Výskum­ní­ci tvr­dia, že Face­bo­ok stra­tí do roku 2017 až 80% pou­ží­va­te­ľov

Mirisska Chovancová / 2. marca 2016 / Business

Sociál­na sieť s náz­vom Face­bo­ok už spro­stred­ko­vá­va svo­je služ­by celých 12 rokov. Cel­kom sluš­ný vek na spo­loč­nosť, kto­rá sa vyšvih­la z uzav­re­té­ho vir­tu­ál­ne­ho klu­bu pre štu­den­tov Har­var­du cez uni­ver­zi­ty z Ivy Lea­gue a Stan­ford do ďal­ších uni­ver­zít a cez stred­né ško­ly až do celé­ho sve­ta vrá­ta­ne Slo­ven­ska.

Face­bo­ok svo­jou exis­ten­ci­ou pre­šiel mno­hý­mi obme­na­mi týka­jú­cich sa pou­ží­va­teľ­ské­ho pro­fi­lu, sek­cie pria­te­ľov, výme­ny správ, posto­va­nia sta­tu­sov, médií a v posled­nej dobe zme­nou emo­ti­ko­nov, kto­ré nahra­di­li tla­čid­lo “Like”/“Páči sa mi”.

facebooks-family

foto: techcrunch.com

Nie je len nástro­jom na zába­vu a pred­vá­dza­nie sa pred sve­tom, ale ako to býva i na pre­zen­tá­ciu pro­duk­tov a slu­žieb, kto­rých rekla­my vidí­me kaž­dým jed­ným pri­hlá­se­ním na naše kon­tá. Rôz­ne strán­ky, kto­ré môže­me sle­do­vať sú cie­le­né na spot­re­bi­te­ľa, či už vo for­me nalá­ka­nia na kúpu zau­jí­ma­vé­ho pro­duk­tu, super oble­če­nia, skráš­ľu­jú­cej kúry, ale i na nalá­ka­nie si voli­čov, hľa­da­nie pod­po­ry pre rôz­ne pro­jek­ty a pod.

Služ­ba, ale nepo­nú­ka v posled­ných rokoch žiad­ne výraz­né zme­ny a len kom­bi­nu­je povr­ch­né a záro­veň naj­žia­da­nej­šie a ove­re­né služ­by dneš­né­ho sve­ta. Túži­me sa pre­zen­to­vať v tom naj­lep­šom svet­le pred ľuď­mi, kto­rých vo väč­ši­ne prí­pa­dov ani neví­da­me a nemá­me radi. Face­bo­ok vytvo­ril novú závis­losť, kto­rá samoz­rej­me nie je chy­bou samot­nej sociál­nej sie­te, ale nane­šťas­tie ľudia nie sú schop­ní s ním pra­co­vať opatr­ne a roz­um­ne.

Rodičia na Facebooku

foto: myparentsjoinedfacebook.com

Hoci stu­peň bez­peč­nos­ti vie­me nasta­viť na maxi­mum cez nasta­ve­nie súkro­mia, mno­hí pou­ží­va­te­lia túto mož­nosť nevy­uží­va­jú a dokon­ca, ako ste si urči­te už sami všim­li, nie­kto­rí ľudia si dokon­ca neuve­do­mu­jú, že ich osob­né úda­je, foto­gra­fie a aké­koľ­vek iné infor­má­cie, kto­ré sa zazna­me­ná­va­jú sú prí­stup­né i úpl­ne cudzím ľuďom.

V posled­nom čase je tren­dom zni­žo­va­nia počtu pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku, ale i ďal­ších iných sociál­nych sie­tí. Mla­dí ľudia si vymie­ňa­jú infor­má­cie už skôr pro­stred­níc­tvom Mes­sen­ge­ra a Snap­cha­tu, čiže apli­ká­cií na cha­to­va­nie. Jed­ným z dôvo­dov, kvô­li kto­rým je Face­bo­ok menej obľú­be­ný je i to, že nech­ceš byť na tom istom mies­te, ako tvo­ji rodi­čia, sta­rí rodi­čia. Snap­chat má naprí­klad opro­ti Face­bo­oku jed­nu veľ­kú výho­du: neucho­vá­va dáta nave­ky, po pre­čí­ta­ní sa sprá­vy po istej dobe vyma­žú.

facebook

foto: aneventfulworld.com

Na túto výho­du rea­gu­jú prá­ve mla­dí ľudia, ale nie tak, že by prís­pev­ky pre­sta­li pri­dá­vať, len ten­to obsah pre­ne­sú na iné mies­to, kde k nemu nemá prí­stup kaž­dý. Na dru­hej stra­ne je ale zmie­ne­ná výho­da i vlast­ne nevý­ho­dou v prí­pa­de kon­tro­lo­va­nia čin­nos­ti detí, kto­ré si vyža­du­jú dohľad nad svo­ji­mi akti­vi­ta­mi. V prí­pa­de Snap­cha­tu a Mes­sen­ge­ra je kon­tro­la zlo­ži­tej­šia.

Pod­ľa maga­zí­nu Times od roku 2011 viac než 11 mili­ó­nov mla­dých ľudí zru­ši­lo svoj pou­ží­va­teľ­ský pro­fil na Face­bo­oku. Tie­to úni­ky ale nie sú cha­rak­te­ri­zo­va­né, ako únik od prob­lé­mu sociál­nych médií, ale len od Face­bo­oku. V súčas­nos­ti sa mla­dí ľudia v roz­me­dzí 18 – 29 rokov aspoň raz za deň pri­hlá­sia na svo­je kon­to s cie­ľom pre­ze­ra­nia prís­pev­kov iných čle­nov, bez vytvo­re­nia vlast­ných prís­pev­kov.

Hipster-with-Smartphone

foto: marketing.linkedin.com

Dôvo­dy zni­žo­va­nia počtu uží­va­te­ľov Face­bo­oku:

1. Čle­no­via mojej rodi­ny hod­no­tia moje prís­pev­ky. Tým­to sa Face­bo­ok stá­va maso­vým, ale v tom­to kon­krét­nom prí­pa­de i menej atrak­tív­nym pre mla­dých.

2. Všet­ko, čo sa dosta­ne na Face­bo­ok tam i navž­dy zosta­ne! Aj naše nepo­da­re­né fot­ky, sta­tu­sy a podob­né neprí­jem­né zále­ži­tos­ti.

3. Pro­fe­sij­né a osob­né dôvo­dy. Vďa­ka tomu, že Face­bo­ok je čas­to pou­ží­va­ný ako nástroj na vybe­ra­nie vhod­ných a naopak nevhod­ných kan­di­dá­tov na prá­cu.

Ako boli mla­dí prví na Face­bo­oku, tak budú i prví kto­rí ho opus­tia. Odhla­so­va­nie sa z Face­bo­oku môže zna­me­nať stra­tu inte­rak­cie medzi vplyv­mi z iných zdro­jov a tým pádom i ohro­ze­nia šíre­nia infor­má­cií a prí­le­ži­tos­tí z bež­né­ho živo­ta.

Výskum­ní­ci z Prin­ce­to­nu tvr­dia, že do roku 2017 stra­tí Face­bo­ok 80% uží­va­te­ľov. Face­bo­ok sa pod­ľa nich roz­ší­ril ako infek­cia medzi ľuď­mi a podob­ne ako infek­cia aj sama odum­rie. Tes­to­va­li via­ce­ro rôz­nych rov­níc na pred­chod­cu Face­bo­oku- Mys­pa­ce, kto­rý dosia­hol svoj­ho vrcho­lu v roku 2007 s 300 mili­ón­mi pou­ží­va­te­ľov. Mys­pa­ce odkú­pil Goog­le za 900 mili­ó­nov dolá­rov, ale neskôr bol zno­va pre­da­ný News Corp za len 35 mili­ó­nov dolá­rov.

Neved­no, či podob­ný koniec neča­ká i Face­bo­ok. Mož­no nás ešte Mark s nie­čím prek­va­pí.

foto: indiaexpress.com

Zdroj: theguardian.com,zdroj titul­nej foto: cdn.com

Pridať komentár (0)