Vytvor­te si per­fekt­né dizajn port­fó­lio

Michal Králik: Sketcher.sk / 17. februára 2015 / Lifehacking

Na začia­tok je tre­ba pove­dať, že per­fekt­né port­fó­lio web dizaj­né­ra neexis­tu­je! Ide o to, aby spĺňa­lo svoj účel a bolo vytvo­re­né správ­ne. Postup­ne si prej­de­me základ­né čas­ti, kto­ré by dob­ré port­fó­lio malo obsa­ho­vať a načo sa tre­ba sústre­diť pri jeho tvor­be.

Pri­dr­žia­vaj­te sa základ­ných pra­vi­diel. Jed­no­du­chosť, pre­hľad­nosť, ľah­ká navi­gá­cia a oso­bi­tosť.

Nad­pis web strán­ky.

Hneď ako poten­ci­onál­ny zákaz­ník, zamest­ná­va­teľ prí­de na strán­ku je potreb­né ho upú­tať. K tomu nám slú­ži chyt­ľa­vý nad­pis. Je dôle­ži­té napí­sať kto ste, čo robí­te. Čím skôr tým lep­šie.

Chváľ­te sa kva­li­tou, nie kvan­ti­tou.

Dizaj­né­ri sa čas­to sústre­dia na uká­za­nie čo naj­väč­šie­ho spek­tra prác. To je síce dob­ré, ale nie je potreb­né uka­zo­vať všet­ko. Ak sa zame­ria­va­te na tvor­bu webu, ukáž­te zopár naj­lep­ších, nie všet­ky. Nie je na ško­du ak napí­še­te kli­en­ta, a urči­te nie­čo málo o pro­jek­te. Ako ste rie­ši­li prob­lé­my a čo ste ku tomu pou­ži­li. Ak je mož­né, pop­ros­te kli­en­ta o pár riad­kov, čo si mys­lia o spo­lu­prá­ci a pri­daj­te ju ku pro­jek­tu. Bude to pôso­biť ľud­skej­šie. Neuka­zuj­te len pro­jek­ty, kto­ré ste robi­li pre nie­ko­ho iné­ho ale ukáž­te aj veci, kto­ré ste robi­li len tak. Tým dáte naja­vo, že sa stá­le zlep­šu­je­te a že len nero­bí­te pre penia­ze ale aj pre zába­vu. Čas­to sú tie­to pro­jek­ty naj­lep­šie, lebo vám nikto nevyt­vá­ra bari­é­ry.

Ukáž­te, čo ponú­ka­te.

Nene­chaj­te ľudí zby­toč­ne mys­lieť. Kaž­dý nemu­sí hneď vedieť čo má vaša strán­ka pred­sta­vo­vať, a pre­to to hneď daj­te naja­vo. Do port­fó­lia zapra­cuj­te o čo sa zau­jí­ma­te. O prá­cu v štú­diu ale­bo si vás má kli­ent oslo­viť pria­mo. Nie kaž­dý vie čo to je web dizaj­nér, tak napíš­te aké sú vaše schop­nos­ti s čím ste už pra­co­va­li. Čím kre­a­tív­nej­šie to poj­me­te, tým lep­šie.

Udr­ž­te štruk­tú­ru pro­jek­tov.

Neboj­te sa písať (veľa), o svo­jej prá­ci, hovo­rí o cie­ľoch, kon­tex­te, obme­dze­niach, a váš myš­lien­ko­vý pro­ces. Zamest­ná­va­te­lia chcú vidieť viac ako len veľa krás­nych sní­mok.

Uis­ti­te sa, že sú tie­to infor­má­cie pre kaž­dý pro­jekt, ak je to vhod­né:

Poza­die pro­jek­tu: Napíš­te kon­text pro­jek­tu. Čo bolo cie­ľom pro­jek­tu? Aké boli vaše obme­dze­nia? Aký bol časo­vý har­mo­no­gram?

Tím a vaša úlo­ha: Aká bola vaša úlo­ha, čím ste pris­pe­li, a s kým ste pra­co­va­li?

Prá­ca: choď­te do hĺk­by kde vysvet­ľu­je­te, čo ste robi­li. Výskum, ski­ce, wiref­ra­my…

Úspech: Pre­čo zobra­zu­je ten­to pro­jekt? Máte s ním neja­ké výsled­ky, kto­ré pre­uka­zu­jú, že pro­jekt dosia­hol zamýš­ľa­né­ho cie­ľa?

To, čo by ste uro­bi­li inak: Je nie­čo v pro­ce­se ale­bo výsled­ku, čo ste sa spra­vi­li teraz inak? Je to skve­lý spô­sob, ako uká­zať rast a intros­pek­ciu.

Bio­gra­fia

Neza­bud­ni­te na svoj prí­beh. Ľudia majú radi prí­be­hy, tak napíš­te ten váš. Pri­daj­te fot­ku a buď­te osob­ný. Čím ste chce­li byť ako die­ťa ale­bo čo je vaše obľú­be­né jed­lo. Nema­lo by to byť len v odráž­kach pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti. Ukáž­te čo je za opo­nou. Pred­stav­te sa a snaž­te sa byť ori­gi­nál­ny.

Kon­takt

Keď už sa pre­zen­tu­je­te, mys­li­te že sa chce­te “pre­dať”. Tak nechaj­te ľudí aby vás moh­li kon­tak­to­vať. Pri­daj­te odka­zy na sociál­ne sie­te, kde vás môžu nájsť ale­bo kde vám môžu nechať odkaz. Daj­te jas­ne naja­vo, akým spô­so­bom vás naj­lep­šie zasti­hnúť.

Aktu­ál­nosť.

Kva­lit­né port­fó­lio nie je otáz­kou jed­né­ho dňa a ani mesia­ca. Pri­dá­vaj­te stá­le nové, aktu­ál­ne prá­ce. Ak máte blog ale­bo nie­kam píše­te pri­poj­te odkaz. Ukáž­te, že sa chce­te stá­le učiť, napre­do­vať a že ste neza­sta­vi­li na mies­te.

Port­fó­lio nemu­sí byť web strán­ka.

Keď už roz­prá­va­me o správ­nom port­fó­liu nemu­sí­me naň minúť ani euro. V dneš­nej dobe s množ­stvom mož­nos­tí si môž­me vybrať. Pre nie­ko­ho je dob­ré mať vlast­ný web. Vlast­ný mail a aktu­ali­zo­vať si veci sám. Potom tu sú mož­nos­ti ako je Behan­ce, kde si môže­te vytvo­riť pro­fil a vlast­né port­fó­lio a zdie­ľať prá­ce. Ďalej tu je nov­ší Dribb­le, ďal­šia for­ma pre­zen­tá­cie. Ďalej sa bude­me veno­vať hlav­ne vlast­ným on-line port­fó­liám.

Zopár inšpi­rá­cií nako­niec, nie­kto­ré aj slo­ven­ské!

kennymax.sk

slvczch.com

adam.co

philmartinezdesign.com

vitor.cc

lorenzoverzini.com

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)