Vytvorte si per­fektné dizajn port­fó­lio

Michal Králik: Sketcher.sk / 17. februára 2015 / Tools a produktivita

Na začia­tok je treba pove­dať, že per­fektné port­fó­lio web dizaj­néra neexis­tuje! Ide o to, aby spĺňalo svoj účel a bolo vytvo­rené správne. Postupne si prej­deme základné časti, ktoré by dobré port­fó­lio malo obsa­ho­vať a načo sa treba sústre­diť pri jeho tvorbe.

Pri­dr­žia­vajte sa základ­ných pra­vi­diel. Jed­no­du­chosť, pre­hľad­nosť, ľahká navi­gá­cia a oso­bi­tosť.

Nad­pis web stránky.

Hneď ako poten­ci­onálny zákaz­ník, zamest­ná­va­teľ príde na stránku je potrebné ho upú­tať. K tomu nám slúži chyt­ľavý nad­pis. Je dôle­žité napí­sať kto ste, čo robíte. Čím skôr tým lep­šie.

Chváľte sa kva­li­tou, nie kvan­ti­tou.

Dizaj­néri sa často sústre­dia na uká­za­nie čo naj­väč­šieho spek­tra prác. To je síce dobré, ale nie je potrebné uka­zo­vať všetko. Ak sa zame­ria­vate na tvorbu webu, ukážte zopár naj­lep­ších, nie všetky. Nie je na škodu ak napí­šete kli­enta, a určite niečo málo o pro­jekte. Ako ste rie­šili prob­lémy a čo ste ku tomu pou­žili. Ak je možné, pop­roste kli­enta o pár riad­kov, čo si mys­lia o spo­lu­práci a pri­dajte ju ku pro­jektu. Bude to pôso­biť ľud­skej­šie. Neuka­zujte len pro­jekty, ktoré ste robili pre nie­koho iného ale ukážte aj veci, ktoré ste robili len tak. Tým dáte najavo, že sa stále zlep­šu­jete a že len nero­bíte pre peniaze ale aj pre zábavu. Často sú tieto pro­jekty naj­lep­šie, lebo vám nikto nevyt­vára bari­éry.

Ukážte, čo ponú­kate.

Nene­chajte ľudí zby­točne mys­lieť. Každý nemusí hneď vedieť čo má vaša stránka pred­sta­vo­vať, a preto to hneď dajte najavo. Do port­fó­lia zapra­cujte o čo sa zau­jí­mate. O prácu v štú­diu alebo si vás má kli­ent oslo­viť priamo. Nie každý vie čo to je web dizaj­nér, tak napíšte aké sú vaše schop­nosti s čím ste už pra­co­vali. Čím kre­a­tív­nej­šie to poj­mete, tým lep­šie.

Udr­žte štruk­túru pro­jek­tov.

Nebojte sa písať (veľa), o svo­jej práci, hovorí o cie­ľoch, kon­texte, obme­dze­niach, a váš myš­lien­kový pro­ces. Zamest­ná­va­te­lia chcú vidieť viac ako len veľa krás­nych sní­mok.

Uis­tite sa, že sú tieto infor­má­cie pre každý pro­jekt, ak je to vhodné:

Poza­die pro­jektu: Napíšte kon­text pro­jektu. Čo bolo cie­ľom pro­jektu? Aké boli vaše obme­dze­nia? Aký bol časový har­mo­no­gram?

Tím a vaša úloha: Aká bola vaša úloha, čím ste pris­peli, a s kým ste pra­co­vali?

Práca: choďte do hĺkby kde vysvet­ľu­jete, čo ste robili. Výskum, skice, wiref­ramy…

Úspech: Prečo zobra­zuje tento pro­jekt? Máte s ním nejaké výsledky, ktoré pre­uka­zujú, že pro­jekt dosia­hol zamýš­ľa­ného cieľa?

To, čo by ste uro­bili inak: Je niečo v pro­cese alebo výsledku, čo ste sa spra­vili teraz inak? Je to skvelý spô­sob, ako uká­zať rast a intros­pek­ciu.

Bio­gra­fia

Neza­bud­nite na svoj prí­beh. Ľudia majú radi prí­behy, tak napíšte ten váš. Pri­dajte fotku a buďte osobný. Čím ste chceli byť ako dieťa alebo čo je vaše obľú­bené jedlo. Nemalo by to byť len v odráž­kach pred­chá­dza­júce skú­se­nosti. Ukážte čo je za opo­nou. Pred­stavte sa a snažte sa byť ori­gi­nálny.

Kon­takt

Keď už sa pre­zen­tu­jete, mys­lite že sa chcete “pre­dať”. Tak nechajte ľudí aby vás mohli kon­tak­to­vať. Pri­dajte odkazy na sociálne siete, kde vás môžu nájsť alebo kde vám môžu nechať odkaz. Dajte jasne najavo, akým spô­so­bom vás naj­lep­šie zasti­hnúť.

Aktu­ál­nosť.

Kva­litné port­fó­lio nie je otáz­kou jed­ného dňa a ani mesiaca. Pri­dá­vajte stále nové, aktu­álne práce. Ak máte blog alebo nie­kam píšete pri­pojte odkaz. Ukážte, že sa chcete stále učiť, napre­do­vať a že ste neza­sta­vili na mieste.

Port­fó­lio nemusí byť web stránka.

Keď už roz­prá­vame o správ­nom port­fó­liu nemu­síme naň minúť ani euro. V dneš­nej dobe s množ­stvom mož­ností si môžme vybrať. Pre nie­koho je dobré mať vlastný web. Vlastný mail a aktu­ali­zo­vať si veci sám. Potom tu sú mož­nosti ako je Behance, kde si môžete vytvo­riť pro­fil a vlastné port­fó­lio a zdie­ľať práce. Ďalej tu je novší Dribble, ďal­šia forma pre­zen­tá­cie. Ďalej sa budeme veno­vať hlavne vlast­ným on-line port­fó­liám.

Zopár inšpi­rá­cií nako­niec, nie­ktoré aj slo­ven­ské!

kennymax.sk

slvczch.com

adam.co

philmartinezdesign.com

vitor.cc

lorenzoverzini.com

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)