War­ren Buf­fet radí ako na biz­nis

Ľudovít Nastišin / 13. marec 2015 / Tools a produktivita

Aj keď je vše­obecne známe, že War­ren Buf­fett má výni­močné inves­tičné cíte­nie, jeho nebo­jác­nosť a ochota ísť proti tra­dič­ným obchod­ným prak­ti­kám inšpi­ro­vali mnoho ľudí k vybu­do­va­niu ich pod­ni­ka­nia, ktoré sa ria­dia jeho radami. 

Uvá­dzame tri výroky War­rena Buf­feta, nad kto­rými by ste sa mali poza­sta­viť.

1. “Vyzerá to tak, že exis­tuje nejaká zvrá­tená ľud­ská vlast­nosť, ktorá ľudí núti robiť jed­no­du­ché veci zlo­ži­tými.”

Buf­fet­tove striktné zame­ra­nie sa len na svoje kom­pe­ten­cie bolo zákla­dom jeho úspe­chu. Ako sám hovorí: “Nie som génius, ale som chytrý v nie­kto­rých oblas­tiach a týchto oblastí sa aj držím.”

Je veľmi časté, najmä pri úspeš­ných ľuďoch, že po dosia­hnutí istej miery úspe­chu sa púš­ťajú do nových oblastí, kde by mohli roz­ší­riť svoje pôso­be­nie. Buf­fett zaro­bil svoje bohat­stvo inves­to­va­ním v nie­koľ­kých odvet­viach a ostal pri nich. Jed­no­du­cho pove­dané, je exper­tom v iden­ti­fi­ko­vaní naj­zá­klad­nej­ších prí­le­ži­tostí, ktoré vyka­zujú long-term poten­ciál a práve po týchto inves­tí­ciách ide a darí sa mu.

Naj­lepší pod­ni­ka­te­lia sú skvelí v určo­vaní oblastí kom­pe­ten­cie a zame­raní sa na to, ako kapi­ta­li­zo­vať z pre nich ply­nú­cej kon­ku­renč­nej výhody. Nesna­žia sa robiť všetko a rie­šiť zby­točne kom­pli­ko­vané prob­lémy.

2. “Nád­herné na inves­to­vaní je to, že nemu­síte odpá­liť každý nad­hod.” (You don´t have to swing at every pitch.)

Navzdory mno­hým myl­ným pred­sta­vám, Buf­fett inves­tuje len málo­kedy, ale keď tak už raz urobí, je to na dlhú dobu. Vždy inves­to­val do spo­loč­ností so sil­nou znač­kou a správ­nymi líd­rami, ktorí ju ženú vpred.

Ak chcete, aby váš biz­nis pros­pe­ro­val, mys­lite ako Buf­fett: vo veľ­kom a na dlhú dobu (big and long term). Inves­tujte do vašej značky, zame­rajte sa na to, čo chcete dosiah­nuť a držte sa toho.

3. “Buďte cham­tiví, keď sú ostatní opatrní a buďte opatrní, keď sú ostatní cham­tiví.”

Či už sa sna­žíte vybu­do­vať medzi­ná­rodnú spo­loč­nosť alebo len zve­ľa­ďu­jete lokálny rodi­čov­ský obchod, stále je to dôle­žité toto pra­vidlo. Ino­vujte a riešte prob­lémy, namiesto sle­do­va­nia zabe­hnu­tého trendu v danom odvetví.

Apli­kujte tieto myš­lienky do čin­nosti vašej spo­loč­nosti a uvi­díte, že časom sa začnú pre­ja­vo­vať výsledky. Dôle­ži­tej­šie však je, že sa budete cítiť voľ­nej­šie. A to aj vďaka vašej schop­nosti robiť sebaisté roz­hod­nu­tia, najmä keď idete proti mains­tre­amu, no aj napriek tomu všet­kému, stále robíte to naj­lep­šie pre vašu spo­loč­nosť.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)