Vyskú­šal som si život digi­tál­neho nomáda. Toto som sa naučil

Sebastian Mach / 16. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vždy ma fas­ci­no­val život digi­tál­nych nomá­dov.

Pred­stava, že si odkrú­tim svoju prácu za pár hodín a potom si uží­vam život v odliš­ných kul­tú­rach, je ako ušitá na mieru mojim snom a túž­bam. Keď som sa stal fre­e­lan­ce­rom, naj­väč­šou moti­vá­ciou a bene­fi­tom bola práve tá obrov­ská slo­boda, ktorú to pri­ná­šalo (hoci som časom zis­til, že to také jed­no­du­ché nie je).

Chcel som si to vyskú­šať na vlast­nej koži, no nemo­hol som si dovo­liť odísť na rok preč, preto som absol­vo­val nie­koľko krat­ších výle­tov, kde som si život digi­tál­neho nomáda otes­to­val vo via­ce­rých des­ti­ná­ciach. Všade to fun­go­valo tro­chu inak, no poda­rilo sa mi dať dokopy nie­koľko tipov, ktoré pla­tia všade.

Ak chceš teda okú­siť život digi­tál­neho nomáda aj ty, inšpi­ruj sa týmto zozna­mom.

Zľavy a kupóny

V turis­tic­kej prí­ručke ti síce napíšu, ktorá reštau­rá­cia je TOP, no ako sa v nej najesť za polo­vicu, o tom mlčia. Zľa­vové por­tály a kupóny však rov­nako ako u nás, exis­tujú aj v zahra­ničí. Väč­ši­nou sa stačí opý­tať miest­nych, ktorí ti už ukážu, aké triky pou­ží­vajú oni. Vše­obecne je práve komu­ni­ká­cia s miest­nymi naj­lep­ším pros­tried­kom, ako ušet­riť.

Stocksy_txp2b5aa632mXt000_Small_911259

foto: Stocksy

Medzi­ná­rodná karta

Poplatky za výber v zahra­ničí sú svin­stvo. Ok, môžeš pla­tiť kar­tou tak často, ako sa len dá, no nie­kedy sa to jed­no­du­cho nedá. Až prí­deš k situ­ácii, že si tie peniaze jed­no­du­cho vybrať musíš. Tu ma pred kata­stro­fál­nymi poplat­kami zachrá­nili online banky — u mňa to bol teda Skrill, no popu­lár­nejší je predsa len Pay­pal.

Pred náku­pom lete­niek si vyčisti cookies

Vážne by si sa čudo­val, ale čím viac nejakú letenku “čeku­ješ”, tým drah­šou sa postupne stáva. Aero­linky sú pre­špe­ku­lo­vané a keď vycí­tia tvoj záu­jem, pomaly pri­dá­vajú na cene. Ak však vždy vyma­žeš svoje cookies, aero­linky budú mať pocit, že si na stránke prvý­krát. Alter­na­tí­vou je využi­tie inkog­nito módu.

location-independent-business1

foto: digitalnomadacademy.com

Pre­najmi si byt

Ak si na výlete, Airbnb je skvelá voľba. Dosta­neš tu uby­to­va­nie často lac­nej­šie, ako v hote­loch a je oveľa bliž­šie tomu, ako žijú ľudia reálne. Cez Airbnb si často doká­žeš na nie­koľko dní pre­na­jať kla­sické byty, alebo aj úplne fas­ci­nu­júce miesta, o kto­rých si nemal ani poňa­tia. Ak však žiješ ako nomád, lac­nej­šou alter­na­tí­vou môže byť naozaj kla­sický pre­ná­jom. Face­book je všade plný sku­pín, kde ľudia hľa­dajú nájom a ak sa do tohoto kolo­toča zapo­jíš, môžeš ušet­riť stovky eur mesačne.

Zare­gis­truj sa na Airbnb a zís­kaj 31 eur na svoj prvý trip zadarmo!

Pýtaj sa

Vedel si, že hotely a aero­linky často ponú­kajú úplne netu­šené mož­nosti? Že si vieš poži­čať napr. iPad, vyba­ve­nie na cvi­če­nie, nabí­jačky a desiatky ďal­ších netu­še­ných mož­ností? Tieto veci totiž majú, no len pre tých, ktorí sa spý­tajú. Neboj sa opý­tať na to, čo ti tvoj hotel/aerolinka ponúka, budeš veľmi milo prek­va­pený.

titulná foto: virtuallynomadic.com

Pridať komentár (0)