Vytvo­re­nie tej­to Cyborg Nin­ja hel­my trva­lo stroj­né­mu inži­nie­ro­vi nie­koľ­ko mesia­cov

Simona Hanzelová / 11. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: i.amz.mshcdn.com

Die­go Val­des vyro­bil cosp­la­y­o­vú hel­mu inšpi­ro­va­nä video­h­rou Metal Gear Solid. 

Die­go Val­des vedie dva živo­ty. Kým cez deň pra­cu­je ako stroj­ný inži­nier, v noci sa z neho stá­va kre­a­tí­ny cosp­la­y­o­vý tvor­ca. Jeho kanál na You­Tu­be, kde vystu­pu­je pod menom die­ga­tor, sa stal vďa­ka jeho naj­nov­šie­mu výtvo­ru — Metal Gear Solid hel­me, hoto­vou inter­ne­to­vou sen­zá­ci­ou.

Zdá sa, že Die­go­ve sedem­me­sač­né úsi­lie sa naozaj vypla­ti­lo. Hoci boli nie­kto­ré čas­ti hel­my vytla­če­né 3D tla­čiar­ňou, o návrh jej kon­štruk­cie, všet­ky svie­tid­lá, vypí­na­če a tvá­ro­vé pre­cho­dy, kto­ré mož­no pohá­ňať pomo­cou tla­či­diel vo vnút­ri hel­my, sa posta­ral on sám.

Die­go­va moti­vá­cia posta­viť túto tech­no­lo­gic­ky a este­tic­ky krás­nu hel­mu doslo­va pod­čiar­ku­je trend dneš­nej spo­loč­nos­ti, keď­že postup­ne sa z nás stá­va komu­ni­ta tvor­cov, sta­vi­te­ľov a ino­vá­to­rov, pri­čom inves­to­va­nie dostup­ných vedec­kých poznat­kov na vytvo­re­nie nie­čo­ho, čo sme si pred pár rok­mi moh­li iba pred­sta­vo­vať, nás pohá­ňa v ústre­ty budo­va­niu našej vlast­nej budúc­nos­ti.

zdroj člán­ku: futurism.com 

Pridať komentár (0)