Vývo­já­ri zo slo­ven­ské­ho Inlo­op žijú svoj sen

Sebastian Mach / 14. apríla 2016 / Startupy

Slo­ven­ské vývo­jár­ske štú­dio Inlo­op má za sebou neví­da­ne úspeš­ný rok.

S trž­bou tak­mer 2,5 mili­ona eur si mla­dá fir­ma medzi­roč­ne polep­ši­la o šia­le­ných 287%, čo o sebe môže pove­dať málo­kto. Za úspe­chom sa skrý­va samoz­rej­me kva­lit­ná prá­ca, kto­rá Slo­vá­kom zabez­pe­či­la exklu­zív­nu kli­en­te­lu — vrá­ta­ne auto­mo­bi­liek Ško­da Auto a Mer­ce­des-Benz, či čes­ké­ho anti­ví­ru­su Avast. Naj­väč­ším kro­kom bolo ale nad­via­za­nie spo­lu­prá­ce s Inte­lom.

11885210_875826202494250_6405862411662872012_n

foto: inlo­op

Minu­lý rok sme zaži­li obrov­ský rast. Medzi naše naj­väč­šie úspe­chy pat­rí spo­lu­prá­ca s ame­ric­kým Inte­lom. Sústre­dí­me sa tiež na vnú­tor­né fun­go­va­nie fir­my, aby sa pri roz­vo­ji neza­bú­da­lo na poho­du tímu, na kto­rom celý náš úspech sto­jí,” pre­zra­dil foun­der Mar­tin Adá­mek por­tá­lu CzechC­runch.

Okrem toho inves­to­val Inlo­op pros­tried­ky aj na roz­ši­ro­va­nie sa na nové trhy. Zdá sa, že nám tu pred oča­mi ras­tie sve­to­vé štú­dio.

titul­ná foto: FB/inloop

Pridať komentár (0)