Wealt­hico: Český star­tup, ktorý sa pus­til do kryp­to­mien!

Peter Kováč / 12. júl 2014 / Business

Wealthico.com je výni­močná web plat­forma. Posky­tuje veľmi jed­no­du­chú a ľahkú správu financí ulo­že­ných v rôz­nych kryp­to­me­nách. V prí­pade, že máte Dodge­coin, Bit­coin a iné druhy kryp­to­mien, Wealt­hico je to pravé rie­še­nie.

Wealt­hico je hlavne zau­ji­mavé rie­še­nie (plat­forma) z dôvodu posky­to­va­nia osob­nej šta­tis­tiky pre viac ako 300 kryp­to­mien.

Čo dokáže?

  • auto­ma­tické trac­ko­va­nie Bit­co­ino­vých adries a ďal­ších 80 kryp­to­mien
  • Jed­no­du­chý a pre­hľadný sys­tém kariet s mož­nos­ťou pre­me­no­va­nia aj ich zora­de­nie
  • Bez­pečný sys­tém iba pre číta­nie — nepra­cuje s žiad­nymi hes­lami
  • Regis­trá­cia aj pri­hlá­se­nie cez sociálne siete
  • Pod­pora pre­poč­tov na rôzne meny

Wealt­hico je veľmi mladý Praž­ský star­tup, ktorý odštar­to­vala tro­j­ica ľudí na čele so zakla­da­te­ľom Karo­lom Javur­kom. V súčas­nosti hľa­dajú nových čle­nov tímu, ktorí im pomôžu v oblasti SW deve­lop­mentu. Tento mesiac sa im poda­rilo vypus­tiť Android ver­ziu, ktorú si môžete stiah­nuť práve TU.

Zdroj: lupa

Pridať komentár (0)