Vyro­bili v Audi pro­to­typ špe­ciálne pre Slo­vá­kov? Toto auto dobíja jazda po roz­bi­tej ceste

Jakub Jablonický / 17. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nový pro­to­typ od Audi dokáže zužit­ko­vať kine­tickú ener­giu a ušet­riť tak palivo, dobí­jať baté­riu a zlep­šiť cel­kový kom­fort jazdy.

Pro­to­typ zave­se­nia nápravy s náz­vom eROT je zalo­žený na výmene kla­sic­kých hyd­rau­lic­kých tlmi­čov za elek­tro­me­cha­nické rotačné tlmiče. 

Prin­cíp eROT je v pod­state jed­no­du­chý: „Každý výtlk, každá nerov­nosť, každá zákruta indu­kuje vo vozidle kine­tickú ener­giu. Dnešné tlmiče pohl­cujú túto ener­giu, ktorá sa potom stráca vo forme tepla,“ hovorí Dr.-Ing. Ste­fan Knirsch, člen pred­sta­ven­stva AUDI AG pre tech­nický vývoj.

Náš nový elek­tro­me­cha­nický sys­tém tlmi­čov túto ener­giu využíva. Tak­tiež našim zákaz­ní­kom dáva úplne nové mož­nosti nasta­ve­nia zave­se­nia nápravy.“

2423458_audi

Absor­bo­vaná ener­gia sa pomo­cou série ozu­be­ných kolies dostane až k elek­tro­mo­toru, ktorý ju pre­mení na elek­trinu. Tá sa ukladá do 48V baté­rie, ktorá poháňa elek­tro­niku vozidla.

Na úplný pohon vozidla takto zís­kaná ener­gia sta­čiť nebude, no podľa auto­mo­bilky by pri hyb­rid­ných moto­roch tento sys­tém mohol ušet­riť až 0,7 litra paliva na 100 km.

Audi tvrdí, že podľa ofi­ciál­nych úda­jov zís­ka­ných z tes­tov na nemec­kých ces­tách je pro­to­typ schopný vyge­ne­ro­vať v prie­mere 100 až 150 W ener­gie. Hod­noty ale významne závi­sia od toho, aká hladká, či hrbo­ľatá je cesta.

A1511810_full

Na čerstvo opra­ve­ných diaľ­ni­ciach vyge­ne­ro­val sys­tém iba 3 W. Na veľmi roz­bi­tej a hrbo­ľa­tej ceste to bolo až 613 wat­tov. Podľa Audi tieto čísla koreš­pon­dujú s úspo­rou emi­sií CO2 vo výške až do troch gra­mov na kilo­me­ter.

Okrem ener­ge­tic­kých a eko­lo­gic­kých úspor je výhoda nového sys­tému aj v spô­sobe jeho osa­de­nia a umiest­ne­nia jed­not­li­vých kom­po­nen­tov. Umož­ňuje tak zväč­šiť objem bato­ži­no­vého pries­toru.

Túto novú tech­no­ló­giu môžeš v komerč­ných vozid­lách čakať už v dru­hej polo­vici budú­ceho roka. Na Slo­ven­sku bude oči­vidne veľmi popu­lárna.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: podkapotou.sk / audimediacenter.net, zdroj foto­gra­fií: audimediacenter.net

Pridať komentár (0)