Výskum­níci tvr­dia, že Face­book stratí do roku 2017 až 80% pou­ží­va­te­ľov

Mirisska Chovancová / 2. marca 2016 / Business

Sociálna sieť s náz­vom Face­book už spro­stred­ko­váva svoje služby celých 12 rokov. Cel­kom slušný vek na spo­loč­nosť, ktorá sa vyšvihla z uzav­re­tého vir­tu­ál­neho klubu pre štu­den­tov Har­vardu cez uni­ver­zity z Ivy Lea­gue a Stan­ford do ďal­ších uni­ver­zít a cez stredné školy až do celého sveta vrá­tane Slo­ven­ska.

Face­book svo­jou exis­ten­ciou pre­šiel mno­hými obme­nami týka­jú­cich sa pou­ží­va­teľ­ského pro­filu, sek­cie pria­te­ľov, výmeny správ, posto­va­nia sta­tu­sov, médií a v posled­nej dobe zme­nou emo­ti­ko­nov, ktoré nahra­dili tla­čidlo “Like”/“Páči sa mi”.

facebooks-family

foto: techcrunch.com

Nie je len nástro­jom na zábavu a pred­vá­dza­nie sa pred sve­tom, ale ako to býva i na pre­zen­tá­ciu pro­duk­tov a slu­žieb, kto­rých reklamy vidíme kaž­dým jed­ným pri­hlá­se­ním na naše kontá. Rôzne stránky, ktoré môžeme sle­do­vať sú cie­lené na spot­re­bi­teľa, či už vo forme nalá­ka­nia na kúpu zau­jí­ma­vého pro­duktu, super oble­če­nia, skráš­ľu­jú­cej kúry, ale i na nalá­ka­nie si voli­čov, hľa­da­nie pod­pory pre rôzne pro­jekty a pod.

Služba, ale nepo­núka v posled­ných rokoch žiadne výrazné zmeny a len kom­bi­nuje povr­chné a záro­veň naj­žia­da­nej­šie a ove­rené služby dneš­ného sveta. Túžime sa pre­zen­to­vať v tom naj­lep­šom svetle pred ľuďmi, kto­rých vo väč­šine prí­pa­dov ani neví­dame a nemáme radi. Face­book vytvo­ril novú závis­losť, ktorá samoz­rejme nie je chy­bou samot­nej sociál­nej siete, ale nane­šťas­tie ľudia nie sú schopní s ním pra­co­vať opatrne a roz­umne.

Rodičia na Facebooku

foto: myparentsjoinedfacebook.com

Hoci stu­peň bez­peč­nosti vieme nasta­viť na maxi­mum cez nasta­ve­nie súkro­mia, mnohí pou­ží­va­te­lia túto mož­nosť nevy­uží­vajú a dokonca, ako ste si určite už sami všimli, nie­ktorí ľudia si dokonca neuve­do­mujú, že ich osobné údaje, foto­gra­fie a aké­koľ­vek iné infor­má­cie, ktoré sa zazna­me­ná­vajú sú prí­stupné i úplne cudzím ľuďom.

V posled­nom čase je tren­dom zni­žo­va­nia počtu pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku, ale i ďal­ších iných sociál­nych sietí. Mladí ľudia si vymie­ňajú infor­má­cie už skôr pro­stred­níc­tvom Mes­sen­gera a Snap­chatu, čiže apli­ká­cií na cha­to­va­nie. Jed­ným z dôvo­dov, kvôli kto­rým je Face­book menej obľú­bený je i to, že nech­ceš byť na tom istom mieste, ako tvoji rodi­čia, starí rodi­čia. Snap­chat má naprí­klad oproti Face­bo­oku jednu veľkú výhodu: neucho­váva dáta naveky, po pre­čí­taní sa správy po istej dobe vymažú.

facebook

foto: aneventfulworld.com

Na túto výhodu rea­gujú práve mladí ľudia, ale nie tak, že by prís­pevky pre­stali pri­dá­vať, len tento obsah pre­nesú na iné miesto, kde k nemu nemá prí­stup každý. Na dru­hej strane je ale zmie­nená výhoda i vlastne nevý­ho­dou v prí­pade kon­tro­lo­va­nia čin­nosti detí, ktoré si vyža­dujú dohľad nad svo­jimi akti­vi­tami. V prí­pade Snap­chatu a Mes­sen­gera je kon­trola zlo­ži­tej­šia.

Podľa maga­zínu Times od roku 2011 viac než 11 mili­ó­nov mla­dých ľudí zru­šilo svoj pou­ží­va­teľ­ský pro­fil na Face­bo­oku. Tieto úniky ale nie sú cha­rak­te­ri­zo­vané, ako únik od prob­lému sociál­nych médií, ale len od Face­bo­oku. V súčas­nosti sa mladí ľudia v roz­me­dzí 18 – 29 rokov aspoň raz za deň pri­hlá­sia na svoje konto s cie­ľom pre­ze­ra­nia prís­pev­kov iných čle­nov, bez vytvo­re­nia vlast­ných prís­pev­kov.

Hipster-with-Smartphone

foto: marketing.linkedin.com

Dôvody zni­žo­va­nia počtu uží­va­te­ľov Face­bo­oku:

1. Čle­no­via mojej rodiny hod­no­tia moje prís­pevky. Týmto sa Face­book stáva maso­vým, ale v tomto kon­krét­nom prí­pade i menej atrak­tív­nym pre mla­dých.

2. Všetko, čo sa dostane na Face­book tam i navždy zostane! Aj naše nepo­da­rené fotky, sta­tusy a podobné neprí­jemné zále­ži­tosti.

3. Pro­fe­sijné a osobné dôvody. Vďaka tomu, že Face­book je často pou­ží­vaný ako nástroj na vybe­ra­nie vhod­ných a naopak nevhod­ných kan­di­dá­tov na prácu.

Ako boli mladí prví na Face­bo­oku, tak budú i prví ktorí ho opus­tia. Odhla­so­va­nie sa z Face­bo­oku môže zna­me­nať stratu inte­rak­cie medzi vplyvmi z iných zdro­jov a tým pádom i ohro­ze­nia šíre­nia infor­má­cií a prí­le­ži­tostí z bež­ného života.

Výskum­níci z Prin­ce­tonu tvr­dia, že do roku 2017 stratí Face­book 80% uží­va­te­ľov. Face­book sa podľa nich roz­ší­ril ako infek­cia medzi ľuďmi a podobne ako infek­cia aj sama odum­rie. Tes­to­vali via­cero rôz­nych rov­níc na pred­chodcu Face­bo­oku- Mys­pace, ktorý dosia­hol svojho vrcholu v roku 2007 s 300 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov. Mys­pace odkú­pil Google za 900 mili­ó­nov dolá­rov, ale neskôr bol znova pre­daný News Corp za len 35 mili­ó­nov dolá­rov.

Nevedno, či podobný koniec nečaká i Face­book. Možno nás ešte Mark s nie­čím prek­vapí.

foto: indiaexpress.com

Zdroj: theguardian.com,zdroj titul­nej foto: cdn.com

Pridať komentár (0)