petra v Jor­dán­sku, starý Jeru­za­lem, ale aj blízke miestne “Miami” Eilat, či naj­väč­šiu star­tu­povú mekku po Sili­con Val­ley — Tel Aviv. V Izra­eli je vždy čo robiť.

Mos­kva — od 68 eur

Ak sa ti chce trá­piť s vízami a povin­nos­ťami, ktoré náv­števa Ruska obnáša, tak je Mos­kva jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších polo­žiek na zozname. Opäť neriešme poli­tiku — ruská kul­túra je nesmierne bohatá a Mos­kva ponúka desiatky fas­ci­nu­jú­cich a oča­ru­jú­cich miest.

Tak kam?

Výber je pocho­pi­teľne na tebe. Zaleť si ide­álne tam, kam ťa ťahá srdce. Napriek tomu by som rád dodal jednu vec. Sku­točne nemám rád, keď nie­kto túži pre­ces­to­vať celý svet a pri­tom v živote nevi­del našu prí­rodu, krásne hrady a oča­ru­júce doliny. Nech už ťa to ťahá kam­koľ­vek, určite si nájdi čas aj na náv­števy rôz­nych kútov Slo­ven­ska. Možno zis­tíš, že za sku­toč­nou krá­sou naozaj netreba vyra­ziť ďaleko.

Zdroj foto­gra­fií: wiki­me­dia, titulná foto: pixa­bay

Pridať komentár (0)