Vyťaž zo svo­jej let­nej stáže maxi­mum

Peter Lastovecký / 3. júla 2015 / Tools a produktivita

Väč­šina štu­den­tov strávi určitý čas, či už popri škole, alebo cez práz­dniny na praxi, stá­žach či bri­gá­dach. Snáď ani netreba prí­zvu­ko­vať, aké je to dôle­žité pre naštar­to­va­nie tvo­jej kari­éry. Vo vše­obec­nosti môžeme pove­dať, že máme dva druhy stáží.

Prvá je tá, v kto­rej štu­dent dostane kávu zdarma a trávi čas nič­ne­ro­be­ním, v inej vám však dovo­lia využiť celý poten­ciál času tam strá­ve­ného a všetky prí­le­ži­tosti, ktoré sa naskytnú.

Kde­koľ­vek sa však dosta­nete, nezaš­kodí pre­čí­tať si a ria­diť sa nasle­du­jú­cimi radami:

Nikdy sa neboj klásť otázky!

Na stáži je hlavné niečo sa naučiť. Zamest­ná­va­teľ samoz­rejme nečaká, že budeš vedieť všetko hneď prvý týž­deň, preto sa pýtaj veľa, či už k odbor­ným veciam alebo aj či si danú úlohu vyko­nal uspo­ko­jivo. Môžeš sa tak vyhnúť neprí­jem­nos­tiam skôr, ako niečo poka­zíš. Kla­de­nie otá­zok ti navyše pomáha byť naplno zahryz­nutý do práce. Toto obdo­bie netrvá večne, tak sa snaž absor­bo­vať čo naj­viac infor­má­cií.

Oblie­kaj sa pre úspech

Časť úspe­chu tvorí seba­ve­do­mie. Nie je žiadne tajom­stvo, že ak vyze­ráš dobre, cítiš sa lep­šie. Preto oblie­kať sa vhodne do práce môže iba pros­pieť. To isté platí aj pre sta­rost­li­vosť o svoje telo. Zdravo vyze­ra­júci ľudia sú šťast­nejší a seba­ve­do­mejší. Tým dávaš najavo, že ti na práci sku­točne záleží.

Zamest­ná­va­te­lia chcú nají­mať ľudí, kto­rých môžu uka­zo­vať svetu. Veď koho si mys­líš, že pošlú na pra­covné stret­nu­tie? Teba alebo nejakú šedú myšku? Nie­kde sa vyža­duje pra­covná uni­forma, no vždy dbaj na to, aby si nevy­ze­ral, ako by si práve vstal z postele.

Dať si zále­žať na svo­jom vzhľade, hlavne v pro­fe­si­onál­nom pro­stredí ti iba pros­peje, najmä z dlho­do­bého hľa­diska.

Pri­prav sa dopredu

Nič neo­hromí zamest­ná­va­teľa viac ako osoba, ktorá si pre­štu­do­vala prob­le­ma­tiku doma v pred­stihu. Pri­pra­viť sa dopredu vo svo­jom vlast­nom čase pou­ka­zuje na to, ako veľmi si oddaný práci a túžiš po úspe­chu. Navyše, ak začneš deň pri­pra­vený, môžeš sa sústre­diť viac na samotnú prácu a máš tak šancu lep­šie pre­uká­zať svoje schop­nosti.

Buď ochotný uro­biť niečo nad rámec

Budeš prek­va­pený ako aj malé gesto dokáže nie­komu spra­viť deň. Už sed­liacky rozum nám hovorí, že dobré skutky ti karma vráti (alebo Bib­lia či pra­co­visko). Nad­ria­dení si všimnú, keď nie­komu ponúk­neš kávu alebo pomô­žeš kole­govi s prá­cou. Aj keď to znie smiešne, ba až nere­álne, šéf si všimne všetko.

Pra­cuj ako šia­lený!

Čo majú spo­ločné super-úspešní ľudia? Všetci začí­nali tak, že pra­co­vali tvr­d­šie ako ostatní. Cieľ stáže je predsa zís­kať prácu.

Makači“, či v tomto prí­pade inter­nisti sú často na spodku pyra­mídy, nikto presne nevie čo môžu dosiah­nuť a často sú pre­hlia­daní. No ak pra­cu­ješ tvdo ako to len vieš, ver že mož­nosť na lepší život nene­chá na seba dlho čakať.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)