Vývo­jár­ska kon­zola v Google Chrome dostáva tmavú tému

Kristína Šuvadová / 11. februára 2016 / Tech a inovácie

Každý vývo­jár to pozná. Všetky edi­tory majú to sexy tmavé poza­die, a tak je vo svo­jej “tma­vej diere” zavretý celý deň, až kým neos­tane osle­pený bie­lym poza­dím dev kon­zoly Google Chrome.

No s tým je už koniec! Google dal konečne na množ­stvo sťaž­ností a pris­pô­so­bil svoj edi­tor. Naj­nov­šie je totiž vývo­jár­sku kon­zolu možné pre­pnúť na čierne poza­die.

Dark theme google chrome

foto: redak­cia

Nie­lenže má tento aktu­ali­zo­vaný vývo­jár­sky nástroj krásne tmavé poza­die, ale novin­kou sú aj malé dizaj­nér­ske úpravy, ako naprí­klad nový font písma. Okrem iného pod­po­ruje tento edi­tor aj CSS a tiež je vylep­šený aj jeho “auto-cor­rect”, takže sa vyh­neš via­ce­rým omy­lom.

Chrome Dark theme

foto: the­next­web

Aj keď je chrome edi­tor zatiaľ dostupný len v “Google Canary”, po vypus­tený novinky “Google Chrome 50” si ho stiah­neš spolu s ním. Ak však pat­ríš medzi tých šikov­nej­ších vývo­já­rov a pou­ží­vaš Google Canary, v nasta­ve­niach klikni na mož­nosť “spus­tiť tmu” a môžeš začať pra­co­vať bez toho, aby si si ško­dil zrak.

chrome3

foto: the­next­web

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cloudfront.net

Pridať komentár (0)