Vývo­jári zo slo­ven­ského Inloop žijú svoj sen

Sebastian Mach / 14. apríla 2016 / Startupy

Slo­ven­ské vývo­jár­ske štú­dio Inloop má za sebou neví­dane úspešný rok.

S trž­bou tak­mer 2,5 mili­ona eur si mladá firma medzi­ročne polep­šila o šia­le­ných 287%, čo o sebe môže pove­dať málo­kto. Za úspe­chom sa skrýva samoz­rejme kva­litná práca, ktorá Slo­vá­kom zabez­pe­čila exklu­zívnu kli­en­telu — vrá­tane auto­mo­bi­liek Škoda Auto a Mer­ce­des-Benz, či čes­kého anti­ví­rusu Avast. Naj­väč­ším kro­kom bolo ale nad­via­za­nie spo­lu­práce s Inte­lom.

11885210_875826202494250_6405862411662872012_n

foto: inloop

Minulý rok sme zažili obrov­ský rast. Medzi naše naj­väč­šie úspe­chy patrí spo­lu­práca s ame­ric­kým Inte­lom. Sústre­díme sa tiež na vnú­torné fun­go­va­nie firmy, aby sa pri roz­voji neza­bú­dalo na pohodu tímu, na kto­rom celý náš úspech stojí,” pre­zra­dil foun­der Mar­tin Adá­mek por­tálu CzechC­runch.

Okrem toho inves­to­val Inloop pros­triedky aj na roz­ši­ro­va­nie sa na nové trhy. Zdá sa, že nám tu pred očami ras­tie sve­tové štú­dio.

titulná foto: FB/inloop

Pridať komentár (0)