Vyso­ko­ka­pa­citná baté­ria v LeEco Le Pro 3 sa nabije do dvoch hodín! Naz­na­čuje to naj­novší ofi­ciálne tea­ser od LeEco

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

Čoraz viac infor­má­cií kolu­jú­cich po inter­nete nahráva do karát blí­žia­cemu sa pred­sta­ve­niu novej vlaj­ko­vej lodi od čín­skeho star­tupu LeEco. Uve­de­nie nového smart­fónu dokonca potvr­dila aj samotná spo­loč­nosť a teraz tu máme už druhý tea­ser, ktorý opäť láka na zau­jí­mavé fun­kcie blí­žia­cej sa novinky.

Prvý uve­rej­nený tea­ser hovorí o pou­žití vyso­ko­ka­pa­cit­ných baté­rií v naj­nov­šej vlaj­ko­vej lodi výrobcu. Model LeEco Le Pro 3 by mal prísť v dvoch ver­ziách, pri­čom slab­šiu bude napá­jať 4070 mAh baté­ria, zatiaľ čo výkon­nej­šia dostane obrov­skú 5000 mAh baté­riu. Rov­nako ako v prí­pade prvého tea­seru, aj ten­to­krát LeEco vedome pod­pi­chuje Apple, kon­krétne pomalé rýchle nabí­ja­nie malých baté­rií v naj­nov­šej gene­rá­cii iPho­nov.

leeco-le-pro-3-teaser-bateria

LeEco Le Pro 3 totižto príde s tech­no­ló­giou rých­leho nabí­ja­nia, ktorá dokáže tak baté­rie s tak veľ­kými kapa­ci­tami nabiť do dvoch hodín. Doká­zať by to mala známa tech­no­ló­gia rých­leho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Charge 3.0 s úpra­vami výkonu od LeEco. Práve pod­poru tejto tech­no­ló­gie má pri­niesť Le Pro 3 vďaka naj­nov­šiemu Snapd­ra­gon 821 pro­ce­soru.

leeco le pro 3

Okrem vyso­kého výkonu a veľ­ko­ka­pa­cit­ných baté­rií s rých­lym nabí­janí by mal LeEco Le Pro 3 ponúk­nuť aj 6 GB RAM spolu so 64 GB úlo­žis­kom. K dis­po­zí­cii má byť aj ver­zia s mon­štru­óz­nou 8 GB RAM pamä­ťou a až 256 GB vnú­tor­ným úlo­žis­kom. V prí­pade „slab­šej“ ver­zie sa doč­káme aj 5,5″ FullHD disp­leja, 16 MPx zadného a 8 MPx pred­ného foto­apa­rátu. Duálny 13 MPx foto­apa­rát by sa mal zasa nachá­dzať na zadnej strane výkon­nej­šej, 5,7-palcovej ver­zie Le Pro 3. Pýchou pred­nej strany bude okrem 2K disp­leja a špič­kový 16 MPx sel­fie foto­apa­rát. Ak sa všetko tieto infor­má­cie ohľa­dom hard­véru LeEco Le Pro 3 už o 6 dní naozaj potvr­dia, budeme sved­kami nového naj­vý­kon­nej­šieho smart­fónu pla­néty.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: weibo

Pridať komentár (0)