Vysá­vač na smog čistí ulice Číny

Simona Hanzelová / 29. november 2016 / Eko

Holand­ské archi­tek­to­nické Stu­dio Roose­ga­arde sa roz­hodlo proti smogu v Pekingu bojo­vať naozaj ori­gi­nál­nou vežou. Zo zachy­te­ného smogu navyše vyro­bia aj šperky.

Peking je mesto, ktoré je neslávne známe kvôli svojmu zne­čis­te­nému ovzdu­šiu. Dán­ske Stu­dio Roose­ga­arde však prišlo s rie­še­ním a zostro­jilo smog­sa­júcu váku­ovú vežu s náz­vom Smog Free Tower, ktorá je schopná zo zne­čis­te­ného ovzdu­šia zachy­tá­vať miliardy čas­tíc. Podľa nedáv­nych infor­má­cií Minis­ter­stva život­ného pro­stre­dia je vzduch okolo veže momen­tálne až o 55% čis­tejší, než bol pred­tým.

Smog Free Tower za posled­ných 41 dní vyčis­tila až 30 mili­ó­nov met­rov kubic­kých vzdu­chu, čo sa rovná pri­bližne objemu desia­tich pekings­kých národ­ných šta­di­ó­nov.

smog-free-tower-by-studio-roosegaarde-1020x610

foto: inhabitat.com

Čo sa ale deje so všet­kým tým zne­čis­te­ním, ktoré veža zachy­táva? Asi by si to neča­kal, ale vyrá­bajú sa z nich šperky. Z čas­tíc smogu, ktoré veža nasala, sa vyrobí až 300 špe­ciál­nych prs­te­ňov, ktoré budú podobné tým, aké Stu­dio Roose­ga­arde navrhlo v minu­losti.

smog-free-tower-by-daan-roosegaarde-8-1020x610

foto: inhabitat.com

Zakla­da­teľ Stu­dia Roose­ga­arde, ume­lec a ino­vá­tor Daan Roose­ga­arde, takýmto bojom proti zne­čis­te­niu ovzdu­šia inšpi­ro­val pred tromi rokmi počas svo­jej náv­števy Pekingu, keď si vši­mol, že deti museli zostá­vať vo vnútri, pre­tože kva­lita vzdu­chu vonku bola prí­šerná. Podľa Stu­dia Roose­ga­arde, je až 80 per­cent ľudí žijú­cich v mes­tách vysta­ve­ných takej úrovni kva­lity vzdu­chu, ktorá pre­kra­čuje prí­pustné limity Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie.

smog-free-tower-by-studio-roosegaarde-china-1020x610

foto: inhabitat.com

Čo sa týka pres­nosti šta­tis­tík týka­jú­cich sa Smog Free Tower, ktoré vypra­co­valo Minis­ter­stvo život­ného pro­stre­dia, exis­tujú o nich určité pochyb­nosti. Čín­ske fórum envi­ro­men­tál­nych novi­ná­rov totiž účin­nosť efek­tív­nosti veže spo­chyb­ňuje a odvo­láva sa na to, že dosah veže je veľmi obme­dzený a ani naj­lep­šie šta­tis­tiky nespĺňajú normy Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie.

Smog Free Tower bude pokra­čo­vať po svo­jej ceste po Číne a Stu­dio Roose­ga­arde čoskoro oznámi, do kto­rého mesta najb­liž­šie veža popu­tuje.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)