Ako vyzerá deň redak­tora STAR­TI­TUP?

Martina Ditrichová / 11. november 2016 / Startupy

Zau­jí­malo ťa nie­kedy, kde a ako vzni­kajú všetky tie články, ktoré u nás denne čítaš? Pozri si foto člá­nok o bež­nom dni v STAR­TI­TUP.

Ráno vystre­lím z postele sve­tel­nou rých­los­ťou.

dsc_0013

Každé ráno ma „jemne“ zobudí budí­ček. Som ten typ člo­veka, ktorý keď nevy­strelí z postele okam­žite, nevyjde z nej vôbec. Pre istotu ho mám nasta­vený o 20 minút dopredu, čo si hneď tak zrána neuve­do­mím a adre­na­lín ma okam­žite vyže­nie z postele.

Prvá cesta vedie ku kávo­varu. Pri ran­nej káve a raňaj­kách si otvo­rím Mac a skon­tro­lu­jem našu spo­ločnú exce­lov­skú tabuľku, v kto­rej si roz­de­ľu­jeme články. Každý si tu hľadá tému, ktorá ho baví a vie ju pútavo spra­co­vať. Ak náj­dem ASAP člá­nok, aktu­álnu tému, rovno sa pus­tím do písa­nia.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Na tejto práci milu­jem, že od ste­re­otypu je na míle vzdia­lená a nie je via­zaná na čas a miesto. Písať sa dá odvša­diaľ. Naj­dô­le­ži­tej­šie sú výstupy, teda keď treba rýchlo napí­sať člá­nok, píšem z miesta, kde sa práve nachá­dzam. Skú­šala som dokonca aj v záp­che, lebo je to pre mňa neuve­ri­teľná strata času, ale to sa žiaľ neuká­zalo ako naj­lepší nápad.

Takto to vyzerá u nás v STAR­TI­TUP na Gal­va­niho ulici.

dsc_0913

Máme tu svoj doko­nale orga­ni­zo­vaný chaos, ako každá správna redak­cia.

dsc_0013

Keď nás omrzí sedieť pri stole, vždy je tu pohod­lie gauča.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Alebo ešte pohodl­nej­šia mož­nosť – tuli­vaky.

dsc_0091dsc_0890

Po office nám behá tento roz­košný STAR­TI­TUP mas­kot Buddy.

14970843_10207753790989371_991510362_odsc_0006

Ale väč­ši­nou nebehá. Väč­ši­nou spí ako zabitý.:)

dsc_0001

Zatiaľ to vyzerá, že sa len váľame na tuli­va­koch a hráme so šte­niat­kom. Tak to nie je, väč­šinu času „píšeme ako draci“.

dsc_0010

Aby sme to zvlá­dali, máme v práci neus­tály prí­sun kávy a mine­rálky. Keďže sa sna­žíme hol­do­vať zdra­vému život­nému štýlu, via­cerí sme si obľú­bili Sim­ply Colu od Red Bull-u.

Až do tmy.

dsc_0015

Nie­kedy treba kvôli článku vybe­hnúť na fote­nie.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Keď sa píšu lokálne autor­ské články, naj­viac auten­ticky vyznejú vlastné zábery.

Nie­kedy dosta­neme pozva­nie na tla­čovú kon­fe­ren­ciu, otvo­re­nie obchodu alebo iný event.

20161018_1024501

Vždy je veľmi prí­jemné ísť na „výjazd“. Vidím to aj ako naj­väčší bene­fit práce v STAR­TI­TUP. Dostá­vaš pozvánky všade. V redak­cii sa potom o ne už len bijeme.:) Také lís­tky do kina či otvo­re­nia nemu­sím ani spo­mí­nať, naj­zau­jí­ma­vej­šie sú star­tu­pové akcie a kon­fe­ren­cie, kde môžeš vidieť slo­ven­ských ino­vá­to­rov a kre­a­tív­cov v akcii. Sú to veľmi zau­jí­maví ľudia a je mi cťou byť súčas­ťou nie­čoho takého. Je to vlastne budúc­nosť nás všet­kých a my sedíme v prvej rade s pop­cor­nom v ruke.:)12295293_917583861668158_5455562933141517922_n

10645131_736113536481859_7531902827068657139_n

Tak čo, chcel by si sa pri­dať do nášho STAR­TI­TUP tímu?

Pridať komentár (0)