Vyskú­šal som si život digi­tál­ne­ho nomá­da. Toto som sa naučil

Sebastian Mach / 16. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vždy ma fas­ci­no­val život digi­tál­nych nomá­dov.

Pred­sta­va, že si odkrú­tim svo­ju prá­cu za pár hodín a potom si uží­vam život v odliš­ných kul­tú­rach, je ako uši­tá na mie­ru mojim snom a túž­bam. Keď som sa stal fre­e­lan­ce­rom, naj­väč­šou moti­vá­ci­ou a bene­fi­tom bola prá­ve tá obrov­ská slo­bo­da, kto­rú to pri­ná­ša­lo (hoci som časom zis­til, že to také jed­no­du­ché nie je).

Chcel som si to vyskú­šať na vlast­nej koži, no nemo­hol som si dovo­liť odísť na rok preč, pre­to som absol­vo­val nie­koľ­ko krat­ších výle­tov, kde som si život digi­tál­ne­ho nomá­da otes­to­val vo via­ce­rých des­ti­ná­ciach. Vša­de to fun­go­va­lo tro­chu inak, no poda­ri­lo sa mi dať doko­py nie­koľ­ko tipov, kto­ré pla­tia vša­de.

Ak chceš teda okú­siť život digi­tál­ne­ho nomá­da aj ty, inšpi­ruj sa tým­to zozna­mom.

Zľa­vy a kupó­ny

V turis­tic­kej prí­ruč­ke ti síce napí­šu, kto­rá reštau­rá­cia je TOP, no ako sa v nej najesť za polo­vi­cu, o tom mlčia. Zľa­vo­vé por­tá­ly a kupó­ny však rov­na­ko ako u nás, exis­tu­jú aj v zahra­ni­čí. Väč­ši­nou sa sta­čí opý­tať miest­nych, kto­rí ti už uká­žu, aké tri­ky pou­ží­va­jú oni. Vše­obec­ne je prá­ve komu­ni­ká­cia s miest­ny­mi naj­lep­ším pros­tried­kom, ako ušet­riť.

Stocksy_txp2b5aa632mXt000_Small_911259

foto: Stock­sy

Medzi­ná­rod­ná kar­ta

Poplat­ky za výber v zahra­ni­čí sú svin­stvo. Ok, môžeš pla­tiť kar­tou tak čas­to, ako sa len dá, no nie­ke­dy sa to jed­no­du­cho nedá. Až prí­deš k situ­ácii, že si tie penia­ze jed­no­du­cho vybrať musíš. Tu ma pred kata­stro­fál­ny­mi poplat­ka­mi zachrá­ni­li onli­ne ban­ky — u mňa to bol teda Skrill, no popu­lár­nej­ší je pred­sa len Pay­pal.

Pred náku­pom lete­niek si vyčis­ti cookies

Váž­ne by si sa čudo­val, ale čím viac neja­kú leten­ku “čeku­ješ”, tým drah­šou sa postup­ne stá­va. Aero­lin­ky sú pre­špe­ku­lo­va­né a keď vycí­tia tvoj záu­jem, poma­ly pri­dá­va­jú na cene. Ak však vždy vyma­žeš svo­je cookies, aero­lin­ky budú mať pocit, že si na strán­ke prvý­krát. Alter­na­tí­vou je využi­tie inkog­ni­to módu.

location-independent-business1

foto: digitalnomadacademy.com

Pre­naj­mi si byt

Ak si na výle­te, Airb­nb je skve­lá voľ­ba. Dosta­neš tu uby­to­va­nie čas­to lac­nej­šie, ako v hote­loch a je ove­ľa bliž­šie tomu, ako žijú ľudia reál­ne. Cez Airb­nb si čas­to doká­žeš na nie­koľ­ko dní pre­na­jať kla­sic­ké byty, ale­bo aj úpl­ne fas­ci­nu­jú­ce mies­ta, o kto­rých si nemal ani poňa­tia. Ak však žiješ ako nomád, lac­nej­šou alter­na­tí­vou môže byť naozaj kla­sic­ký pre­ná­jom. Face­bo­ok je vša­de plný sku­pín, kde ľudia hľa­da­jú nájom a ak sa do toho­to kolo­to­ča zapo­jíš, môžeš ušet­riť stov­ky eur mesač­ne.

Zare­gis­truj sa na Airb­nb a zís­kaj 31 eur na svoj prvý trip zadar­mo!

Pýtaj sa

Vedel si, že hote­ly a aero­lin­ky čas­to ponú­ka­jú úpl­ne netu­še­né mož­nos­ti? Že si vieš poži­čať napr. iPad, vyba­ve­nie na cvi­če­nie, nabí­jač­ky a desiat­ky ďal­ších netu­še­ných mož­nos­tí? Tie­to veci totiž majú, no len pre tých, kto­rí sa spý­ta­jú. Neboj sa opý­tať na to, čo ti tvoj hotel/aerolinka ponú­ka, budeš veľ­mi milo prek­va­pe­ný.

titul­ná foto: virtuallynomadic.com

Pridať komentár (0)