Vznikne spo­lu­práca tisíc­ro­čia?!

Alexandra Dulaková / 17. augusta 2015 / Tech a inovácie

Spo­lu­práce na úrovni ako je táto, nevzni­kajú každý deň. Dokonca ani nie každý rok. Spo­je­nie dvoch veľ­kých gigan­tov, bez kto­rých sa médiá neza­obídu ani jeden deň, by prav­de­po­dobne zna­me­nalo nakop­nu­tie novej éry osob­nej pre­pravy.

Ani jedna spo­loč­nosť momen­tálne nemá na ružiach ustlané, ak sa teda niečo také o kon­cer­noch s nie­koľko miliar­do­vou hod­no­tou vôbec dá pove­dať. Naprí­klad Uber momen­tálne čelí obvi­ne­niam z nedos­ta­toč­ného ohod­no­te­nia ich taxi­ká­rov. Právne sťaž­nosti vzniesli ich odpor­co­via kvôli tomu, že zamest­nanci Uberu, ktorí pra­cujú na plný úvä­zok, nemajú k dis­po­zí­cii tra­dičné pra­covné výhody, akými je naprí­klad plné pois­te­nie.

Uber by vraj mal svoje autá pois­ťo­vať vo vyš­šej miere – v takej, ktorá by sa vzťa­ho­vala aj na vodi­čov. To pre Uber zna­mená samoz­rejme len vyš­šie náklady. Jed­ným z ele­gant­ných spô­so­bov, ako sa tohto prob­lému zba­viť, je zba­viť sa cel­ko­vej ľud­skej pra­cov­nej sily. Radi­kálne, možno nehu­mánne, avšak efek­tívne.

V budúc­nosti už možno bez vodiča… 

Na toto rie­še­nie si však budú musieť počkať mini­málne do roku 2020. Vtedy by sa na ces­tách mali obja­viť prvé autá na auto­pi­lota, res­pek­tíve auto­vo­diča. Pra­cuje na nich aj Tesla, prie­kop­ník v eko­lo­gic­kých rie­še­niach. Uber by si vraj od Tesly veľmi rád kúpil pol milóna takýchto šikov­ných a mzdovo nená­roč­ných vozi­diel. 

Je však otázne, či má podobné úmysly aj Tesla. Obja­vili sa špe­ku­lá­cie, že Uber je pre nich skôr kon­ku­ren­cia než obchodný par­tner. Výkonný ria­di­teľ, Elon Musk, sa ale k tejto prob­le­ma­tike odmie­tol priamo vyjad­riť. Finančná výpo­moc by sa mu však roz­hodne zišla – nachá­dza sa totiž momen­tálne v strate. Pre­pa­dá­vajú sa im akcie, výrazne pre­ro­bia na svo­jich pre­da­joch a hod­nota ich aktív klesla za rok z 2,67 miliardy dolá­rov na 1,15 miliardy. Nie práve najp­riaz­ni­vej­šie, no či to pove­die k spo­lu­práci s dych­ti­vým Ube­rom, je zatiaľ nejasné.

Zdroj: Busi­ness Jour­nal

Pridať komentár (0)