Vyso­ko­ka­pa­cit­ná baté­ria v LeE­co Le Pro 3 sa nabi­je do dvoch hodín! Naz­na­ču­je to naj­nov­ší ofi­ciál­ne tea­ser od LeE­co

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

Čoraz viac infor­má­cií kolu­jú­cich po inter­ne­te nahrá­va do karát blí­žia­ce­mu sa pred­sta­ve­niu novej vlaj­ko­vej lodi od čín­ske­ho star­tu­pu LeE­co. Uve­de­nie nové­ho smart­fó­nu dokon­ca potvr­di­la aj samot­ná spo­loč­nosť a teraz tu máme už dru­hý tea­ser, kto­rý opäť láka na zau­jí­ma­vé fun­kcie blí­žia­cej sa novin­ky.

Prvý uve­rej­ne­ný tea­ser hovo­rí o pou­ži­tí vyso­ko­ka­pa­cit­ných baté­rií v naj­nov­šej vlaj­ko­vej lodi výrob­cu. Model LeE­co Le Pro 3 by mal prí­sť v dvoch ver­ziách, pri­čom slab­šiu bude napá­jať 4070 mAh baté­ria, zatiaľ čo výkon­nej­šia dosta­ne obrov­skú 5000 mAh baté­riu. Rov­na­ko ako v prí­pa­de prvé­ho tea­se­ru, aj ten­to­krát LeE­co vedo­me pod­pi­chu­je App­le, kon­krét­ne poma­lé rých­le nabí­ja­nie malých baté­rií v naj­nov­šej gene­rá­cii iPho­nov.

leeco-le-pro-3-teaser-bateria

LeE­co Le Pro 3 totiž­to prí­de s tech­no­ló­gi­ou rých­le­ho nabí­ja­nia, kto­rá doká­že tak baté­rie s tak veľ­ký­mi kapa­ci­ta­mi nabiť do dvoch hodín. Doká­zať by to mala zná­ma tech­no­ló­gia rých­le­ho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Char­ge 3.0 s úpra­va­mi výko­nu od LeE­co. Prá­ve pod­po­ru tej­to tech­no­ló­gie má pri­niesť Le Pro 3 vďa­ka naj­nov­šie­mu Snapd­ra­gon 821 pro­ce­so­ru.

leeco le pro 3

Okrem vyso­ké­ho výko­nu a veľ­ko­ka­pa­cit­ných baté­rií s rých­lym nabí­ja­ní by mal LeE­co Le Pro 3 ponúk­nuť aj 6 GB RAM spo­lu so 64 GB úlo­žis­kom. K dis­po­zí­cii má byť aj ver­zia s mon­štru­óz­nou 8 GB RAM pamä­ťou a až 256 GB vnú­tor­ným úlo­žis­kom. V prí­pa­de „slab­šej“ ver­zie sa doč­ká­me aj 5,5″ FullHD disp­le­ja, 16 MPx zadné­ho a 8 MPx pred­né­ho foto­apa­rá­tu. Duál­ny 13 MPx foto­apa­rát by sa mal zasa nachá­dzať na zadnej stra­ne výkon­nej­šej, 5,7-palcovej ver­zie Le Pro 3. Pýchou pred­nej stra­ny bude okrem 2K disp­le­ja a špič­ko­vý 16 MPx sel­fie foto­apa­rát. Ak sa všet­ko tie­to infor­má­cie ohľa­dom hard­vé­ru LeE­co Le Pro 3 už o 6 dní naozaj potvr­dia, bude­me sved­ka­mi nové­ho naj­vý­kon­nej­šie­ho smart­fó­nu pla­né­ty.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: wei­bo

Pridať komentár (0)