What­sApp odte­raz šif­ruje všetky tvoje správy — bez­pe­čie alebo hrozba?

Filip Mosnár / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe sa často rie­šil spor medzi spo­loč­nos­ťou Apple a FBI, o kto­rom si už určite počul. Nápl­ňou kon­fliktu bol postoj spo­loč­nosti Apple, ktorá odmietla dať prí­stup do iPhone-u komu­koľ­vek, okrem maji­teľa. What­sApp sa pri­pája a šif­ruje vše­tok obsah kon­ver­zá­cie, aby ho nikto nemo­hol sle­do­vať. Nie je to však hroz­bou?

Bez ohľadu na to, aké pou­ží­vaš zaria­de­nia, alebo akú správu posie­laš, What­sApp všetko šif­ruje, aby tieto kon­ver­zá­cie nemo­hol nikto sle­do­vať. Už v polke marca sme sa dozve­deli o šif­ro­va­ných hovo­roch, ktoré spo­loč­nosť plá­no­vala pri­dať k šif­ro­va­ným sprá­vam. Spo­loč­nosť slovo dodr­žala, všetka tvoja kon­ver­zá­cia, či už tex­tová alebo tele­fo­nická je už v bez­pečí. What­sApp už v pod­state nemá šajnu, o čom hovo­ríš.

WhatsApp-MD-730x365

foto: thenextweb.com

Soloč­nosť si však prí­liš nepo­mohla u GSC (Glo­bal Secu­rity Com­mu­nity), ktorá naopak trvá na tom, aby sa našiel kom­pro­mis medzi súkro­mím pou­ží­va­te­ľov a prí­stu­pom vlády. Argu­menty sú rov­naké, aké padli pri spore Apple-FBI, kedy mali byť infor­má­cie využité čisto v pros­pech oby­va­te­ľov, na ich ochranu.

Spo­loč­nosť What­sApp sa vyjad­ruje k téme na svo­jom blogu: “Šif­ro­va­nie je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších nástro­jov, ktoré vláda, spo­loč­nosti a jed­not­livci majú k dis­po­zí­cii, aby zabez­pe­čili ochranu v digi­tál­nej ére. Nedávno sa viedlo mnoho dis­ku­sií a doha­dov o šif­ro­va­ných zaria­de­niach, ako aj o úlohe vlády v tejto oblasti. Síce roz­umieme snahe vlády o ochranu svo­jich obča­nov, ale pova­žu­jeme za povin­nosť chrá­niť ľudí a ich iden­titu pred hroz­bou, ako sú cyberk­ri­mi­nál­nici, hac­keri a tota­litné režimy.”

WhatsApp-2.16.6

foto: neurogadget.com

Prob­le­ma­tika tejto témy však na dru­hej strane mnoho ľudí desí. Síce cítia strach o svoje súkro­mie a potrebu ochrany, ale mnoho dis­ku­sií je veno­va­ných na tému, ako toto všetko môže pomôcť tero­rizmu. Útok, výbuch, hrozba, naj­čas­tej­šie sklo­ňo­vané slová posled­ných dní. Ľudia majú strach, majú pocit že teraz sa môžu rôzne tero­ris­tické sku­piny pri­pra­viť na útok bez toho, aby mala vláda šancu to zis­tiť a zasiah­nuť. Čo je teda lep­ším rie­še­ním?

Nechať vládu, aby mala mož­nosť zasiah­nuť, chrá­niť nás a vidieť naše súkro­mie? Alebo držať kon­ver­zá­cie v taj­nosti, aby ich nikto okrem čle­nov kon­ver­zá­cie nemo­hol vidieť? Čo je sku­točne väč­šia hrozba? Mali by sme sa sna­žiť o to, čo sa dialo v knihe 1984, alebo sa tomu vyhý­bať?

WhatsApp-Generic-Passport

Zdroj: thenextweb.com, zdroj fotografie:crackberry.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:privacy world.com

Pridať komentár (0)