What­sApp odte­raz šif­ru­je všet­ky tvo­je sprá­vy — bez­pe­čie ale­bo hroz­ba?

Filip Mosnár / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

V posled­nej dobe sa čas­to rie­šil spor medzi spo­loč­nos­ťou App­le a FBI, o kto­rom si už urči­te počul. Nápl­ňou kon­flik­tu bol postoj spo­loč­nos­ti App­le, kto­rá odmiet­la dať prí­stup do iPho­ne-u komu­koľ­vek, okrem maji­te­ľa. What­sApp sa pri­pá­ja a šif­ru­je vše­tok obsah kon­ver­zá­cie, aby ho nikto nemo­hol sle­do­vať. Nie je to však hroz­bou?

Bez ohľa­du na to, aké pou­ží­vaš zaria­de­nia, ale­bo akú sprá­vu posie­laš, What­sApp všet­ko šif­ru­je, aby tie­to kon­ver­zá­cie nemo­hol nikto sle­do­vať. Už v pol­ke mar­ca sme sa dozve­de­li o šif­ro­va­ných hovo­roch, kto­ré spo­loč­nosť plá­no­va­la pri­dať k šif­ro­va­ným sprá­vam. Spo­loč­nosť slo­vo dodr­ža­la, všet­ka tvo­ja kon­ver­zá­cia, či už tex­to­vá ale­bo tele­fo­nic­ká je už v bez­pe­čí. What­sApp už v pod­sta­te nemá šaj­nu, o čom hovo­ríš.

WhatsApp-MD-730x365

foto: thenextweb.com

Soloč­nosť si však prí­liš nepo­moh­la u GSC (Glo­bal Secu­ri­ty Com­mu­ni­ty), kto­rá naopak trvá na tom, aby sa našiel kom­pro­mis medzi súkro­mím pou­ží­va­te­ľov a prí­stu­pom vlá­dy. Argu­men­ty sú rov­na­ké, aké pad­li pri spo­re App­le-FBI, kedy mali byť infor­má­cie využi­té čis­to v pros­pech oby­va­te­ľov, na ich ochra­nu.

Spo­loč­nosť What­sApp sa vyjad­ru­je k téme na svo­jom blo­gu: “Šif­ro­va­nie je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších nástro­jov, kto­ré vlá­da, spo­loč­nos­ti a jed­not­liv­ci majú k dis­po­zí­cii, aby zabez­pe­či­li ochra­nu v digi­tál­nej ére. Nedáv­no sa vied­lo mno­ho dis­ku­sií a doha­dov o šif­ro­va­ných zaria­de­niach, ako aj o úlo­he vlá­dy v tej­to oblas­ti. Síce roz­umie­me sna­he vlá­dy o ochra­nu svo­jich obča­nov, ale pova­žu­je­me za povin­nosť chrá­niť ľudí a ich iden­ti­tu pred hroz­bou, ako sú cyberk­ri­mi­nál­ni­ci, hac­ke­ri a tota­lit­né reži­my.”

WhatsApp-2.16.6

foto: neurogadget.com

Prob­le­ma­ti­ka tej­to témy však na dru­hej stra­ne mno­ho ľudí desí. Síce cítia strach o svo­je súkro­mie a potre­bu ochra­ny, ale mno­ho dis­ku­sií je veno­va­ných na tému, ako toto všet­ko môže pomôcť tero­riz­mu. Útok, výbuch, hroz­ba, naj­čas­tej­šie sklo­ňo­va­né slo­vá posled­ných dní. Ľudia majú strach, majú pocit že teraz sa môžu rôz­ne tero­ris­tic­ké sku­pi­ny pri­pra­viť na útok bez toho, aby mala vlá­da šan­cu to zis­tiť a zasiah­nuť. Čo je teda lep­ším rie­še­ním?

Nechať vlá­du, aby mala mož­nosť zasiah­nuť, chrá­niť nás a vidieť naše súkro­mie? Ale­bo držať kon­ver­zá­cie v taj­nos­ti, aby ich nikto okrem čle­nov kon­ver­zá­cie nemo­hol vidieť? Čo je sku­toč­ne väč­šia hroz­ba? Mali by sme sa sna­žiť o to, čo sa dia­lo v kni­he 1984, ale­bo sa tomu vyhý­bať?

WhatsApp-Generic-Passport

Zdroj: thenextweb.com, zdroj fotografie:crackberry.com, zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:privacy world.com

Pridať komentár (0)