Vyro­bi­li v Audi pro­to­typ špe­ciál­ne pre Slo­vá­kov? Toto auto dobí­ja jaz­da po roz­bi­tej ces­te

Jakub Jablonický / 17. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nový pro­to­typ od Audi doká­že zužit­ko­vať kine­tic­kú ener­giu a ušet­riť tak pali­vo, dobí­jať baté­riu a zlep­šiť cel­ko­vý kom­fort jaz­dy.

Pro­to­typ zave­se­nia nápra­vy s náz­vom eROT je zalo­že­ný na výme­ne kla­sic­kých hyd­rau­lic­kých tlmi­čov za elek­tro­me­cha­nic­ké rotač­né tlmi­če.

Prin­cíp eROT je v pod­sta­te jed­no­du­chý: „Kaž­dý výtlk, kaž­dá nerov­nosť, kaž­dá zákru­ta indu­ku­je vo vozid­le kine­tic­kú ener­giu. Dneš­né tlmi­če pohl­cu­jú túto ener­giu, kto­rá sa potom strá­ca vo for­me tep­la,“ hovo­rí Dr.-Ing. Ste­fan Knirsch, člen pred­sta­ven­stva AUDI AG pre tech­nic­ký vývoj.

Náš nový elek­tro­me­cha­nic­ký sys­tém tlmi­čov túto ener­giu využí­va. Tak­tiež našim zákaz­ní­kom dáva úpl­ne nové mož­nos­ti nasta­ve­nia zave­se­nia nápra­vy.“

2423458_audi

Absor­bo­va­ná ener­gia sa pomo­cou série ozu­be­ných kolies dosta­ne až k elek­tro­mo­to­ru, kto­rý ju pre­me­ní na elek­tri­nu. Tá sa ukla­dá do 48V baté­rie, kto­rá pohá­ňa elek­tro­ni­ku vozid­la.

Na úpl­ný pohon vozid­la tak­to zís­ka­ná ener­gia sta­čiť nebu­de, no pod­ľa auto­mo­bil­ky by pri hyb­rid­ných moto­roch ten­to sys­tém mohol ušet­riť až 0,7 lit­ra pali­va na 100 km.

Audi tvr­dí, že pod­ľa ofi­ciál­nych úda­jov zís­ka­ných z tes­tov na nemec­kých ces­tách je pro­to­typ schop­ný vyge­ne­ro­vať v prie­me­re 100 až 150 W ener­gie. Hod­no­ty ale význam­ne závi­sia od toho, aká hlad­ká, či hrbo­ľa­tá je ces­ta.

A1511810_full

Na čerstvo opra­ve­ných diaľ­ni­ciach vyge­ne­ro­val sys­tém iba 3 W. Na veľ­mi roz­bi­tej a hrbo­ľa­tej ces­te to bolo až 613 wat­tov. Pod­ľa Audi tie­to čís­la koreš­pon­du­jú s úspo­rou emi­sií CO2 vo výš­ke až do troch gra­mov na kilo­me­ter.

Okrem ener­ge­tic­kých a eko­lo­gic­kých úspor je výho­da nové­ho sys­té­mu aj v spô­so­be jeho osa­de­nia a umiest­ne­nia jed­not­li­vých kom­po­nen­tov. Umož­ňu­je tak zväč­šiť objem bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru.

Túto novú tech­no­ló­giu môžeš v komerč­ných vozid­lách čakať už v dru­hej polo­vi­ci budú­ce­ho roka. Na Slo­ven­sku bude oči­vid­ne veľ­mi popu­lár­na.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: podkapotou.sk / audimediacenter.net, zdroj foto­gra­fií: audimediacenter.net

Pridať komentár (0)